[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-013
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spontan Olarak Östrus Gösteren İneklerde Sun'i Tohumlama Esnasındaki Dominant Follikül Büyüklüğü ve Mukus Kristalizasyon Düzeyinin Geri Dönmeyenlerin Oranı İle İlişkisi
Mustafa GÜNDOĞAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, kristalizasyon, follikül, tohumlama, östrus

Bu çalışma geri dönmeme oranı üzerine follikül çapının ve klinik muayenenin etkisini karşılaştırmak ve saha şartlarında alternatif olarak gebeliğin elde edilmesi üzerine östrus belirtilerinin mi dominant follikül (DF)'ün mü daha pozitif etkili olduğunu araştırmak amacıyla yapılmıştır. Östrusun klinik bulguları görsel ve bazı klinik testlerle değerlendirildikten sonra bütün hayvanlar donmuş-çözünmüş sperma ile sun'i olarak tohumlandılar. Geri dönmeyenlerin oranı (GDO) ortalama % 67.08 olarak bulundu ve GDO üzerine DF'ün (P<0.05), vulva ödemi, vaginal hiperemi ve mukus kristalizasyonunun (P<0.01) etkileri önemli bulundu. Ortalama en yüksek GDO (% 92.0) DF çapı 15-17.99 mm arasında olan ineklerin tohumlanmalarıyla elde edildi. Bununla beraber mukus kristalizasyonundaki artışla birlikte GDO (% 84.78)'daki artış önemli (P<0.01) bulundu. Bu çalışmadan elde edilen diğer bir bulgu da DF'ün sol ovaryumdan (% 35.90) ziyade (P<0.01) sağ (% 64.10) ovaryumda şekillendiği fakat GDO üzerine etkisinin gözlenmediğidir. Sonuç olarak, kendiliğinden östrus gösteren ve müteakibinde tohumlanan vulva ödemi, vaginal hiperemisi ve mukus kristalizasyonu artmış ve DF çapı orta değerde olan ineklerde geri dönmeyenlerin oranı yüksek tespit edildiğinden sergilenen östrus davranışları DF ve mukus kristalizasyonu ile birlikte değerlendirilmesinin dölverimini arttırabileceği kanaatine varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]