[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-029
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Gebeliğin QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi
Yılmaz ÖZBAY1, Şeyda YAVUZKIR2
1Medikal Park Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: QT dispersiyonu, gebelik, 3. trimester
Özet
Amaç: EKG deki en uzun QT mesafesi ile en kısa QT mesafesi arasındaki farkın hesaplanmasıyla elde edilen QT dispersiyonu (QTD), miyokard repolarizasyonundaki bölgesel heterojeniteyi gösterir. Miyokardtaki bölgesel ileti yavaşlaması veya ileti yolu değişmesi sonucu aksiyon potansiyel süresindeki gecikme, repolarizasyonda bölgesel heterojenisiteye sebep olur. QT dispersiyonu ne kadar fazla ise ventriküler repolarizasyon homojenitesi o kadar azdır ve dolayısıyla ventriküler instabilite o kadar fazladır. Heterojen ventriküler repolarizasyonreentri mekanizması yolu ile ciddi ventriküler aritmilere ve ani kalp ölümlerine sebep olabilir. Gebelik fizyolojik bir durum olmasına rağmen gebeliğin getirdiği kardiyovasküler yükün miyokardiyal repolarizasyon üzerine etkisi belli değildir. Bu çalışmanın amacı komplikasyon gelişmeyen 3. trimesterde gebelerin QT disperiyonunu değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 3. Trimesterde olan, 70 gebe bayan (yaş ortalaması 27±3.5 yıl) ve 70 gebe olmayan (yaş ortalaması 30±2.3 yıl) olgu alındı. Tüm olguların 12 kanallı EKG kayıtları alındı. Düzeltilmiş QT (QTc) aralığının ölçümleri için Bazzet formülü (QT/√R-R) ile hesaplandı. QTc dispersiyonu, en uzun QTc aralığı ile en kısa QTc aralığı arasındaki fark hesaplanarak ölçüldü.

Bulgular: Gebe olguların Maksimum QTc süresi 435.20±44.82 msn; Minimum QTc süresi 375.85±36.49 msn; QTc dispersiyonu 57.85±22.61 msn olarak hesaplandı. Kontrol gruplarının Maksimum QTc süresi 423.24±34.82 msn; Minimum QTc süresi 365.85±33.89 msn; QTc dispersiyonu 63.85±22.61 msn olarak hesaplandı. Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi.

Sonuç: Sonuç olarak gebeliğin QT dispersiyonu üzerine belirgin etkisinin olmadığını gördük.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Gebeliğin, kardiyovasküler sistem üzerine önemli etkileri vardır. Kan hacminin, kalp hızının ve kardiyak outpudun artmasına sebep olur1-3. Buna ek olarak, periferik direnci ve pulmoner vasküler direnci azaltarak kan basıncı düşürebilir3-6. Ayrıca kalbin iletim sistemini etkileyerek aritmiye duyarlı hale getirebilir4,5. Elektrokardiyografideki en uzun QT intervali ile en kısa QT intervali arasındaki farka QT dispersiyonu (QTd) denir7. QT dispersiyonu miyokard repolarizasyonundaki bölgesel heterojeniteyi gösterdiği kabul edilir. QTd ne kadar fazla ise ventriküler repolarizasyon homojenitesi o kadar azdır ve dolayısıyla ventriküler instabilite o kadar fazladır7-9 ve ciddi ventriküler aritmilere dolayısıyla da ani kalp ölümlerine sebep olabilir8,9. Gebeliğin normal bireylere göre QTD üzerine etkisi belli değildir. Bu çalışmada bilinen kalp hastalığı olmayan gebelerde, gebeliğin QTD üzerine etkisi araştırılmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bilinen sistemik hastalığı ve kardiyak problemi olmayan 3. trimesterde 70 gebe ve gebe olmayan 70 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastaların tamamı çalışma öncesi sinüs ritmindeydi. Tüm hastalar ritim açısından sorgulandı ve hastalardan hiçbirinin ritim bozukluğu yoktu. Bilinen kalp hastalığı olan hastalar, sistemik hastalığı olan hastalar, antiaritmik ve antihipertansif ilaç kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm olgular çalışma için bilgilendirildi ve onayları alındı.

