[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 055-060
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kardiyak Anomalisi Olan Down Sendromlu Hastalarda MEF2C Gen Polimorfizminin Araştırılması
Kürsat KARGÜN1, Berrin AYAZ TÜYLÜ2, Murat KARA3, Erdal YILMAZ4, Murat KALKAN5, Feti Ahmet UĞUR6
1Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Muğla, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
5Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 6 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Down sendromu, kardiyak malformasyon, rs770189, rs4521516, rs11951031, rs12521522, rs17560407, rs17421627
Özet
Amaç: Down Sendromlu çocuklarda miyosit arttırıcı faktör 2C (MEF2C) gen polimorfizmlerinin araştırılması, sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması ve Down Sendromunda sık rastlanan kardiyak malformasyonlar arasındaki ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Down sendromu olan 100 çocuk hasta ve 100 sağlıklı çocuk kontrol grubu alınıp, ilgili mutasyon bölgelerin primerleri dizayn yaptırılarak, Real Time PCR (gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile ilgili gen bölgelerinde belirlenen polimorfizmler araştırılmıştır.

Bulgular: Down Sendromlu olguların 58’i kız iken 42’si erkek, yaş ortalaması 3.19±3.79 ay idi. Olguların anne yaş ortalaması 36.86±6.67 olarak tespit edildi. Down sendromlu hastalardan konjentinal kalp hastalığı olan olguların %18’inde ventriküler septal defekt (VSD), %18’inde atrial septal defekt (ASD), %11’inde patent duktus arteriozus (PDA), 7’sinde atriyoventriküler septal defekt (AVSD), %19’unda ise birden fazla kalp defekti olup %27’sinde ise herhangi bir kalp defektine rastlanılmamıştır. MEF2C üzerindeki rs770189, rs4521516, rs11951031, rs12521522, rs17560407, rs17421627, gen bölgeleri çalışıldı. rs770189, rs4521516 ve rs17560407 alleleri karşılaştırıldığında hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Fakat rs11951031, rs12521522 ve rs17421627 gen bölgelerine ait allellerinin gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edildi (P<0.05).

Sonuç: Down Sendromu olan ve konjenital kalp hastalığı bulunan hastalarda rs11951031, rs12521522 ve rs17421627 gen bölgelerine ait allellerinin frekanslarının anlamlı oranda artmış olduğu tespit edilirken, Down sendromlu olup aynı zamanda kardiyak malformasyonu olan hastalar ile Down sendromumlu olup eko’su normal olan hastaların karşılaştırılması sonucu herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Down Sendromu veya Trizomi 21 insanda mental retardasyonun en fazla karşılaşılan genetik nedeni olup aynı zamanda en fazla görülen kromozomal hastalık olup, 1/600~1/1000 doğumda bir görülür 1-2. Fenotipik özellikleri ve ilişkili sistemik patolojiler sayesinde kolay bir şekilde tanınabilmekle beraber hastalar arasında çeşitli klinik varyasyonlar söz konusudur. Tipik dismorfik yüz görünümü, el ayasında simian çizgisi, 1. ve 2. ayak parmak arasındaki mesafede artış, mental retardasyon, hipotoni gibi karakteristik bulguların yanı sıra konjenital kalp hastalıkları (KKH), duodenal atrezi/stenoz, Hirschsprung, sağırlık, konuşma bozukluğu, immün yetersizlik, katarakt, atlanto-aksiyel eklem instabilitesi gibi durumlar ise Down Sendromlu olgularında en sık görülen fenotipik özelliklerdir 3. Ayrıca akut myeloid lösemi (AML), gluten duyarlı enteropati gelişme riski de sağlıklı çocuklara oranla daha yüksektir 4-5.

