[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-089
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Anormal Yerleşimli Sigmoid Kolon Olgusu
Murat ÖGETÜRK, Ufuk TAŞ, Sedat MEYDAN, Evren KÖSE, İsmail ZARARSIZ, İlter KUŞ, Ahmet KAVAKLI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Colon Sigmoideum, Anormal, Kadavra

Tıp öğrencilerine yönelik rutin diseksiyon çalışmaları sırasında, 39 yaşındaki bir kadın kadavrasında colon sigmoideum'un nadir bir şekliyle karşılaştık. Aşırı şekilde uzun olan colon sigmoideum, safra kesesi ile direk temas halinde bulunan oldukça geniş bir kıvrım yapıyordu. Dört parçadan oluştuğu belirlendi. Fossa iliaca sinistra'dan başlayan birinci parça sağa dönüyor ve sol psoas kasının önünden geçerek promontoryum ön yüzüne geliyordu. İkinci parça yukarı doğru dönüyor ve colon ascendens'in ön yüzü boyunca seyrederek karaciğer alt yüzüne ulaşıyordu. Daha sonra kendi üzerinden kıvrılıp öne doğru ilerliyordu. Üçüncü parça ikinci parçanın ön yüzü boyunca aşağıya doğru seyredip promontoryuma ulaşıyordu. Dördüncü parça ise sola dönüp aşağıya doğru ilerliyor ve rektumda sonlanıyordu. Kolonun diğer kısımları normaldi. Periton, colon sigmoideum'un tamamını örterek mesocolon sigmoideum'u oluşturuyordu. A. mesenterica inferior bir adet a. colica sinistra, iki adet aa. sigmoideae ve bir adet a. rectalis superior olmak üzere dört dala ayrılıyordu. Colon sigmoideum'un ilk parçası a. colica sinistra tarafından besleniyordu. Diğer kısımları ise iki adet olan aa. sigmoideae besliyordu. Bu anormal kolonun morfometrik ölçümleri yapıldı ve klinik önemi değerlendirildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]