[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-134
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Probe Küretajda Uygulanan Sedasyonda Esmolol'un Kullanılan Propofol Dozuna Etkisi
Aysun YILDIZ ALTUN, Sibel ÖZCAN
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinigi Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Propofol, esmolol, sedasyon

Amaç: Günübirlik cerrahi uygulanacak hastalara verilecek anestezi, sakin bir indüksiyon ve hızlı uyanma sağlamasının yanısıra yeterli cerrahi koşulları oluşturacak derinlikte olmalıdır. Küretaj sırasında sedasyon ve analjezi amacıyla intravenöz (iv) anesteziklerle birlikte opioidler, nonsteroid analjezikler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı probe küretaj yapılan hastalarda esmolol kullanımın propofol dozu üzerine etkisini incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Probe küretaj uygulanan ASA-I (American Society of Anaesthesia) risk grubundan 40 kadın hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastaların rutin monitörizasyonundan sonra 2-2,5 mg/kg propofol ve 25 μg fentanil (Grup I), 1 mg/kg/dk esmolol, 1-1.25 mg/kg propofol ve 25 μg fentanil (Grup II) iv yolla sedo-analjezi amacıyla uygulandı. Kullanılan toplam propofol miktarı, kalp atım hızı (KAH), ortalama arteryal basınç (OAB) ve periferik oksijen satürasyonu (SpO2) değerleri kaydedildi.

Bulgular: OAB ve SpO2 değerleri bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu, bununla birlikte KAH ise propofol+esmolol grubunda anlamlı olarak daha düşük tespit edildi. İlaçtan hemen sonra Grup I'de KAH 88.47± 6.84, Grup II'de 80.57± 7.95 atım/dk tespit edildi (P<0.05). 5.dk'da KAH Grup I'de 85.94± 10.57, Grup II'de 75.57± 8.10; 10.dk'da Grup I'de 86.17± 9.68, grup II'de 74.50± 9.14; 15.dk'da Grup I'de 85.73± 9.91, Grup II'de 74.23± 9.81 atım/dk olarak tespit edildi (P<0.01). Propofol dozu ise Grup I'de 162.94± 27.56 mg, Grup II'de 91.78 ± 13.81 mg olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi (P<0.01).

Sonuç: Küretaj sırasındaki sedasyonda esmololun propofole eklenmesi hemodinamik yanıtı ve kullanılan propofol miktarını azalttığını tespit ettik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]