[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-107
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Manisa'da Kırsal Bir Bölgede Yaşayan 45 Yaş ve Üzeri Erkeklerde Kardiovasküler Hastalık Riski
Beyhan Cengiz ÖZYURT
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Manisa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koroner hastalık riski, 45 yaş ve üzeri, erkek

Bu araştırma Manisa Muradiye bölgesi Atatürk Mahallesinde yaşayan 45 yaş ve üzerindeki erkeklerin kardiovasküler hastalık (KVH) riskini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki araştırmada Atatürk Mahallesinde yaşayan 45 yaş ve üzeri erkeklerin tamamı araştırma kapsamına alınmış ve 203 kişi araştırma evrenini oluşturmuş, bunlardan 193'üne (katılım hızı %95.1) ulaşılmıştır. Araştırma grubuna demografik, sosyoekonomik ve KVH'nın risk faktörlerine ilişkin soruları içeren anket formu uygulanmıştır. KVH risk durumları TEKHARF puanlama sistemine göre yapılmıştır. Veri analizinde tek değişkenli ve çok değişkenli riskler %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Araştırmamıza katılanların yaş ortalaması 60.1±11.5 dır. Araştırmaya katılanlarda; hipertansiyon %48.7, diabetes mellitus %6.7, abdominal obezite %33.2, sigara içme %63.2, alkol kullanma %33.7, spor yapma %39.4 olarak saptanmıştır. KVH risk faktörleri skorlama cetveline göre katılımcıların % 22.3'ü düşük, % 34.7'si orta, ve %43.0'ı ise yüksek risk grubunda yer almaktadır. Muradiye bölgesinde yaşayan 45 yaş üzeri erkeklerde kardiovasküler hastalık riskinin yüksek olduğu bulundu. Çok değişkenli analizlerde kardiovasküler hastalık riskini en çok etkileyen değişkenlerin alkol kullanma, sedanter olma ve çalışıyor olmak olduğu bulunmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]