[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 231-239
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BÖLGESEL KADIN POPÜLASYONUNDA DEXA İLE SAPTANAN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU DEĞERLERİNİN TÜRK TOPLUM STANDARTLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
Murat BAYKARA
Elazığ Devlet Hastanesi, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dansitometri, Kemik yoğunluğu, Referans standartlar, X-ışını

Çalışmanın amacı: Bölgesel kadın popülasyonundaki yaklaşık altı yıllık dual enerji X-Ray absorbsiyometresi (DEXA) verilerimizi 2001 yılında yayınlanan "Sağlıklı Türk Toplumunda Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri" ile karşılaştırarak verileri daha geniş bir seriyle yenilemek, bölgesel farklılık varlığını değerlendirmek ve literatüre katkıda bulunmaktır.

Çalışmada fraktür bulgusu olmayan olguların herhangi başka bir sınıflamaya maruz bırakılmadan ilk başvurdukları zaman yapılan incelemeleri retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular başvurma amaçları her ne olursa olsun özellikle ilk başvuruları sırasındaki durumlarının normal popülasyonu yansıtacağı varsayılarak omurga, proksimal femur ve tüm beden kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümleri yapıldı.

Merkezimizde 28.04.1997-15.07.2003 tarihleri arasındaki yaklaşık altı yılda bölgemiz illerinden (5 il) yukarıda sayılan kriterlere uyan 2763 kadın olguda yapılan 1199 Tüm Beden, 1244 Femur ve 1620 Lomber Spina olmak üzere toplam 4063 DEXA incelemesi değerlendirildi. Dekadlara göre yaş alt gruplarına ayrılan olguların ortalama KMY değerleri ile referans standardizasyon verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Çalışmamızın bölgemiz kadın popülasyonun KMY değerlerinde daha doğru sonuçları ifade ettiğini düşünmekteyiz. Ayrıca çalışmamızın ülkemiz kadın popülasyonun KMY değerlerinde de bölgesel farklılıklar bulunduğunu ve bu bölgesel farklılıkların (lokal değerlerin) KMY değerlerinin yorumlanmasında göz önüne alınması gereken bir faktör olduğunu ortaya çıkardığına inanmaktayız.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]