[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-059
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
RATLARDA HOMOSİSTEİNİN OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SİSTEM VE KORONER DAMARLARDA OLUŞTURDUĞU DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE MELATONİNİN ETKİSİ
Abdurrauf YÜCE, Mesut AKSAKAL
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Homosistein, Lipid Peroksidasyon, Aterosiklerozis, Melatonin, Rat

Bu çalışma, uzun süreli homosistein uygulanan ratlarda antioksidan enzim düzeyleri ve koroner arterlerin yapısındaki değişimler ve bu değişimlere melatoninin etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Bu amaçla 30 dişi ve 30 erkek, toplam 60 Wistar albino rat kullanıldı. Hayvanlar rasgele 3 gruba ayrıldı. Bu gruplar kontrol, homosistein ve melatonin grupları olarak isimlendirildi. Altı hafta boyunca her gün kontrol grubuna serum fizyolojik, homosistein grubuna 0.71 mg/kg homosistein periton içi, melatonin grubuna da 0.71 mg/kg homosistein (ip) + 1mg/kg melatonin derialtı olarak uygulandı.

Plazma homosistein, Malondialdehit (MDA) ve doku MDA düzeyleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında homosistein grubunda önemli derecede (P<0.05) artış, melatonin grubunda ise düşüş (P<0.05) tespit edilmiştir. Plazma Süperoksit dismutaz (SOD), Redükte Glutasyon (GSH), Glutasyon Peroksidaz (GSH-Px), katalaz ve doku GSH, GSH-Px aktiviteleri kontrol grubuna göre homosistein grubu ratlarda düşük (P<0.05), melatonin grubu ratlarda ise yüksek (P<0.05) bulunmuştur. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, homosistein grubu ratların koroner arter endotelinde dejenerasyonlar, hücre infiltrasyonu ve kalınlaşma tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; periton içi homosistein uygulaması; plazma homosistein, MDA ve doku MDA düzeylerini artırırken, plazma SOD, CAT, GSH, GSH-Px ve doku GSH, GSH-Px aktivitelerini azaltmıştır. Buna karşılık periton içi homosistein uygulamasına ek olarak derialtı 0.71 mg/kg dozda melatonin uygulaması plazma homosistein, MDA ve doku MDA düzeylerini azaltırken, plazma SOD, CAT, GSH, GSH-Px ve doku GSH, GSH-Px aktivitelerini artırmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]