[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 251-255
[ English ] [ PDF ]
DENEYSEL KARDİYAK İSKEMİ REPERFÜZYON HASARI SONRASI ERİTROSİT ANTİOKSİDATİF ENZİM DÜZEYLERİ
Necip İLHAN1, Şemsettin ŞAHİN2, Dilara SEÇKİN1, Nevin İLHAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Diyarbakır Devlet Hastanesi Diyarbakır / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İskemi-reperfüzyon, aminoguanidin, antioksidant enzimler.

Bu çalışmanın amacı deneysel olarak kardiyak iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulmuş ratların eritrositlerinde antioksidan enzimlerin (Superoksid Dismutaz-SOD, Glutatyon Peroksidaz- GSH-Px, Katalaz- CAT) düzeylerini araştırmaktır. Ayrıca bir antioksidan olan aminoguanidinin iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde etkileri ölçülmüştür.

Toplam olarak 36 adet rat 4 eşit gruba bölünerek çalışmada kullanılmıştır. Gruplar ; Sham, iskemi-reperfüzyon (I/R), iskemi öncesi aminoguanidin uygulanan grup (I/AG) ve reperfüzyon öncesi aminoguanidin uygulanan grup (R/AG) olarak belirlenmiştir.

Katalaz aktivitesi dışında iskemi reperfüzyon grubunun eritrosit SOD ve GSH-Px aktiviteleri sham grubuna göre karşılaştırıldığı zaman istatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulunmuştur (p<0.05). İskemi reperfüzyon grubunun eritrosit CAT aktiviteleri sham grubuna göre artmıştır. Aminoguanidin verilen gruplarda R/AG grubundan daha ziyade özellikle I/AG grubunda I/R grubuna göre SOD ve GSH-Px aktiviteleri bakımından anlamlı bir artış saptanmıştır (p<0.05). I/AG grubunun eritrosit katalaz aktiviteleri; R/AG grubu ile karşılaştırıldığında artmış olarak bulunmuştur. I/R grubuna göre R/AG grubunda eritrosit SOD ve GSH-Px aktiviteleri artmıştır.

Sonuçta; aminoguanidinin antioksidan aktiviteyi arttırdığı ve kardiyak iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesi için kardiyoprotektif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]