[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 257-261
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI BULUNAN HASTALARDA PARAOKSANAZ VE SERUM LİPİD PARAMETRELERİNİN SEVİYELERİ
Üzeyir GÖK1, İhsan HALİFEOĞLU2, Mücahit YILDIZ1, Halit CANATAN3, M. Ferit GÜRSU2, Funda GÜLCÜ2, Zeliha KAPUSUZ1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ –TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Elazığ –TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gürültü, işitme, Paraoksanaz, HDL-K, LDL-K

Gürültüye bağlı işitme kaybı bulunan hastalar ile sağlıklı bireyler arasında yüksek dansiteli, düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDL-K) ve paraoksanaz (PON1) aktivitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

Gürültüye bağlı işitme kaybı bulunan 32 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu ise sağlıklı 30 bireyden oluşturuldu. Tüm hasta ve sağlıklı bireylere pür ton odiyometri yapıldı. HDL-K, LDL-K ve paraoksanaz seviyelerinin tespiti için tüm bireylerden kan örnekleri alındı. Bulgular: Sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığı zaman gürültüye bağlı işitme kaybı bulunan hastalarda LDL-K seviyesi anlamlı olarak yüksek iken HDL-K seviyeleri ve PON1 aktivitesi anlamlı olarak düşük bulunmuştur(p<0.05 ). Çalışma grubundaki işitme kaybı 4000 Hz’de başlamakta ve 6000 Hz’de maksimum seviyeye ulaşmıştır.

Mevcut bulgular aterosklerozun kohlear arterde mikroseviyelerde başladığını göstermektedir. Bu nedenle kohlear arter perfüzyonunda azalma sensorinöral işitme kaybına neden olmaktadır. Düşük seviyelerde PON1 aktivitesi ve HDL-K seviyesi ile yüksek LDL-K seviyesi gürültüye bağlı işitme kaybını arttırabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]