[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 095-098
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Staplerle Hemoroidopeksi Yapılan İlk 18 Hastamızın Sonuçları
Erhan AYGEN, Cüneyt KIRKIL, Refik AYTEN, Yavuz Selim İLHAN, Ziya ÇETİNKAYA, Osman DOĞRU, Nurullah BÜLBÜLLER, Serdar COŞKUN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnternal hemoroidal hastalık, mukozal prolapsus, staplerle hemoroidopeksi, Longo yöntemi

Staplerle hemoroidopeksi prolobe olmuş semptomatik pililerin tedavisinde tercih edilen tedavi haline gelmektedir. Bu çalışmada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.'nda bu yöntemle tedavi edilen hastaların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Ocak 2003-Ocak 2005 tarihleri arasında Longo yöntemi uygulanan 18 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ameliyat sonrası vizüel analog sakalaya (VAS) göre ağrı skoru, komplikasyon ve gündelik aktiviteye dönüş süreleri kaydedilip üç ay aralıklarla kontrol muayeneleri yapıldı ve hasta memnuniyeti sorgulandı.

Hastaların 15'inde (%83.3) 3 veya 4º internal hemoroid, 3'ünde (%16.7) mukozal prolapsus mevcuttu. Postoperatif 2., 12. ve 24. saatlerde ortalama VAS skorları sırası ile 3.1±1.3, 1.4±1.1 ve 0.3±0.6 idi. 2 hastada (%11.1) idrar retansiyonu, 2 hastada (%11.1) minör kanama ve bir hastada (%5.6) akut anal fissür gözlendi. Ortalama yatış süresi 1.6±0.6 gün idi. Tüm hastalar 4.5±2.2 gün sonra gündelik aktivitelerine başladılar. 7.3±4.8 ay ortalama takip süresinin sonunda hastaların hiç birinde kanama, ağrı, inkontinans veya anal darlık yoktu. Bir hasta (%5.6) ameliyatın sonuçlarının fena olmadığını, iki hasta (%11.1) iyi olduğunu ve geri kalan 15 hasta (%83.3) ise memnuniyet verici olduğunu bildirdiler. İnternal hemoroid nedeni ile ameliyat edilen 3 hastanın (%20) anoskopisinde 1º internal hemoroid tespit edildi. Prolapsus nedeni ile ameliyat edilen hastaların hiç birinde nüks yoktu.

Uzun dönem sonuçları hakkında yeterli bilgi olmasa da, Longo yöntemi 3 ve 4º derece internal hemoroidlerin ve mukozal prolapsusların tedavisinde erken iyileşme ve yüksek hasta memnuniyeti sağlayan mükemmel bir alternatiftir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]