[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 289-294
[ English ] [ PDF ]
TÜRK MİLLİ ERKEK GÜREŞÇİLERİNDE HIZLI KİLO KAYBININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ
Hüseyin EROĞLU, Ömer ŞENEL
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ankara / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hızlı kilo kaybı, fizyolojik parametreler.

Bu araştırmanın amacı Türk Milli güreşçilerinde hızlı kilo kaybının bazı fizyolojik parametreler (kuvvet, aerobik-anaerobik güç, sürat, reaksiyon zamanı, istirahat kalp atım sayısı ve kan basıncı) üzerine etkilerinin incelenmesidir.

Araştırmaya yaş ortalamaları 19.64±0.45 yıl, boy ortalamaları 173.55±2.07 cm, vücut ağırlığı ortalaması 76.54±2.39 kg olan toplam 11 milli güreşçi gönüllü olarak katılmışlardır. Deneklere kilo kaybından önce (AKÖ), kilo kaybından sonra (AKS) ve 16-18 saatlik toparlanma sonrası (TS), olmak üzere standardize edilmiş testler uygulandı. Verilerin istatistiksel analizi eşleştirilmiş Student’s t testi kullanılarak yapıldı.

Araştırma sonucunda hızlı ağırlık kaybının Türk milli güreşçilerinin anaerobik güç, aerobik güç, kuvvet parametrelerinde azalmaya (p<0.01), reaksiyon zamanlarında (p<0.05 ve p<0.01), 20 m sürat ve istirahat kalp atım sayısında anlamlı artışa neden olduğu (p<0.01), istirahat kan basıncında ise anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]