[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-050
[ English ] [ PDF ]
GLOKOMLU HASTALARDA OKÜLER ARTERLERİN RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFI ILE DEĞERLENDIRILMESI *
Selami SERHATLIOĞLU, Murat AKFIRAT, Alptekin OKÇU, Hüseyin ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Glokom, renkli Doppler ultrasonografi, oküler arterler

Bu çalışmada, glokomlu hastalarda intraoküler basınçtaki artışa bağlı olarak kan akımında hemodinamik değişimlerin olacağı varsayımıyla, bu hastaların intraoküler arterlerinden Doppler incelemeleri yapıldı. İncelemelerde intraoküler direnç artışına bağlı en yüksek sistolik hız ve diastol sonu hızlarda olası düşüşler araştırıldı. Elde edilen değerler, aynı yaş grubundaki intraoküler hemodinamik değişime yol açabilecek herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı kontrol grubundan alınan değerlerle karışlaştırılarak, anlamlı bir farklılık olup olmadığı saptanmaya çalışıldı. Sonuç olarak glokomlu hastalar ile kontrol grubunun 30 - 60 derecelik açı aralığında oküler arterlere yönelik yapılan çalışmada hasta grubun oftalmik arterlerinin en yüksek sistolik hız ve diastol sonu hız değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu. Benzer bulgular hasta ve kontrol grubu kıyaslandığında santral retinal arter ve kısmen posterior silier arterler için de saptandı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]