[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 105-109
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Majör Depresif Hastalarda Kısa ve Uzun Dönem İlaç Tedavisinin Etkinliği ile Nesfatin-1, Grelin ve Nitrik Oksit Seviyesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Sermin ALGÜL1, Bilge KARA2, Oğuz ÖZÇELİK1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Harput Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nesfatin-1, nitrik oksit, depresyon, grelin
Özet
Amaç: Majör Depresif Bozukluk (MDB) yaşam kalitesini azaltan önemli bir mental hastalıktır. Bu hastalığın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. Bu çalışmada MDB ve hormonal değişimler arasında olabilecek ilişkiyi anlayabilmek için, nesfatin-1, nitrik oksit ve grelin düzeylerini 9 aylık tedavi öncesi ve sonrası araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya toplamda 60 kişi (30 MDB hasta 39.8±2 yıl, 64.9±1.8 kg; 30 sağlıklı kontrol 36.6±3 yıl, 70.6±2.3 kg) katılmıştır. Açlık venöz kan örnekleri bazal, 3. ay ve 9. ayda olmak üzere 3 defa alınmıştır. Serum nesfatin-1, total grelin ve nitrik oksit düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür.

Bulgular: MDB hastalarında bazal nesfatin-1 seviyesi (73.4±1.3 ng/mL) kontrol grubundan (13.5±3.2 ng/mL) anlamlı olarak yüksek bulundu (P=0.001). Bununla birlikte çalışmanın 3. ayında 37.6±4.3 ng/mL (P=0.001) ve 9. ayında 22.3±3.5 ng/mL nesfatin-1 seviyesi anlamlı olarak azaldı (P=0.001). MDB hastalarının bazal nitrik oksit (NO) seviyesi (2.7±0.6 nmol/L) kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulundu (6.5±0.4 nmol/L) (P=0.001). NO seviyesi ilk 3. ayda 3.5±0.7 nmol/L ye (P=0.04) ve 9. ayda ise 4.1±0.9 nmol/L ye artış gösterdi (P=0.04). MDB hastalarının bazal grelin seviyesi (44.5±3.7 pg/mL) kontrole göre anlamlı düşük bulundu (310.3±35.6 pg/mL) (P=0.001), fakat 3. ay ve 9. aylarda grelin seviyesinde anlamlı değişiklik gözlenmedi.

Sonuç: Bazalde, yüksek nesfatin-1 ve düşük NO seviyeleri ve tedavi ile nesfatin-1 deki anlamlı azalma ve NO deki anlamlı yükselme tedavi sonrası hastaların durumlarının değerlendirilmesinde yardımcı olabilecektir. MDB ve nesfatin-1 ve NO arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Majör Depresif Bozukluk (MDB); üzüntü, değersizlik, ilgi ve zevk kaybı, duygu durumunda değişiklik, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, yataktan çıkmama isteği ile karakterize olan ve görülme sıklığı her geçen gün artan mental bir bozukluktur1,2.

  Kliniklerde majör depresyon tanısı koymada DSM-IV kriteri; bu hastaların takibinde ise HAM-D ölçeği yaygın olarak kullanılmaktadır3. Literatürde yapılan çalışmalarda, MDB hastalarında nesfatin-1, grelin ve nitrik oksit (NO) gibi bazı hormonların seviyelerinde normal bireylere göre farklılıkların olduğu gösterilmiştir4-6. Nesfatin-1, hipotalamusta bulunan leptinden bağımsız, melanokortin-¾ reseptörüne bağımlı bir mekanizma yardımıyla yiyecek alınımını baskılayan bir tokluk molekülüdür7-10. Bununla birlikte nesfatin-1'in omurgalı merkezi sinir sisteminde stres cevabının düzenlenmesinde rolünün olduğunu gösteren çeşitli çalışmalarda literatürde bulunmaktadır11,12. İlk keşfedildiği zaman sadece anoreksijenik bir hormon olabileceği düşünülen nesfatin-1'in son yapılan araştırmalar sonucunda biyolojik bir sinyal olabileceği ileri sürülmektedir13-16. Yakın gelecekte antiobezite veya antidepresan ilacı olarak klinikte uygulama alanı bulabileceği ileri sürülen nesfatin-1'in17,18 MDB ile arasında ki ilişki hastalığın bazal seviyesi ve kısa dönem ilaç tedavisi çalışmalarında gösterilmiştir4,5. Buna karşılık uzun dönem antidepresan ilaç tedavisinin etkilerinin olup olmadığını gösteren çalışmalar ise bulunmamaktadır.

