[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-029
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Edirne'de Sigara İçme ve Bırakma Oranları
Celal KARLIKAYA1, Serol DEVECİ2, Galip EKUKLU3
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, TÜRKİYE
2Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksek Okulu Manisa, TÜRKİYE
3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tütün kullanma hastalığı, prevalans, lojistik modeller, roman

Tütün kullanımı ülkemiz için gittikçe ağırlaşan bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada Edirne'de erişkinlerin sigara içme ve bırakma oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. İl Merkezi'nde yapılan kesitsel bir alan çalışmasıdır. Örneklem kent merkezi nüfusunu temsil edecek şekilde, 8 Merkez Sağlık Ocağı Bölgesi'nden, rastgele olarak, etnik köken (roman olan ya da olmayan), yaş ve cinsiyete göre ağırlıklandırılarak yıl ortası nüfusa göre seçildi. Veri toplamada, çoklu analizlerde kullanılmak üzere, sigara içmeyi etkileyebilecek bazı soruların eklenmesiyle geliştirilmiş Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) anket formu kullanıldı. Tek değişkenli yöntemlerden kategorik değişkenler ki-kare testi ile, sürekli değişkenler ise iki ortalama arasındaki fakın önemliliği testi (t testi) ile karşılaştırıldı. Sigara içmeyi etkileyebilecek kimi değişkenler lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Anketi tam olarak dolduran 645 kişiden 193'ü erkek, 452'si kadındı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların %58'inin halen sigara içicisi olduğu (erkeklerin %68'i, kadınların %54'ü, p=0.001), %29'unun hiç içmediği (erkeklerin %16'sı, kadınların %35'i, p=0.000) ve %13'ünün bırakmış olduğu (erkeklerin %16'sı, kadınların %12'si, p>0.05) saptandı. Lojistik Regresyon Analizinde yaş (adj. OR=1.03), Roman olmak (adj. OR=6.14), işsizlik (adj. OR=2.13), alkol kullanmak (adj. OR=6.42) ve okur-yazarlara göre lise mezunu olmak (adj. OR=2.90) önemli faktörlerdi. Bu bulgular ile Edirne'de, özellikle kadınlarda olmak üzere sigara içme oranlarının ülke ortalamalarının üzerinde olabileceğini ve sigara bırakma oranlarının ulusal hedeflerin çok gerisinde olduğunu düşündük.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]