[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-065
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Over Transplantasyonunda Gallik Asit ve Kurkuminin Akciğer Histolojisi Üzerindeki Etkileri
Tansel SAPMAZ1, Kübra BAŞOL2, Kübra ŞEVGİN3, Sude TOPKARAOĞLU1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Histolojii ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histolojii ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Histolojii ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akciğer, over transplantasyonu, iskemi-reperfüzyon, gallik asit, kurkumin

Amaç: Bu çalışmanın amacı ratlarda oluşturulan deneysel otolog intraperitoneal over transplantasyonunda gelişen iskemi hasarında gallik asit (GA) ve kurkuminin (KUR) akciğer üzerindeki etkilerini histopatolojik olarak incelemektir.

Gereç ve Yöntem: 11-12 haftalık 42 adet Sprague Dawley cinsi dişi rat 6 gruba (n=7) ayrıldı. Kontrol grubunda (Grup 1), sadece abdomen açılıp, gözlenip geri kapatılırken, Grup 2'de over transplantasyonu yapıldı. Grup 3, 4, 5 ve 6'ya over transplantasyonundan 1 gün önce ve transplantasyondan sonra 14 gün boyunca oral gavaj yoluyla, sırasıyla mısır yağı (MY) (0.5ml/gün), KUR (100mg/kg/gün), GA (20mg/kg/gün), birlikte GA ve KUR (sırasıyla 20mg/kg/gün ve 100mg/kg/gün) verildi. Postoperatif 14. günde hayvanlar sakrifiye edildi. Akciğer dokuları ışık mikroskobik olarak incelendi.

Bulgular: GA ve KUR tekli ve kombine tedavisinin, over transplantasyonu ile gelişen iskeminin akciğerlerdeki intraalveolar ve intravasküler mononükleer lökosit infiltrasyonu, hemoraji ve nekroz oluşumunu azalttığı histopatolojik olarak gözlendi. Grup 2 ve Grup 3’te, mast hücrelerinin (MH) sayısı Grup 1’e göre anlamlı derecede artmıştır (p<0.000). Grup 6’da MH sayısındaki azalma Grup 2 (p<0.021) ve Grup 3’e (p<0.006) göre anlamlı idi. Ayrıca Grup 4’teki MH sayısındaki artış Grup 1’e göre anlamlı idi (p<0.018).

Sonuç: GA ve KUR birlikte kullanımı sinerjik bir etki oluşturarak over transplantasyon sonucu iskemiye bağlı olarak gelişen akciğer hasarının patolojik bulgularını anlamlı derecede azalttığı gözlendi. GA ve KUR birlikte kullanımı, ayrı kullanımlarından daha fazla koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]