[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 259-265
[ English ]
MEKANİK KOLON TIKANMALARINA YAKLAŞIMLARIMIZ
Nurullah BÜLBÜLLER, Osman DOĞRU, Erhan AYGEN,Cüneyt KIRKIL, Yavuz Selim İLHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kolon obstrüksiyonu, primer anastomoz, stoma.

Mekanik kolon obstrüksiyonları sık rastlanan, teşhis ve tedavisinde zorluklar bulunan cerrahi problemlerdendir. En sık etyolojik nedenler sigmoid volvulus ve kolon tümörleridir. Akut kolorektal obstrüksiyonlarda uygulanacak acil cerrahi girişim ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir. Rezeksiyon ve primer anastomozun birlikte uygulandığı tek aşamalı ameliyatlar günümüzde giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Kolonik obstrüksiyonlarda acil cerrahi girişim sonrası mortalite %20’lere ve komplikasyon oranları %75’lere ulaşmaktadır. Bu çalışmada kolon obstrüksiyonu nedeniyle opere edilen hastalarımızı retrospektif olarak değerlendirip sonuçlarımızı belirlemeyi amaçladık.

Mayıs 1996 – Haziran 2001 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda kolon obstrüksiyonu nedeniyle takip ettiğimiz 62 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların etyolojik nedenleri, uygulanan cerrahi girişimler, komplikasyon ve mortalite oranları tespit edildi.

Bölgemizde kolon obstrüksiyonu yapan nedenler arasında ilk sırayı %58.0 oranıyla sigmoid volvulusu (n=36) almakta; bunu %29.0 oranıyla kolon tümörleri (n=18) takip etmektedir. Tümü sigmoid volvuluslu olan 21 hastaya (%33.9) rektoskopik detorsiyon sonrası elektif rezeksiyon + anastomoz uygulandı. Geri kalan 41 hastanın 7’sine (%11.3) acil primer rezeksiyon + anastomoz, 33’üne (%53.2) rezeksiyon + stoma ve birine (%1.6) fekalom çıkarılması işlemi uygulandı. Mortalite oranları elektif rezeksiyon + anastomoz grubunda %0, primer rezeksiyon + anastomoz grubunda %14.3 ve rezeksiyon + stoma grubunda %24.2 idi. Morbidite oranları elektif rezeksiyon + anastomoz grubunda %14.2, primer rezeksiyon + anastomoz grubunda %28.6 ve rezeksiyon + stoma grubunda %36.4 idi. Primer rezeksiyon + anastomoz grubunun mortalite ve morbidite oranları, rezeksiyon + stoma grubuna göre daha düşüktü.

Kolon obstrüksiyonları mortalite ve morbiditesi halen yüksek hastalık grubuna girmektedir. Bu oranları azaltmak için iyi bir preoperatif hazırlık yapılmalı ve mümkünse rezeksiyon + anastomoz tercih edilmelidir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]