[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 307-310
[ English ] [ PDF ]
PRİMER ALT OBLİK KAS HİPERFONKSİYONLU OLGULARDA TENOTOMİ SONUÇLARIMIZ
Orhan AYDEMİR, Serdal ÇELEBİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alt oblik kas, alt oblik kas hiperfonksiyonu, tenotomi.

Alt oblik kası hiperfonksiyonu tedavisinde zayıflatıcı pek çok yöntem tanımlanmıştır. Bu çalışmada primer alt oblik kas hiperfonksiyonu (AOHF) bulunan olgulara uygulanan tenotomi yönteminin sonuçları değerlendirilmiştir. Primer AOHF tanısı ile tenotomi uygulanan 28 hastanın 46 gözü çalışma kapsamına alındı. Olguların 18’ ine (%64.3) bilateral, 10’una (%35.7) ise unilateral tenotomi uygulandı. Postoperatif takiplerde 40 (%87.0) gözde AOHF’nunda tam düzelme sağlanırken, 3 (%6.5) gözde grade (+1), 3 (%6.5) gözde ise grade (+2) rezidü AOHF gelişti. Takiplerde hiç bir olguda alt oblik kas hipofonksiyonu ve yapışma sendromu gözlenmedi. Sonuç olarak AOHF’lu olgularda tenotomi tekniğinin oldukça etkin ve güvenilir olduğu düşünüldü.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]