[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-012
[ English ] [ PDF ]
SIÇAN DORSAL KÖK GANGLİON SİNİR HÜCRE KÜLTÜRÜ HÜCRE İÇİ KALSİYUM DEPOLARINA KAFEİNİN ETKİSİNDE PERTUSSİS TOKSİN DUYARLI G-PROTEİNLERİN ROLÜ
Ahmet AYAR1, Kadir SERVİ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kafein, Pertussis toksin, ryanodin, duyusal nöron, patch kenetleme

Bu çalışmada tüm hücre diyaliz patch kenetleme tekniğini kullanarak yeni doğan sıçanlardan kültürü yapılmış dorsal kök gangliyon (DKG) sinir hücrelerini pertussis toksin (PTX) ile 3-8 saat ön muamele ederek kafeinin bu hücrelerin hücre içi Ca2+-depolarından Ca2+ salıverişine etkisini inceledik. Voltaj-bağımlı Ca2+ akımları ve Ca2+-bağımlı klor ve non-selektif katyon akımları farmakolojik olarak izole edildi. Ca2+-bağımlı klor ve non-selektif katyon akımları hücre membranına yakın bölgelerde hücre içi serbest Ca2+ miktarındaki artışın indikatörü olarak kullanıldı. DKG hücreleri –90 mV’ta voltaj kenetlendiğinde, kafeinin (1 mM) hücre dışına uygulanması çalışılan 37 hücrenin 34’ünde sırasıyla ortalama 278±12 sn (n=8) gecikme ile ortalama pik amplitütü –1.33±0.12 nA (n=8) olan içe yönelik membran akımları aktive etti. Ekstrasellüler kayıt solüsyonundan Ca2+ uzaklaştırıldığında da gözlenen kafeinin indüklediği içe yönelik membran akımlarının ortalama pik amlitütü –1.27±0.11 nA (n=7) ve kafein uygulamasından kafeine ilk cevabın ortaya çıkmasına kadar geçen ortalama süre 298±9 sn (n=7) olarak belirlendi. Kafeine cevaplar intrasellüler uygulanan ryanodin (10 mM) ile önlendi (n=5), fakat ryanodinin inaktif analoğu olan anhidroryanodin (100 mM) bu cevapları önleyemedi (n=7). Ca2+ şelatörü 1,2-bis-(O-aminophenoxy)ethan-N,N,N',N'-tetraasetik asit, tetraasetoksimetil ester (BAPTA-AM) intrasellüler uygulandığında kafeinin indüklediği içe yönelik akımları önlendi (n=5). Fakat, kültüre hücrelerin 3-8 saat süreyle PTX ile ön muameleye tabi tutulması kafeine cevapları etkilemedi (n=12). Bu bulgular kafeinin DKG hücre kültüründe PTX duyarlı G-proteinlerinden bağımsız bir mekanizma ile hücre içi depolardan Ca2+ salıverilmesine yol açtığını ortaya koymaktadır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]