[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ English ] [ PDF ]
HEPATİK ENSEFALOPATİ OLUŞTURULAN RATLARIN KAN-BEYİN BARİYER GEÇİRGENLİĞİNDEKİ DEĞİŞMELER*
Abdulbaki TÜRKOĞLU, F. Emel EKŞİOĞLU, Gıyasettin BAYDAŞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: : Hepatik ensefalopati, Kan beyin Baryeri, karbon tetraklorür

Hepatik ensefalopatinin (HE) nedenlerinden biri, karaciğer yetmezliğinde çeşitli maddelere karşı kan beyin bariyeri (KBB) geçirgenliğinin artması ve bu maddelerin beyinde çeşitli etkiler göstermesidir. Barsaklarda oluşan bazı toksik maddelerin bozulmuş bariyerden beyine geçerek klinik tablonun oluşmasına neden olduğu sanılmaktadır.

Ratlarda karaciğer yetmezliği oluşturmak suretiyle kan beyin bariyerinin geçirgenliğinin nasıl değiştiğini ve ensefalopatiye ne oranda neden olduğunu araştırmak için bu çalışma yapıldı. Deney grubundaki 50 rata 6 hafta günaşırı deri altı karbon tetraklorür (CCl4) verildi. CCl4 zeytin yağı ile 3/4 oranında (v/v) karıştırıldı. Kontrol grubundaki 20 rata aynı süre içinde deri altı zeytin yağı verildi. HE'nin karakteristik belirtileri gözlenince dietil eter ile anestezi yapılmış ratlara juguler venden evans-blue solusyonu 4 ml/kg %2'lik verildi. Beyin ve beyincik çıkarılarak gözle ve spektrofotometrik olarak değerlendirildi.

Beyin dokusunun 1 gramında boya miktarı (mg/gr) deney ve kontrol grupları arasında karşılaştırıldığında fark anlamlı bulundu (P<0,0005). HE gelişmiş sirozlu ratlarla, HE'nin tam gelişmediği sirozlu ratların beyin boya miktarları arasındaki fark anlamlıydı (p<0.005). HE 'nin geliştiği sirotik hayvanlarda KBB'nin kontrollere göre daha geçirgen olduğu saptandı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]