[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-010
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gelişim Çağındaki Sporcuların Atılganlık Düzeyleri ile Yaralanma Durumu İlişkilerinin İncelenmesi
Özhan BAVLI
Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Spor, basketbol, atılganlık, yaralanma, adolesan

Bu çalışmanın amacı; gelişme çağındaki sporcuların yaralanma düzeyleri ile atılganlık puanları arasında ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya Adana ilinde yaşları 13-19 arasında olan ve en az 1 yıllık spor yaşına sahip toplam 79 lisanslı erkek basketbol oyuncuları gönüllü olarak katılmıştır. Sporculara demografik özelliklerini ve yaralanma geçmişlerini belirleyici kişisel anket formu ile sporcuların atılganlık düzeylerini belirlemek için Rathus (1973) tarafından geliştirilen “Rathus Atılganlık Envanteri”(RAE) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11,5 istatistik programında iki yönlü anova analizine göre değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; sporcuların %70,9'unun daha önce yaralanma geçirdiği, yaralanma sebebinin çoğunlukla (%35,7) rakip oyuncunun faul yapması sonucu gerçekleştiği ve en çok forvet oyuncularının (%46,4) yaralanma geçirdiği belirlenmiştir. Sporcuların toplam atılganlık puanlarının (ort-ss) 21,7±17,7 düzeyinde olduğu ve oynadıkları mevkilere göre yapılan karşılaştırmada ise istatistiksel bakımdan anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,737). Sporcuların atılgan kişiliğe sahip oldukları belirlenmiş, buna karşılık; sporcuların oynadıkları mevkilere göre sakatlanma durumları ile atılganlık puanları arasında istatistiksel anlamda bir fark bulunamamıştır (p=0,86). Çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak; sporcuların yaralanma durumlarının atılganlık puanları ile ilişkisi olmadığı söylenebilir

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]