[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-120
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnme Sonrası Yaşam Kalitesi ve Yorgunluk
Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT1, Esra AKIN KORHAN2, Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU3
1Şifa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, TÜRKİYE
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, TÜRKİYE
3Ege Üniversitesi, Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yorgunluk, hemşirelik bakımı, yaşam kalitesi, inme

Amaç: Yorgunluk inmeli hastalarda yaygın görülen bir semptomdur. Yorgunluk, fiziksel ve mental enerjide azalma, fonksiyonel durumda azalma ve sinirliliği içerir. İnme sonrası yorgunluk insanların günlük aktivitelerini ciddi şekilde etkileyebilmekte ve iş performansını düşürebilmektedir. Ayrıca fiziksel aktiviteyi azaltarak, sürekli fonksiyonel kapasitede yetersizliklere neden olabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı yorgunluğun şiddetini belirlemek ve etkileyen faktörleri incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmanın örneklemini 211 inme hastası oluşturdu. Veriler, Yorgunluk Şiddet Ölçeği ve SF-36 kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde Mann-Whitney U testi ve ki-kare kullanıldı.

Bulgular: Hastaların %64.5'inde yorgunluk saptandı. Hastalarda yorgunluk şiddet ölçeği ortalaması 4.93±2.07'dir. En yüksek ortalama skorlar “egzersiz beni yoruyor” ve “yorgun olduğum zaman motivasyonum düşer” maddeleridir.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar inme sonrası yorgunluğun sürekli ve sık yaşanan bir semptom olduğunu gösterdi. Yorgunluğun değerlendirilmesi ve farkına varılması inmeli hastaların yönetiminde temeldir. Bu çalışma, inme sonrası yorgunluğun hastaların önemli bir problem olduğunu ve yorgunluğun şiddetinin belirlenmesi gerektiğini gösterdi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]