[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 307-315
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Behçet Hastalığı'nda Paraoksonaz ve Arilesteraz Düzeyleri
Ahmet IŞIK1, Bilal ÜSTÜNDAĞ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, Elazığ -TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ -TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arilesteraz, Behçet Hastalığı, Seruloplazmin, Lipit Hidroperoksit, Paraoksonaz

Lipit hidroperoksitler (LOOHs), lipid peroksidasyon ara ürünüdürler. Paraoksonaz (PON), arilesteraz (ARE), serbest sülfidril (SH) grupları ve seruloplazmin (CP) antioksidan özellikleri olan enzim veya proteinlerdir. Bu çalışmanın amacı, aktif ve inaktif BD gruplarında LOOHs ve SH düzeyleri ile PON1, ARE ve CP aktivitelerini belirlemektir.

Çalışmaya 21 BD olgusu (10 aktif, 11 inaktif) ile yaş ve cinsiyetleri uyumlu 23 sağlıklı gönüllü alındı. Hasta ve kontrol gruplarında LOOHs ve SH düzeyleri ile PON1, ARE ve CP aktiviteleri uygun yöntemler ile belirlendi.

BD grubunda, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, LOOHs düzeyinde anlamlı artma (p<0.001); SH düzeyi ile PON1, ARE, CP aktivitelerinde anlamlı azalma vardı (herbirisi için, p<0.001). BD grubunda, LOOHs düzeyi ile ARE aktivitesi arasında anlamlı negatif korelasyon vardı (r=-0.46, p<0.05). Aktif BD grubunda, inaktif BD grubu ile karşılaştırıldığında, LOOHs düzeyinde artma, PON1, ARE ve CP aktivitelerinde azalma bulunmasına karşın, gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (herbirisi için, p>0.05).

Çalışma sonuçları, BD'nda oksidan/antioksidan dengesinin bozulduğunu göstermektedir. PON1 ve ARE, antioksidan özelliklerine ek olarak anti-aterosklerotik özelliklere de sahiptir. Bu doğrultuda, BD'nda artmış oksidatif stres sonucu antioksidanların azalması nedeniyle, doku hasarına ek olarak ateroskleroz gelişimi de kaçınılmaz gibi görünmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]