[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 285-288
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üriner Taşların Tanısında Farklı Bir Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgusu: Twınklıng Artefaktı
Mehmet Ruhi ONUR1, Rahmi ONUR2
1Kovancılar Devlet Hastanesi, Radyoloji, Elazığ -TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Üriner taşlar, Twinkling, Ultrasonografi

Üriner taşların tanısında direkt grafi, intravenöz piyelografi ve ultrasonografi (US) incelemeleri yapılmakla birlikte bazı taş olgularında US'de belirgin akustik gölge vermemesi nedeni ile kesin tanı konulamamaktadır. Bu olgularda renkli Doppler US' de tanımlanan twinkling artefaktının tanıda katkı sağlayıcı bir unsur olduğu literatürde belirtilmektedir. Bu çalışmada 40 hastada gri skala ve renkli Doppler US incelemesi yapılmış olup hastalarda taş varlığı daha sonra yapılan tetkikler ve tedavi edici işlemlerle tespit edilmiştir. Otuz olguda taş böbrek, 10 olguda ise üreter lokalizasyonundadır. Tespit edilen 40 taşın 32'sinde (80%) twinkling artefaktı izlenmiştir. Böbreklerde yer alan 30 taşın 25'inde (%83), üreterlerde yer alan 10 taşın ise 7'sinde (%70) twinkling artefaktı izlenmiştir. Çalışmamızdaki bulgular twinkling artefaktının üriner taşların tanısında rol oynayabileceğini destekler niteliktedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]