[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-162
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yün Yiyen Kuzularda Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile Tedavisi Üzerine Araştırmalar
Hasan İÇEN1, Servet SEKİN1, Aynur ŞİMŞEK1, Zahir DÜZ2
1Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır-TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yün yeme, kuzu, iz elementler

Bu çalışma, birbirlerinin yününü yiyen kuzuların tedavi öncesi ve sonrası kan tablosundaki hematolojik ve biyokimyasal parametreler arasındaki değişiklikleri tespit etmek ile tedavinin etkinliğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yün yeme şikayeti gösteren 20 kuzunun klinik muayeneleri tamamlandıktan sonra deri kazıntısı alındı. Deri kazıntısında, bakteri, mantar veya ektoparazite rastlanmadı. Yün yiyen kuzuların klinik muayenesinde; alopesia, büyümede gerilik, tutuk yürüyüş, yün kaybı, parakeratosis ve diare tespit edildi. Bu kuzulardan tedavi öncesi ve sonrası hematolojik ve biyokimyasal analizler için kan örnekleri alındı. Total lökosit ve eritrosit düzeylerinde istatistiksel olarak önemli değişiklik tespit edilmedi. Hemoglobin p<0,001, hematokrit p<0,05 önemli değişiklikler saptandı. Biyokimyasal parametreler açısından tedavi öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında sırasıyla serum ALP düzeyinde p<0,01 önemli bir fark belirlendi. Glikoz, AST, ALT, LDH, albumin, Total protein ve kreatinin değerleri bakımından ise gruplar arasında önemli bir fark saptanmadı. Zn, Cu, Fe, p<0,001, p<0,001, p<0,05 düzeylerinde önemli azalmalar tespit edilirken P, Ca ve Mg değerlerinde ise önemli değişiklikler tespit edilmedi.

Sonuç olarak; yün yeme şikayeti gösteren kuzuların yemlerine Zn, Cu, ve Fe ilavesinin ve bu konuda daha detaylı araştırmaların yapılmasının gerektiği kanısına varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]