[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 213-220
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
HERPES SİMPLEKS VİRÜS TİP-1’İN NEDEN OLDUĞU SİNİR SİSTEMİNİN FARKLI ENFEKSİYÖZ VE POSTENFEKSİYÖZ BOZUKLUKLARI: KLİNİK SERİ
Nimet KABAKUŞ, Mustafa AYDIN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Herpes simpleks virüs tip-1, ensefalit, akut hemorajik lökoensefalit, Guillain-Barre sendromu, optik nörit, subakut sklerozan panensefalit

Herpes simpleks virüs tip-1 (HSV-1), başlıca ensefalit olmak üzere değişik nörolojik hastalıklara neden olabilir. Bu çalışmada, HSV-1’in neden olduğu sinir sisteminin farklı enfeksiyöz ve postenfeksiyöz bozukluklarının sunulması amaçlandı.

HSV-1’in neden olduğu sinir sisteminin farklı enfeksiyöz (ensefalit, HSE; akut hemorajik lökoensefalit, AHL) ve postenfeksiyöz (subakut sklerozan panensefalit, SSPE; optik nörit; Guillain-Barre sendromu, GBS) bozuklukları bulunan 11 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri ile görüntüleme çalışma sonuçları değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 7.86±3.1 yıl bulundu. Bunlardan altısı (%54.5) kız, beşi (%45.5) erkek idi. En sık başvuru yakınmalarını ateş (n=11, %100), uykuya eğilim / bilinç kaybı (n=9, %81.8) ve nöbet (n=5, %45.5) oluşturmaktaydı. Fizik muayenede başlıca ateş (n=11, %100), bilinç değişiklikleri (n=9, %81.8) ve nörolojik kusurlar (n=5, %45.5) saptandı. Hastaların tümünün serum ve beyin omurilik sıvısı örneklerinde, ELISA ile HSV-1 antikorları ve / veya PCR ile HSV-1 DNA pozitif bulundu. Olgulardan sekizine (%72.7) HSE, birine HSV-1’in neden olduğu AHL, ikisine sırası ile HSV-1’in neden olduğu GBS / optik nörit ve SSPE tanıları konuldu. Görüntüleme çalışmalarında başlıca fronto-parieto-temporal alanın tutulduğu görüldü. Hastaların yalnız üçü (%27.3) sekelsiz iyileşirken; diğer hastaların önemli bir kısmında ölüm (n=3, %27.3) yada sekelli iyileşme (n=5, %45.5) belirlendi.

HSV-1, ensefalit yanında değişik nöropatolojik durumlar (AHL, GBS, optik nörit ve SSPE) ile ilişkili olabilir. Bu durumların ayırıcı tanısında HSV-1 de düşünülmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]