  İnsanlarda büyüme hormonu salgılatıcı etkisi olan, enerji dengesi ve besin alınımının düzenlenmesinde rol oynayan grelinin psikiyatrik hastalarda azaldığı gösterilmiştir6,19. Bu azalmanın nedeni ise grelinin serotonin miktarını bloke etmesi olarak açıklanmıştır6,20. Nesfatin-1 de olduğu gibi bu konuda da daha uzun dönem çalışmalar henüz bildirilmemiştir.

  MDB hastalarında değişiklik gösteren diğer bir önemli molekül ise NO'dur ve NO kardiyovasküler, nörolojik, immunolojik ve diğer pek çok sistemde farklı rolleri olan önemli biyolojik bir düzenleyicidir21. NO besin alınımının önemli bir düzenleyicisi olduğu için grelinin bir kısım etkisini nitrik oksit üzerinden gerçekleştirdiği gösterilmiştir22. NO ile MDB arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmaların sonuçları birbiri ile çelişki göstermektedir23,24. Depresyon patofizyolojisinde önemli bir rol oynadığı bilinen NO'nun25,26 kısa ve uzun dönem tedavi sonrasında bu hastaların prognozuna olan etkilerinin belirlenmesi önemli bir konudur.

  Bu çalışmanın amacı ise; grelin, nesfatin-1 ve NO değişimlerinin uygulanan kısa ve uzun dönem antidepresan tedavisi ile nasıl etkilendiği ve günümüzde prevalansı yüksek bir hastalık olan MDB tanısı ve tedavisinde faydalı olabilecek yaklaşımların geliştirilmesidir. Bunun sonucunda da depresyon durumunun mu bu hormonları etkilediği, yoksa hormon değişiminin mi bu hastalığa neden olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. MDB tanısında herhangi bir spesifik laboratuvar testi bulunmadığından tanı sadece kişinin kendisinin veya yakın çevresinin verdiği bilgiler ile konuşma ve gözlemlere dayanmaktadır. Bu çalışma ile MDB tanı ve tedavisinde kullanılabilecek konuşma ve gözlemlere ilave olabilecek objektif laboratuvar yöntemlerini ileri sürebilmek amaçlanmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışmanın protokolü Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır ve çalışmaya başlamadan önce her bireyden bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınmıştır. Çalışmadan önce her katılımcının rutin taraması, hormon analizleri, kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılarak çalışmaya katılmaya engel durumu olan bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir.

  Bu çalışmaya Harput Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine depresyon tedavisi amacı ile başvuran hastalar alınmıştır. Dahil edilme kriterleri ise: İlk defa MDB tanısı alması; venlafaksin etken maddeli antidepresan tedavisine başlamış olması (bu ilacı alanların seçilmesindeki amaç; venlafaksin etken maddesinin diğer depresyon ilaçlarına göre daha etkin olmasından ve dirençli depresyonda üstünlüğünün gösterilmesinden dolayıdır)27; çalışmaya katılmayı gönüllü olarak istemiş olması; herhangi bir metabolik, kardiyak veya fizyolojik rahatsızlığının olmamasıdır.

  Power analizi yapılarak grupların büyüklüğüne karar verilmiştir. Analiz sonucunda çalışmaya toplam 60 denek katılmıştır. Tedavisi gereği 225 mg/gün venlafaksin (serotonin geri alım inhibitörü etkili, SSRI) alması uygun görülen 30 kişi hasta grubunu; geri kalan 30 kişi ise sağlıklı kontrol grubunu oluşturmuştur.

