[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 221-226
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
HİPERTİROİD HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI MALONDİALDEHİT VE ANTİOKSİDAN ENZİM DÜZEYLERİ
Biray GÜR1, İhsan HALİFEOĞLU1, Selda TELO1, Fatma İnanç TOLUN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hipertiroidizm, Lipid peroksidasyonu, Antioksidan enzimler

Hipertiroidizm, artan oksijen kullanımının eşlik ettiği ve reaktif oksijen ürünlerinin meydana gelmesi sonucunda antioksidatif faktörlerde değişikliklerin görüldüğü bir hipermetabolik durumdur. Bu çalışma, hipertiroidili hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası eritrosit antioksidan enzim aktivitelerinin ve serum malondialdehit düzeylerinin tespit edilerek kontrol ile karşılaştırılması düşüncesiyle amaçlanmıştır. Bundan dolayı, 22 hipertiroidli hastada (tedavi öncesi ve tedavi sonrası) ve 32 sağlıklı kontrolde tam kan glutatyon peroksidaz (GSH-Px), eritrosit süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri ve serum malondialdehit (MDA), total-T3, total-T4, serbest-T3, serbest-T4 ve tiroid uyarıcı hormon (TSH) düzeyleri tayin edildi. Serum tiroid hormonları ve malondialdehit düzeyleri, eritrosit süperoksit dismutaz ve katalaz aktiviteleri kontrol ile mukayese edildiğinde yüksek, glutatyon peroksidaz aktivitesi ise azalmış bulundu. Propiltiyoürasil tedavisinden sonra katalaz hariç bütün parametreler normal bulundu. Tedavi sonrası katalaz düzeyindeki hafif azalma kontrol ile karşılaştırıldığında anlamlı bulunmadı. Bulgularımız göstermektedir ki hipertiroidizmde artmış oksidatif stres ve azalmış antioksidan aktivite propiltyoürasil gibi antitiroid ilaçlarla önlenmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]