[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-099
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pulmoner Hipertansiyon Gelişen ve Gelişmeyen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Olgularda Sistemik İnflamasyon ve Grelin Düzeyleri
Figen DEVECİ1, Yasemin DEVECİ1, Teyfik TURGUT1, Süleyman Erhan DEVECİ2, Nevin İLHAN3, Ilgın KARACA4, Mehmet Hamdi MUZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Grelin, pulmoner hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, interlökin-6, tümör nekrozis faktör alfa

Pulmoner hipertansiyon (PH) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) yaygın görülen bir komplikasyonudur. İştah açıcı ve endojen vazodilatör peptid hormon olan grelinin KOAH'a sekonder gelişen PH'de potansiyel rolü üzerine herhangi bir veri bulunmamaktadır. PH gelişen ve gelişmeyen kaşektik ve normal kilolu KOAH'lı olgularda serum grelin, tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α) ve interlökin-6 (IL-6) düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı. PH gelişen ve gelişmeyen kaşektik ve normal kilolu 60 KOAH'lı ve 15 sağlıklı kontrol olguda serum grelin, IL-6 ve TNF-α düzeyleri ölçüldü. TNF-α, IL-6 ve grelin düzeyleri enzim immünoassay (ELISA) yöntemiyle, pulmoner arter basınçları ise ekokardiyografi ile ölçüldü. PH gelişen ve gelişmeyen KOAH'lı olgular sağlıklı kontrol olgular ile karşılaştırıldığında serum IL-6 ve TNF-α düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek, serum grelin düzeyleri ise istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. PH gelişen kaşektik KOAH olgularında PH gelişmeyen kaşektik KOAH olguları karşılaştırıldığında serum grelin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düşük ve IL-6 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek olarak bulundu. Normal kilolu PH gelişen ve gelişmeyen KOAH'lı olgular arasında ise serum grelin düzeyleri açısından istatistiksel fark saptanmadı. PH gelişen kaşektik KOAH'lı olgularda daha belirgin olmak üzere, PH gelişen ve gelişmeyen tüm KOAH'lı olgularda serum grelin düzeyleri azalmıştır. Grelinin özellikle kaşektik KOAH olgularında olmak üzere, PH gelişmesine katkıda bulunan bir faktör olabileceği düşünülmüştür.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]