  Hormon Analizi: Bu çalışmayı yapabilmek için hastalardan tedavi öncesi, 3. ayda ve 9. ayda 5 mL venöz kan örnekleri hastaların bir gecelik açlıklarını takiben sabah 08:30 – 10:30 saatleri arasında ön koldan alınmıştır. Tüm hastalardan günün aynı saatine denk gelen zamanlarda kan alınmasına dikkat edilmiştir. Böylece zamanın hormonlar üzerine olan etkisi önlenmeye çalışılmıştır. Alınan kanların serumları ayrıldıktan sonra 1 N' likten 1/10 oranında HCl'den ilave edilerek çalışılıncaya kadar –70 °C'de saklanmıştır. Çalışma esnasında hastaların demografik özellikleri (kilo, boy, yaş, cinsiyet) de rapor edilmiştir. NO, açile-desaçile grelin ve nesfatin-1 düzeyleri ELİSA yöntemiyle ticari kitlerle çalışılmıştır.

  İstatistiksel Analiz: Çalışmada elde edilen değerler ortalama±SEM olarak ifade edilmiştir. Kolmogorov– Smirnov Z testi yapılarak verilerin normal dağılım gösterdiği bulunmuştur. MDB hastalarındaki bazal, 3. ve 9. aylardaki değerlendirilmelerde çift yönlü Anova ve paired t-testi, MDB ile kontrol grubu arasındaki değerlendirmelerde ise unpaired t-testi uygulanmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Tedavi öncesi nesfatin-1 değeri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında hasta grubunun nesfatin-1 değerinin (73.4±1.3 ng/mL) kontrol grubundan (13.5±3.2 ng/mL) anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur (P=0.001). Üç aylık tedavi sonrasında nesfatin-1 değeri azalarak 37.6±4.3 ng/mL (P=0.001), 9 aylık tedavi sonunda ise 22.3±3.5 ng/mL kadar azalmıştır (P=0.001). Bununla birlikte kontrol grubunun nesfatin-1 değerinden yüksektir (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Nesfatin-1 değerlerinin kontrol grubunda ve major depresif hastaların bazal, 3 ay ve 9 aylık tedavi dönemlerindeki değerleri (ortalama± SEM) (*P<0.05: Kontrol değerine göre)

  MDB hasta grubunda bazal NO düzeyi 2.7±0.6 nmol/L olup kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 6.5±0.4 nmol/L anlamlı olarak düşük bulunmuştur (P=0.001). İlk 3 aylık tedavi sonrasında NO düzeyi 3.5±0.7 nmol/L artış göstermiş (P=0.04) 9 aylık tedavi sonrasında ise artmaya devam ederek 4.1±0.9 nmol/L olmuştur (P=0.04). Bununla birlikte kontrol grubunun değerine göre NO seviyesi düşüktür (Şekil 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Nitrik oksit değerlerinin kontrol grubunda ve major depresif hastaların bazal, 3 ay ve 9 aylık tedavi dönemlerindeki değerleri (ortalama± SEM) (*P<0.05: Kontrol değerine göre)

  Açile ve desaçile grelin düzeyleri toplanarak total grelin düzeyi elde edilmiştir. MDB hasta grubunda (44.5±3.7 pg/mL) total grelin düzeyi kontrol grubundan (310.3±35.6 pg/mL) anlamlı olarak düşük bulunmuştur (P=0.001). İlk 3 aylık (42.5±3.7 pg/mL) ve 9 aylık tedavi (40.8±2.6 pg/mL) sonrasında total grelin düzeyinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  MDB hastalarında uzun süreli antidepresan tedavisinin nesfatin-1 ve NO düzeylerine etkisi ilk defa bu çalışmada incelenmiştir. Literatürde yapılan daha önceki çalışmalarda nesfatin-1'in MDB hastalarında yüksek olduğu gösterilmiştir4,5 ve kısa dönem ilaç tedavisinde nesfatin-1'in azaldığı bildirilmiştir5. Nesfatin-1 seviyelerinde önemli artışlar epilepsi gibi nörolojik hastalıklarda da rapor edilmiştir28. Bu çalışmada ise depresyon tedavisinin hem kısa döneminde hem de uzun döneminde nesfatin-1 azalmış ve kontrol değerine doğru iyileşmeler göstermiştir. Depresyon tedavisi devam ettikçe nesfatin-1 değerinin düşmeye devam etmesi ve kontrol değerine biraz daha yaklaşması üzerinde durulması gereken önemli bir durumdur. Literatürde nesfatin-1 ve melanokortin sistem arasındaki ilişki ve anksiyete ile olan değişimleri bildirilmiştir7. Melanokortin sistemin aktivasyonuna bağlı anksiyojenik etki ve bunun depresyon ile ilişkisi de gösterilmiştir29. Bu çalışmada tedavinin üçüncü ve dokuzuncu aylarındaki nesfatin-1 seviyesindeki azalma hastaların anksiyete durumlarındaki iyileşme ile veya santral sinir sistemlerinde düzelme ile ilişkili olabilir. Bu durum; nesfatin-1'in hastaların tanı ve tedavisinde incelenmesi gereken bir parametre olabileceğini düşündürmektedir. Bu da nesfatin-1 düzeyinin hastaların prognozu ile ilgili olabileceği fikrini güçlendirmektedir.

