[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 146-151
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ebeveyn Perspektifinden Koklear İmplant Operasyonunun Çocuk Uyum Davranışları ve Yaşam Kalitesine Etkisi
İsmail DEMİR1, Erkan KARATAŞ2, Arzu ÇALIŞKAN DEMİR3, Özlem ÖZCAN3
1İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology Malatya, TÜRKİYE
2Gözde Akademi Hospital, Department of Otorhinolaryngology Malatya, TÜRKİYE
3İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Child Psychiatry Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koklear implant, çocuk, yaşam kalitesi, gelişim, işitme kaybı

Amaç: Sensörinöral işitme kaybı olan bireylerde koklear implant cerrahisi son yıllarda yaygın bir tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Gelişim alanlarının birbirini etkilediği düşünüldüğünde erken dönemde yapılan bu operasyon çocuğun başta dil gelişimi olmak üzere tüm gelişim alanlarını ve yaşam kalitesini destekleyebilir. Bu çalışmada koklear implant operasyonunun çocuklarda uyum davranışları ve yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 3-15 yaşları arasında, tek taraflı koklear implantasyon yapılmış ve cihazı en az 1 yıldır düzenli olarak kullanan, ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan toplam 40 çocuk dahil edilmiştir. Koklear implant operasyonu öncesi ve operasyondan 1 yıl sonra çocukların ebeveynleri tarafından sosyodemografik veri formu, Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) ve Vineland Uyum Davranış Ölçeği (VUDÖ) doldurularak sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların 18'i (%45) kız, 22'si (%55) erkekti ve yaş ortalaması 6,18±3,40 idi. Katılımcıların tamamının ameliyat sonrası düzenli rehabilitasyonlarına devam ettikleri görülmüştür. Operasyon öncesi ve sonrası puanlar karşılaştırıldığında ÇİYKÖ alt ölçek puanları ve VUDÖ alt ölçek puanlarının (İletişim, günlük yaşam becerileri, sosyalleşme ve motor beceriler) ameliyattan bir yıl sonra anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma, koklear implant uygulamasının çocuklarda yaşam kalitesi, dil becerilerinin gelişimi, motor beceriler ve sosyalleşme üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. İşitme kaybı olan çocuklarda koklear implant uygulaması gelişimin desteklenmesi açısından önemlidir ve çocuğun yaşam kalitesini artırır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]