[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 083-086
[ English ] [ PDF ]
PROSTAT KANSERLERİNİN TANISINDA TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ VE SERUM PSA DÜZEYLERİNİN KORELASYONU*
Selami SERHATLIOĞLU , Alptekin OKÇU , Hüseyin ÖZDEMİR , Murat AKFIRAT, Emir ŞİLİT ,İlhan GEÇİT
*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ- / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Prostat karsinomu, Transrektal ultrasound, Prostat spesifik antijen

Prostat patolojilerinin incelenmesinde Transrektal Ultrasonografi (TRUS) uzun yıllardır kullanılıyor olmasına rağmen kullanılan cihazlardaki hızlı gelişmeye paralel olarak tanı koymada da ilerlemeler olmaktadır. Çalışmamızda prostatizm yakınmaları olan yaşları 45 ile 70 arasında değişen toplam 125 olgunun TRUS'daki malignite kriterleri ve serum prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerinin korelasyonu yapıldı. Histopatolojik tanıları TRUS eşliğinde alınan biopsiler ile kondu.

125 olgunun 42'sinde, histopatolojik olarak malignite tesbit edildi. TRUS incelemelerinde bu 42 olgunun 35'inde malign özellikler tanımlanmıştı. Olgularımızın, malign olduğu histopatolojik olarak saptananların 38'inde serum PSA düzeyleri 4 ng/ml'in üzerindeydi.

Çalışmamızda, TRUS'un prostat kanseri tanısındaki duyarlılığı %83, özgüllüğü ise %78, serum PSA düzeyinin duyarlılığı %90, özgüllüğü ise %87 olarak saptandı. TRUS bulgularının prostat patolojilerinin malign ve benign özel-liklerinin ayırımında PSA'ya yakın duyarlıkta olduğu sonucuna varıldı.

*Bu çalışma, bir bölümüyle,17-20 Aralık 1995 tarihinde Bursa'da yapılan 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]