[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-103
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ'da Perakende Satılan Bazı Balıklarda Ağır Metal Düzeyleri
O. İrfan İLHAK1, Pınar KARATEPE2, Mehtap ÖZÇELİK2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, gökkuşağı alabalığı, sazan, çipura, levrek

Çalışmada, Elazığ balık pazarında satılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), sazan (Cyprinus carpio), çipura (Sparus aurata) ve levreklerde (Dicentrarchus labrax) kadmiyum, kurşun, bakır, çinko ve demir düzeyleri belirlenmiştir. Toplam 60 balık örneğinin (her balık türü için 15 örnek) ağır metal düzeyleri atomik absorbsiyon spektrometresi kullanılarak incelendi. Gökkuşağı alabalığı hariç, balık örneklerinin ortalama kadmiyum ve kurşun miktarları Türk Gıda Kodeksi tarafından belirtilen maksimum kabul edilebilir düzeyin üzerinde bulunurken, bakır, çinko ve demir düzeyleri maksimum kabul edilebilir düzeyin altında bulundu. Analiz edilen dört balık türü arasında en yüksek kadmiyum, bakır, çinko ve demir oranı sazan balığında bulunurken, en yüksek kurşun düzeyi levreklerde tespit edildi. Sonuçlarımıza göre, analiz edilen 60 balık örneğinin 50'si (%83.3) insan tüketimine uygun değildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]