[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-139
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Başlangıç Bulgusu Akut Pankreatit Olan Pankreas Metastazlı Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu: Olgu Sunumu
Emrah ALPER, Behlül BAYDAR, Fatih ASLAN, Zehra AKPINAR, Ayfer İmir SERİN, Zafer BUYRAÇ, Belkıs ÜNSAL
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Karsinom, küçük hücreli akciğer neoplazmı, pankreas neoplazmı, pankreatit

Pankreatik metastazlar, ileri dönem akciğer kanserlerinde oldukça yaygındır, ancak metastazların indüklediği akut pankreatit çok nadir izlenir. Bu yazıda, küçük hücreli akciğer karsinomunun pankreatik metastazının indüklediği akut pankreatitli bir olguyu sunduk. Yetmişdört yaşında erkek hasta, hastanemize 24 saattir süren şiddetli karın ağrısı ve bulantı şikayeti ile başvurdu. Kırk yıldır günde 25 adet sigara içme öyküsü mevcut. Alkol kulanımı veya kolesistektomi öyküsü yoktu. Pankreas enzimleri ve bilüribin seviyeleri yüksekti. Radiyal endoskopik ultrasonografi çok sayıda pankreatik hipoekoik kitleler gösterdi. Toraks BT'de, mediastende ve sol akciğer hilusunda sırasıyla, 70 mm ve 20 mm büyüklüğünde düzensiz sınırlı kitleler izlendi. Mediastinal kitle, pankreatik kitle ve çöliyaktaki lenfadenopatiden, aynı seansta, lineer endoskopik ultrasonografi (EUS) kullanılarak biyopsiler alındı. Histopatolojik değerlendirmede 3 biyopsi materyali küçük hücreli karsinom olarak bildirildi. Sonuç olarak, küçük hücreli akciğer karsinomu olan akut pankreatit geçiren olgularla karşılaşıldığında, pankreatik metastaza bağlı akut pankreatit olabileceği hatırlanılması gerektiği gibi, sadece akut pankreatit şikayetleri ile de başvurabilecekleri hatırda tutulmalıdır ve pankreatik metastazları bulunan bu hastalar etkin biçimde tedavi edilmelidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]