[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-101
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Mandibuler Glanduler Odontojenik Kistin 6 Yıllık Takibi: Olgu Sunumu
Yavuz Tolga KORKMAZ1, Turgay Peyami HOCAOĞLU2, Emre BARIŞ3, Erkan ERKMEN1
1Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
2Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
3Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Glandular odontogenic cyst, surgical treatment, mandible, six years follow-up

Glanduler odontojenik kistler (GOK), tedavisinde olduğu kadar teşhisinde de zorluklar yaşanabilen oldukça nadir gözlenen kistik lezyonlardır. GOK her iki çenede de gözlenmekle birlikte en çok mandibular anterior bölgede görülür. Her yaş grubunda görülür ancak hastalar ortalama 50 yaş civarındadır. Küretaj veya enükleasyonla yapılan cerrahi tedaviler sonrası nüks oranı yüksek olabilir. Ancak Periferal ostektomi veya marjinal rezeksiyon tekrarlayan nüksleri önleyebilir.

Bu makalede 52 yaşında erkek hastada sol mandibular molar bölgede kanin dişten mandibular ramusa kadar uzanan geniş çaplı GOK varlığı bildirilmektedir. Klinik muayenede herhangi bir ekstra- intraoral şişlik veya LAP varlığı gözlenmemiştir. Klinik ve radyolojik değerlendirmeler yapıldıktan sonra lezyon cerrahi olarak küretajla alınmıştır.

Elde edilen cerrahi materyal histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak incelenmiş ve elde edilen bulgularla GOK tanısı konmuştur. Hastanın 6 yıllık takibinde herhangi bir nüks varlığı tespit edilmemiştir.

Nadir gözlenen agresiv bir lezyon olan GOK; yüksek oranda nüks potansiyeline sahiptir. Bu yüzden GOK tanısı konmuş hastalar klinik ve radyografik olarak dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve uzun dönem takipleri yapılmalıdır.

Bu çalışma, GOK' in cerrahi olarak küretajının ardından hastanın uzun dönem takip edilmesinin GOK'in tedavisinde kullanılabilecek bir yöntem olduğunu göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]