[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 239-243
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
YÜKSEK DOZDA GENTAMİSİN VERİLEN RATLARDA KARACİĞER VE BÖBREK ARGİNAZI ÜZERİNE MANGANEZ KLORÜRÜN ETKİLERİ
Fulya BENZER1, Ahmet ATEŞŞAHİN2, İzzet KARAHAN2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ - TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Elazığ - TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arginaz, Gentamisin, Manganez klorür, Karaciğer, Böbrek

Bu çalışma, yüksek dozda gentamisin verilen ratlarda manganez klorür (MnCl2)’ün karaciğer ve böbrek arginazı üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Erişkin 36 adet Wistar Albino rat 6 eşit gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol, ikinci gruba tek başına gentamisin (gentamisin sülfat 100 mg/kg, i.p.), üçüncü ve dördüncü gruplara tek başına MnCl2 (sırasıyla, 2 ve 20 mg/kg, i.p.), beşinci ve altıncı gruplara ise gentamisin ile birlikte MnCl2’in iki farklı dozu 6 gün süreyle verildi. Son enjeksiyondan 24 saat sonra ratlardan alınan karaciğer ve böbrek örneklerinde arginaz aktiviteleri spektrofotometrik yöntemle belirlendi.

Karaciğer ve böbrek dokusu arginaz aktiviteleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında gentamisin verilen gruplarda arttığı görüldü. MnCl2’in düşük dozu karaciğerde arginaz aktivitesini kontrole göre artırırken (p<0.001), yüksek dozu aktiviteyi değiştirmedi (p>0.05). Buna karşılık böbrekte MnCl2’in hem düşük, hem de yüksek dozunun arginaz aktivitesini artırdığı belirlendi (p<0.001). Gentamisin ile birlikte verilen MnCl2 ise hem karaciğerde, hem de böbrekte arginaz aktivitesini artırdı. Karaciğerde gentamisin ile birlikte uygulanan düşük doz MnCl2’ün arginaz aktivitesini (p<0.001), yüksek doz MnCl2’e göre daha fazla artırdığı görüldü (p<0.001).

Sonuç olarak, yüksek dozda gentamisin uygulamaları sırasında oluşan hasarın azaltılması bakımından düşük miktarlarda manganez uygulamasının arginaz aktivitelerini arttırmak suretiyle iyileşmeye yardımcı olabileceği kanaatine varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]