  QT ölçülmesi: Çalışmaya dahil edilen hastalardan istirahat halinde standart 12 derivasyonlu EKG'ler alındı (25mm/sn, 10mm/mV). QT intervali Q dalgasının başından T dalgasının sonuna (T-P hattına ulaştığı nokta) kadar olan mesafe olarak ölçüldü. T dalgasının sonunun tanımlanamadığı derivasyonlarda ölçüm yapılmadı. Kalp hızına göre düzeltilmiş QT (QTC) Bazett formülü [QT(ms)/ RR(sn)1/2] ile hesaplandı. (7). QT interval dispersiyonu 12 derivasyondan herhangi birindeki maximum ve minimum QT intervalleri arasındaki fark olarak alındı. Düzeltilmiş QT dispersiyonu (QTDC) ölçümü için en az yedi derivasyon ve bunların üçünün de prekordiyal derivasyonlar olması koşul olarak alındı. Tüm EKG'ler yüksek çözünürlükte taranarak bilgisayara aktarıldı ve ölçümler yapıldı.

  İstatistik: İstatistiksel analiz için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, version 17.0, SSPS Inc, Chicago, Ill, ABD) paketi kullanıldı. Devamlı değişkenler “ortalama±standart sapma” olarak ifade edildi. Ölçümlerin karşılaştırılmasında t-testi kullanıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Gebe olguların ortalama yaşı 27±3.5 yıl ve ortalama gebelik haftaları 38.7±1.5 idi. 70 gebe olmayan olguların yaş ortalaması 30±2.3 yıl idi. İki grup arasında yaş yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. Hastaların bazal klinik ve laboratuar bulguları Tablo 1'de verilmiştir. Hastaların hiçbirinde ritim bozukluğu öyküsü ve semptomu yoktu. Hastane izlemi süresince de hastalarda bir ritim problemi gelişmedi. Gebe olguların Maksimum QTc süresi 435.20±44.82 msn; Minimum QTc süresi 375.85±36.49 msn; QTc dispersiyonu 57.85±22.61 msn olarak hesaplandı. Kontrol gruplarının Maksimum QTc süresi 423.24± 34.82 msn; Minimum QTc süresi 365.85±33.89 msn; QTc dispersiyonu 63.85±22.61msn olarak hesaplandı. Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Olguların bazal klinik ve laboratuar özellikleri

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu çalışmada gebeliğin, miyokard repolarizasyonundaki bölgesel heterojeniteyi gösteren QTcD etkilemediğini görüldü. Gebelikte oluşan fizyolojik değişiklikler, özellikle plazma volüm artışı, sempatik aktivite artışı ve östrojen seviyesindeki değişimler aritmileri tetikleyebilmektedir1-5. Gebelikte bu bulgular genellikle hemodinamik, otonomik ve hormonal değişikliklere bağlıdır5,10. Bu değişiklikler miyokard etkileyerek, aritmilerin yayılımına katkıda bulunur10. Gebelik sırasında meydana gelen önemli hormonal değişikliklerin proaritmik etkiye neden olabileceğini düşündürmektedir10-12 Yetişkin dönemde erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınlarda kardiyak repolarizasyonu gösteren QT ve QTc daha uzundur13. Bu yüzden, kadınlarda aritmik olaylara özellikle de "torsades de pointes"e eğilim artmıştır14. Cinsiyetler arasındaki bu farklılığa seks hormonlarının özellikle testosteronun ventriküler repolarizasyon üzerindeki etkisinin yol açtığı bir başka kanıt ise, kastre edilmiş erkeklerde QT aralığının daha uzun olmasıdır15. Seks hormonlarının ventrikül repolarizasyonunu nasıl etkilediğine dair yapılan çalışmada Liu ve ark. dişi tavşanlarda erkeklere göre -50 mV'da daha az Ik1 (içe potasyum akımı) ve IKr (hızlı aktive olan gecikmiş potasyum akımı) yoğunluğu saptamışlardır16 Bu sonuçlar, kadınlardaki daha uzun repolarizasyon süresini açıklamaktadır. Kadın cinsiyet, kalıtsal uzun QT sendromu olan bireylerde senkop ve "torsade de pointes" açısından bağımsız bir risk faktörüdür14. Gebeliğin QTcD üzerine tam etkisi belli değildir. Lechmanova ve ark.17 gebeliğin QTcD arttırdığını idda etmişlerdir. Bu çalışmada vaka sayılarının az olmasıyla ilgili olabilir. Ayrıca gebelikte anne yaşınında artması QTcD etkilemediğini gösterilmiştir18. Yapılan çalışma bu çalışmayla uyumludur. Bu çalışmada QT dispersiyonu yaınnda giderek yaygınlık kazanması nedeniyle QTc dispersiyonu da ölçülmüştür. Ancak Malik ve Camm19'a göre QT dispersiyonunda QT aralığındaki gibi kalp hızına göre yapılan düzeltme gereksizdir, çünkü QT dispersiyonunun kalp hızından etkilenmediğine dair kanıtlar daha fazladır. QT dispersiyonu ölçüm yönteminin standart hale getirilememiş olması, belirleyici değerinin hala tartışabilir olması gibi faktörler bu çalışmanın en önemli kısıtlamasını oluşturmaktadırr. QT dispersiyonunun klinik olarak yararsız olduğu20 görüşlerinin aksine, Somberg ve ark.21 bu kısıtlamaların yararlı bir testin kullanımının ortadan kaldırılmaması gerektiği görüşündedir. QT dispersiyonunun elle ölçümü hala en çok kullanılan ölçüm yöntemi olup, bunun yanında otomatik ölçüm yöntemleri de bulunmaktadır20,21. Bu çalışmada bilgisayar ortamında otomatik ölçüm yöntemini kullanıp hata payını minimalize ettik. Sonuç olarak gebeliğin QT dispersiyonu üzerine belirgin etkisinin olmadığını gördük
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Gleicher N, Mellor J, Sandler RZ, Sullum S. Wolf Parkinson- White syndrome in pregnancy. Obstet Gynaecol 1981; 58: 748-752.