  Bu çalışmada depresif hastalarda kontrol grubuna göre düşük olan bazal serum NO düzeyi tedavinin 3 ve 9 aylarında anlamlı artışlar göstermiştir. NO'nun hipotalamusta hipotalamik pituitary adrenal aksta modülatör olduğu gösterilmiştir30. NO'nun vücutta diğer nörotansmitter sistemlerle (norepinefrin, serotonin, dopamin gibi) birlikte fizyolojik cevaplar oluşturduğu bilinmektedir. Depresif hastalarda azalan norepinefrin, serotonin ve dopamin gibi NO'da da azalma gözlenmiştir. NO'nun depresyonda rolü olabileceği fikride literatürde kabul görmekte31 ve serotonini düzenleyici etkileri de bilinmektedir32.

  Dokuz aylık tedavi sonunda NO düzeyinin yükselmesi ve kontrol değerine yaklaşmaya başlaması nesfatin-1 gibi NO'nunda depresif hastaların etiyopatolojisinde önemli bir kriter olabileceğini düşündürmektedir33. Literatürde yapılmış bazı çalışmalarda depresif hastalarda NO düzeyinin yüksek olduğu bazı çalışmalarda ise düşük olduğu rapor edilmiştir23,34,35. Yine literatürde şizofren ve duygu durum bozukluğu olan hastalarda yüksek NO düzeyinin intihar girişimine neden olabileceği bilgisi de mevcuttur36,37. Tüm bu literatür bilgileri ve yapılan bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki; NO düzeyi depresif hastaların etiyopatolojisi ile ilişkili olabilir. Ancak NO düzeyinin depresyon patolojisindeki rolü ile ilgili tatmin edici çalışmalar ise henüz yapılmamıştır.

  Bazalde total grelin düzeyi kontrol grubundan düşük olup tedavi ile anlamlı bir değişiklik göstermemiştir. Literatürde depresif hastalarda düşük38, yüksek39 veya değişmeyen grelin seviyesi bildirilmiştir40.

  Yapılan bu çalışmada görülen önemli noktalar: depresyon tedavisinin bazal, 3 aylık ve 9 aylık periyotlarının tümünde de nesfatin-1'in azalması ve NO'nun ise artmış olmasıdır. Bununla birlikte bazaldeki yüksek nesfatin-1 ve düşük NO düzeyleri tedavinin 3. ve 9. aylarında sağlıklı kontrol grubundaki değerlere doğru da düzelmeler göstermiş olsa da istatistiksel olarak farklılık göstermiştir. Bu bulgular yani nesfatin-1 ve NO seviyelerinin kısa ve uzun dönem ilaç tedavileri boyunca kontrol grubuna yaklaşması bu parametrelerin depresif hastaların etiyopatolojisinde önemli bir rol oynayabileceği fikrini güçlendirmektedir.

