[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 187-190
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SİGARA İÇMENİN NAZAL MİKROBİYAL FLORA ÜZERİNE ETKİLERİ
İrfan KAYGUSUZ1, Ahmet KIZIRGIL2, Turgut KARLIDAG1, Erol KELES1, Sinasi YALCIN1, Hayrettin Cengiz ALPAY1, Mücahit YILDIZ1
1Otolaryngology Department Fırat University Medical Faculty Elazığ - TURKEY
2Microbiology and Clinic Microbiology Department Fırat University Medical Faculty Elazığ - TURKEY
Anahtar Kelimeler: Sigara içme, nasal flora, kültür, nasal kavite.

Bu çalışmanın amacı, sigaranın nazal mikrobiyal flora üzerine olan etkilerini araştırmaktır.

Sigara içen 145 kişi ve sigara içmeyen 114 kişi olmak üzere toplam 259 kişi çalışmaya alındı. Sigara içen olguların 113’ü erkek, 32’si kadın; sigara içmeyen olguların ise 54’ü erkek, 60’ı kadındı. Olguların burun vestibül cildi %0.5 alkol-klorheksidin solusyonu ile silindi ve ilave kontaminasyonları önlemek için vestibulum nasi steril spekulum kullanılarak açıldı. Killian nazal spekulum kullanılarak görüş sağlandı ve nazal kavitelerin her ikisinden pamuk uçlu eküviyon kullanılarak sürüntü örneği alındı. Alınan tüm örnekler yarım saat içerisinde mikrobiyoloji laboratuarına ulaştırıldı.

Çalışmamızda, sigara içen ve içmeyen olmak üzere toplam 259 olgudan alınan 518 nazal kavite sürüntü kültürü değerlendirildi. Sigara içen olgulardan alınan bilateral nazal kavite sürüntü kültürlerinde 465, sigara içmeyenlerde ise 406 aerop bakteri izole edildi. Sigara içen olguların sürüntü kültürlerinin %10.3’ünde, içmeyenlerin ise %7.9’unda üreme olmadığı görüldü. Her iki grup olguda da en sık izole edilen aerop bakteri koagülaz negatif stafilokok idi. İzole edilen mikroorganizmalar karşılaştırıldıklarında iki grup arasında koagülaz negatif stafilokok hariç diğer mikroorganizmalar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (Tablo 1).

Sigaranın nazal flora üzerine etkisinin olduğu ve sigara içilmesiyle nazal floradaki mikroorganizmaların oranının değişebileceği söylenebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]