[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Femoral Arterin Silostazol Tedavisine Yanıt Olarak İntima-Media Kalınlığının ve Kompliyansının Ultrason ile Değerlendirilmesi
Özlem SEÇEN1, Murat BAYKARA2, Sefa ŞENOL3
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji kliniği Elazığ, TÜRKİYE
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İntermittan klodikasyonu, intima-media kalınlığı, arteryel kompliyans, silostazol

Amaç: Silostazol periferik arter hastalığının bir semptomu olan intermittan klodikasyonu denilen yürüme bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlardan biridir. Bu çalışmada intermittan klodikasyonu olan hastalarda femoral arter intima-media kalınlığının ve arteryel kompliyansının silostazol tedavi ile nasıl etkilendiğini ultrason ile değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ölçümler stabil intermittan klodikasyonu olan 29 hastanın femoral arterlerinde yapıldı. İntima-media kalınlığı (intima-media thickness: IMT) ve kompliyans silostazol tedavisi öncesinde ve tedavinin 3. ve 6. aylarında değerlendirildi. Silostazol günde 2 kez 100 mg verildi. Ölçümler yüksek çözünürlüklü bir ultrason sistemi kullanılarak noninvaziv olarak yapıldı. Arteryel kompliyans kesitsel kompliyans (cross-sectional compliance: CSC), kesitsel genişletilebilirlik (cross-sectional distensibility: CSD) ve esneklik katsayısı (elastic modulus: EM) gibi göstergeler kullanılarak değerlendirildi. Başlangıçtaki, tedavinin 3. ve 6. ayındaki verilerin karşılaştırılması iki yönlü tekrarlanan ölçümler varyans analizi (ANOVA) ile incelendi.

Bulgular: Silostazol tedavisi ile intima media kalınlığında anlamlı bir azalma oldu (3. ve 6. ayın sonunda sırasıyla %20.0 ve %62.0). Başlangıç verilerine göre esneklik katsayısı, 3. ve 6. ayın sonunda sırasıyla %23.1 ve %56.4 azalırken, kesitsel kompliyans da %100.9 ve %340.5 artış, kesitsel genişletilebilirlikde %67.2 ve %172.7 artış oldu.

Sonuç: İntermittan klodikasyonu olan hastalarda intima-media kalınlığının ve arter duvarı kompliyansının yüksek çözünürlüklü ultrasona dayalı belirlenmesi silostazol tedavisine yanıtın noninvaziv olarak izlenmesinde kantitatif veri sağlamaktadır. Bu veriler aynı zamanda genel kardiyovasküler riskin izlenmesinde de yardımcı olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]