  Bu sonuçlar, MDB hastalarının tanısında ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlere ilave olarak laboratuvar testine dayanan destekleyici objektif kriter olarak bu yönteminde (Nesfatin-1 ve NO) kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Mischoulon D, Eddy KT, Keshaviah A, et al. Depression and eating disorders: Treatment and course. J Affect Disord 2010; 130: 470-477.

  2) Lee CI, Jung YE, Kim MD, et al. The prevalence of bipolar spectrum disorder in elderly patients with recurrent depression. Neuropsychiatr Dis Treat 2014; 10: 791-795.

  3) American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th Edition Washington DC: American Psychiatric Press, 1994.

  4) Ari M, Ozturk OH, Bez Y, Oktar S, Erduran E. High plasma nesfatin-1 level in patients with major depressive disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2011; 35: 497-500.

  5) Algül S, Erman F, Kara B, Kara M, Erman O. Major depresif hastalarda kısa süreli depresyon tedavisinin nesfatin-1, nitrik oksit ve grelin düzeylerine etkileri. FÜ Sağ Bil Tıp Derg 2013; 27: 69-73.

  6) Lutter M, Sakata I, Osborne-Lawrence S, et al. The orexigenic hormone ghrelin defends against depressive symptoms of chronic stress. Nat Neurosci 2008; 11: 752- 753.

  7) Oh-I S, Shimizu H, Satoh T, et al. Identification of nesfatin- 1 as a satiety molecule in the hypothalamus. Nature 2006; 443: 709-712.

  8) Yosten GL, Samson WK. Nesfatin-1 exerts cardiovascular actions in brain: possible interaction with the central melanocortin system. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2009; 297: 330-336.

  9) Nonogaki K, Ohba Y, Sumii M, et al. Serotonin systems upregulate the expression of hypothalamic NUCB2 via 5- HT2C receptors and induce anorexia via a leptinindependent pathway in mice. Biochem Biophys Res Commun 2008; 372: 186-190.

  10) Wernecke K, Lamprecht I, Jöhren O, Lehnert H, Schulz C. Nesfatin-1 increases energy expenditure and reduces food intake in rats. Obesity (Silver Spring) 2014; 22: 1662-1668.

  11) Yoshida N, Maejima Y, Sedbazar U, et al. Stressorresponsive central nesfatin-1 activates corticotropinreleasing hormone, noradrenaline and serotonin neurons and evokes hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Aging (Albany NY) 2010; 2: 775-784.

  12) Goebel M, StengelA, Wang L, Taché Y. Restraint stress activates nesfatin-1 immunoreactive brain nuclei in rats. Brain Res 2009; 1300: 114-124.

  13) Su Y, Zhang J, Tang Y, Bi F, Liu JN. The novel function of nesfatin-1: Anti hyperglycemia. Biochem Biophys Res Commun 2010; 391: 1039-1042.

  14) Ramanjaneya M, Chen J, Brown JE, et al. Identification of nesfatin-1 in human and murine adipose tissue: a novel depot-specific adipokine with increased levels in obesity. Endocrinology 2010; 151: 3169-3180.

  15) García-Galiano D, Navarro VM, Roa J, et al. The anorexigenic neuropeptide, nesfatin-1, is indispensable for normal puberty onset in the female rat. J Neurosci 2010; 30: 7783-7792.

  16) Masuo K. Nesfatin-1 could be a strong candidate obesity or diabetes medication, if blood pressure elevation can be controlled. Hypertens Res 2014; 37: 98-99.

  17) Shimizu H, Oh-I S, Okada S, Mori M. Nesfatin-1: an overview and future clinical application. Endocr J 2009; 56: 537-543.

  18) Emul M, Karamustafalioglu N, Kalelioglu T, et al. The nesfatin 1 level in male patients with manic episode and alterations of nesfatin 1 level after antipsychotic and electroconvulsive treatment. J Affect Disord 2013; 151: 849-853.

  19) Kojima M, Hosoda H, Date Y, et al. Ghrelin is a growth hormone-releasing acylated peptide from stomach. Nature 1999; 402: 656-659.

  20) Barim AO, Aydin S, Colak R, et al. Ghrelin, paraoxonase and arylesterase levels in depressive patients before and after citalopram treatment. Clin Biochem 2009; 42: 1076- 1081.