  2) Widerhorn J, Widerhorn ALM, Rahimtoola SH, Elkayam U. WPW syndrome in pregnancy: Increased incidence of supraventricular arrhythmias. Am Heart J 1992; 123: 796-798.

  3) Roberts JM, Insel PA, Golden A. Regulation of myometrial adrenoreceptors and adrenergic response by sex steroids. Mol Pharmacol 1981; 20: 52-58.

  4) Geller SE, Cox SM, Callaghan WM, Berg CJ. Morbidity and mortality in pregnancy. Women's Health Issues 2006; 16: 176-188.

  5) Warnes CA. Pregnancy and heart disease. In: Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, Libby P. (Editors). Braunwald's Heart Disease. 9th Edition, Philadelphia: Saunders, 2012: 1771-1778.

  6) Wolbrette DL. Arrhtythmias during pregnancy, a therapeutic challenge. Women's Healthcare 2005; 51-55.

  7) Macfarlane PW, McLaughlin SC, Rodger JC. Influence of lead selection and population on automated measurement of QT dispersion. Circulation 1998; 98: 2160-2167.

  8) Tran H, White CM, Chow MS, Kluger J. An evaluation of the impact of gender and age on QT dispersion in healthy subjects. Ann Noninvasive Electrocardiol 2001; 6: 129-133.

  9) Malik M, Batchvarov VN. Measurement, interpretation and clinical potential of QT dispersion. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 1749-1766.

  10) Craina M, Furu G, Niu R, et al. Arrhythmias in Pregnancy 2012; 24: 497-513.

  11) McGill H, Anselmo V, Buchanan J, Sheridan P. The heart is a target organ for androgen. Science 1980; 207: 775-777.

  12) McGill HC, Sheridan PJ. Nuclear uptake of sex steroid hormones in the cardiovascular system of the baboon. Circulation Research 1981; 48: 238-244.

  13) Pham TV, Rosen MR. Sex, hormones, and repolarization. Cardiovasc Res 2002; 53: 740-751.

  14) Wolbrette D. Gender differences in the proarrhythmic potential of QT-prolonging drugs. Current Womens Health Reports 2002; 2: 105-109.

  15) Bidoggia H, Maciel J, Capalozza N, et al. Sex differences on the electrocardiographic pattern of cardiac repolarization: possible role of testosterone. Am Heart J 2000; 140: 678-683.

  16) Liu XK, Katchman A, Drici MD, et al. Gender difference in the cycle lengthdependent QT and potassium currents in rabbits. J Pharmacol Exp Ther 1998; 285: 672-679. 17. Lechmanova M, Kittnar O, Mlcek M, et al. QT dispersion and T-loop morphology in late pregnancy and after delivery. Physiol Res 2002; 51: 121-129. 18. Nikoo MH, Khosropanah S, Alborzi S, Aslani A. QT dispersion in young, ideal, and old aged pregnancies. Int Cardiovasc Res J 2014; 8: 24-26.

  19) Malik M, Camm AJ. Mystery of QTc interval dispersion. Am J Cardiol 1997; 79: 785-787.

  20) Lee KW, Kligfield P, Dower GE, Okin PM. QT dispersion, T wave projection, and heterogeneity of repolarization in patients with coronary artery disease. Am J Cardiol 2001; 87: 148-151.

  21) Somberg JC, Molnar J. Usefulness of QT dispersion as an electrocardiographically derived index. Am J Cardiol 2002; 89: 291294.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]