[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-050
[ English ] [ PDF ]
ENTEROTOKSİJENİK BACİLLUS CEREUS’UN ÇİĞ KÖFTEDE ENTEROTOKSİN OLUŞTURMA YETENEĞİNİN BELİRLENMESİ
Sevda PEHLİVANLAR1, U. Tansel ŞİRELİ2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Hatay / TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Ankara / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bacillus cereus, çiğ köfte, enterotoksin.

Bu çalışma, geleneksel bir ürün olan çiğ köftelerde Bacillus cereus’un varlığı ve farklı sıcaklık derecelerinde ve sürelerde gelişimi ile enterotoksin oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmanın birinci aşamasında, Ankara’ da tüketime sunulan toplam 50 çiğ köfte örneğinin 22’sinde ortalama 2.55 log10 kob/g düzeyinde Bacillus cereus saptandı. Pozitif örneklerin 14’ünde (%63.63) Bacillus cereus’un enterotoksin oluşturabildiği tespit edildi. İkinci aşamada ise, deneysel olarak hazırlanan ve enterotoksijenik Bacillus cereus NCTC-11145 referans suşu ile 102 (A grubu), 104 (B grubu) ve 106 (C grubu) kob/g düzeylerinde kontamine edilen çiğ köfte örnekleri 4 ve 25ºC’lerde muhafaza edilerek muhafazanın 0., 2., 4., 6., 8., 12. ve 24. saatlerinde Bacillus cereus düzeyleri ve bunların enterotoksin üretme yeteneği araştırıldı. BCET-RPLA test kitiyle yapılan enterotoksin tayininde her üç grupta 4ºC’deki muhafazada 24 saat boyunca toksin oluşumu saptanmazken, 25ºC’deki muhafazada sadece C grubunda 8., 12. ve 24. saatlerde toksin oluşumu belirlendi. Sonuç olarak çiğ köftelerde Bacillus cereus’un gelişebileceği ve enterotoksin oluşturarak halk sağlığı açısından potansiyel risk taşıyabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]