  21) Moncada S, Palmer RM, Higgs EA. Nitric oxide: physiology, patophysiology and pharmacology. Pharmacol Rev 1991; 43: 109-142.

  22) Gaskin FS, Farr SA, Banks WA, Kumar VB, Morley JE. Ghrelin-induced feeding is dependent on nitric oxide. Peptides 2003; 24: 913-918.

  23) Suzuki E, Yagi G, Nakaki T, Kanba S, Asai M. Elevated plasma nitrate levels in depressive states. J Affect Disord 2001; 63: 221-224.

  24) Bagetta G, Paoletti AM, Leta A, et al. Abnormal expression of neuronal nitric oxide synthase triggers limbic seizures and hippocampal damage in rat. Biochem Biophys Res Commun 2002; 291: 255-260.

  25) Boda B, Szente M. Nitric oxide synthase inhibitor faciliates focal seizures induced by aminopyridine in rat. Neurosci Lett 1996; 209: 37-40.

  26) Del-Bel EA, Oliveira JAC, Mishira PK, Jobe PC, Garcia- Cairasco N. Anticonvulsant and proconvulsant roles of nitric oxide in experimental epilepsy models. Braz J Med Biol Res 1997; 30: 971-979.

  27) Smith D, Dempster C, Glanville J, Freemantle N, Anderson I. Efficacy and tolerability of venlafaxine compared with selective serotonin reuptake inhibitors and other antidepressants: A meta-analysis. BJ Psych 2002; 180: 396-404.

  28) Aydin S, Dag E, Ozkan Y, et al. Nesfatin-1 and ghrelin levels in serum and saliva of epileptic patients: hormonal changes can have a major effect on seizure disorders. Mol Cell Biochem 2009; 328: 49-56.

  29) Chaki S, Okubo T. Melanocortin-4 receptor antagonists for the treatment of depression and anxiety disorders. Curr Top Med Chem 2007; 7: 1145-1151.

  30) Van Amsterdam JG, Opperhuizen A. Nitric oxide and biopterin in depression and stress. Psychiatry Res 1999; 85: 33-38.

  31) Akpinar A, Yaman GB, Demirdas A, Onal S. Possible role of adrenomedullin and nitric oxide in major depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2013; 46: 120-125.

  32) Dhir A, Kulkarni SK. Nitric oxide and major depression. Nitric Oxide 2011; 24: 125-131.

  33) López-Figueroa MO, Day HE, Akil H, Watson SJ. Nitric oxide in the stress axis. Histol Histopathol 1998; 13: 1243- 1252.

  34) Papageorgiou C, Grapsa E, Christodoulou NG, et al. Association of serum nitric oxide levels with depressive symptoms: A study with end-stage renal failure patients. Psychother Psychosom 2001; 70: 216-220.

  35) Wallerath T, Witte K, Schafer SC, et al. Down-regulation of the expression of endothelial NO synthase is likely to contribute to glucocorticoid-mediated hypertension. Proc Natl Acad Sci USA 1999; 96: 13357–13362.

  36) Moreno J, Gaspar E, López-Bello G, et al. Increase in nitric oxide levels and mitochondrial membrane potential in platelets of untreated patients with major depression. Psychiatry Res 2013; 209: 447-52.

  37) Vargas HO, Nunes SO, Pizzo de Castro M, et al. Oxidative stress and lowered total antioxidant status are associated with a history of suicide attempts. J Affect Disord 2013; 150: 923-930.

  38) Matsuo K, Nakano M, Nakashima M, et al. Neural correlates of plasma acylated ghrelin level in individuals with major depressive disorder. Brain Res 2012; 1473: 185-192.

  39) Ozsoy S, Besirli A, Abdulrezzak U, Basturk M. Serum ghrelin and leptin levels in patients with depression and the effects of treatment. Psychiatry Investig 2014; 11: 167-172.

  40) Schanze A, Reulbach U, Scheuchenzuber M, et al. Ghrelin and eating disturbances in psychiatric disorders. Neuropsychobiology 2008; 57: 126-130.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]