[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-149
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Effects of Vitamin E and Hormone Replacement Therapy on Serum Leptin Levels of Female Rats After Ovariectomy
Leyla BEYTUR1, Mehmet ŞİMŞEK2, Ekrem SAPMAZ2, Ekrem SAPMAZ2, Abdullah YAŞAR3, Gıyasettin BAYDAŞ3
1Malatya Gözde Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Malatya, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ovariektomi, estradiol, progesteron, leptin, vitamin E

Dişi ratlarda cerrahi menopoz öncesi ve sonrası hormon replasman tedavisi ve vitamin E kullanımının, ağırlıklarına ve serum leptin düzeylerine etkilerinin incelenmesi.

Ortalama ağırlıkları 200 g olan 38 adet Wistar Albino cinsi dişi rat, randomize şekilde beş gruba ayrıldı; sham grubu, ovariektomi + Serum Fizyolojik grubu, ovariektomi + 17ß–estradiol grubu, ovariektomi + 17ß–estradiol + progesteron grubu, ovariektomi + vitamin E grubu. Deney sonunda dekapitasyonla kanları alınan ratların serumlarında estradiol, progesteron ve leptin düzeyleri ölçüldü. İstatistiksel analizlerde Kolmogorov Smirnov Z test ve One Way Anova testleri kullanıldı. p < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Ovariektomi sonrası ratların ağırlıklarında üç ayın sonunda kontrol grubuna göre anlamlı artış olmadı. Leptin düzeyleri ovariektomili grupta sham grubuna göre düşük bulundu. Estradiol, estradiol + progesteron verilen ratlarda serum leptin düzeylerinde belirgin artış olurken, vitamin E grubunda düşüş gözlendi. Östrojen, östrojen + progesteron, vitamin E alan ratların ağırlıklarında anlamlı bir değişim olmadı.

Ovariektomi sonrası leptin düzeylerindeki azalma, östrojen ve/veya progesteron tedavisi ile önlenebilir. Vitamin E, menopozla ortaya çıkan leptin düzeylerindeki azalmayı önleyemeyebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]