  Kas farklılaşmasında ve kardiyovasküler fonksiyonlar sırasında Miyosit arttırıcı faktör 2 (MEF 2) ailesi üyelerinin ilişkisi olduğu tespit edilmiş olup, MEF2C genin ise, kalp morfolojilerinde ve damar gelişiminde rol oynadığı belirtilmiştir 6. Transkripsiyon faktörlerinin Mef2 ailesi kalp dahilinde uzun zamandan beri, kardiyak alfa-aktin ve ağır alfa-miyosin zinciri de dahil olmak üzere, miyokard olarak ifade edilen genlerin düzenlenmesi ile ilişkilendirilmiştir 7. Aynı zamanda nöron ve kortikal gelişiminde rol aldığı belirtilmiştir 8. Myosit artırıcı faktör 2C (MEF2C) geni MADS gen ailesinin MEF2 alt ailesine üye olan MEF2C, beynin yüksek düzeylerinde ifade edilen nöronların gelişimiyle ilişkilendirilmiştir 91. MEF2C temel sarmal-döngü sarmal proteinleriyle bağlanmakta olup beyinde sinirsel kararlılık ve ya farklılaşmadan sorumludur. MEF2C 5q14.3 bölgesinde lokalizedir. MEF2’e ait MEF2C bant uzunluğu 200,723 kilobazdır. Kodlanan protein 51.221 kiloDalton, tahmin edilen moleküler ağırlığa ise 473 amino aside sahip bir transkripsiyon faktörüdür 10. MEF2C transkripsiyon faktörü, myelinizasyon ve kardiyak gelişimiyle ilgili olup bu durum konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, bu genin anormal çalışması önemli psikomotor gerileme, anormal motor hareketleri, konuşma yokluğu, otistik davranışlar üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir 11. MEF2C ile ilgili olarak kemik mineral yoğunluğu üzerine yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir 12,13. Ayrıca Tip 2 Diyabetin oluşmasında etkili olabileceği , kalp dokularında sodyum ile MEF2C gen ekspresyon değişiminin olduğu gösteren çalışmalar yapılmıştır 14,15. Fakat kan basıncı ve arteriyel sertliğin üzerindeki herhangi bir etkisinin olmadığını bildiren çaışmalar yapılmıştır 16.

  Bu çalışmada, Down Sendromlu olan ve beraberinde kardiyak anomalisi bulunan çocuklarda MEF2C gen polimorfizmlerinin araştırılması ve Down sendromu olan çocuklarda kardiyak malformasyonda olası rolünü araştırmayı amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışma Anadolu üniversitesi bilimsel araştırma projeleri komisyonu (proje no: 1406F320) tarafından desteklenmiş olup ve çalışmanın etik onayı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar etik kurulu (24.06.2014 toplantı sayısı: 13, karar sayısı: 1) tarafından alınmıştır. Örneklem büyüklüğünün tespiti için çalışma öncesi uygulanan power güç analizi; MEF2C gen polimorfizminin patogenezdeki rolü açısından değişikliği, %90 güç ile belirleyebilmek için en az 19 olgunun çalışmaya alınmasının yeterli olacağını gösterdi (a=0.05, β=0.1). Çalışma büyüklüğünü toplam 40 olguyu doğru tanı ve tanıyı engelleyen nedenler yönünden değerlendirdik. Prospektif olarak tasarlanan çalışmamızda Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Kliniği ve Polikliniği’ne başvuran 100 Down sendromlu çocuk hasta ve 100 sağlıklı çocuk kontrol grubu alınıp, ilgili mutasyon bölgelerin primerleri dizayn yaptırılarak, Real Time PCR (gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile ilgili gen bölgelerinde belirlenen polimorfizmler araştırılmıştır. Çalışma grubu bireylerinden EDTA’lı tüplere 2 cc kan alınıp, Tıbbi Genetik Laboratuvarında, DNA izolasyon (PureLink™ genomik DNA kitleri) kiti ile yapılmıştır. Çalışma yapılana kadar hasta DNA’ları –20 °C’de saklanmıştır. Alınan örneklerde SNP taraması (Tek Nokta Mutasyonu) uygun primer setleri ve problar (AccuPower Dual Star qPCR PreMix (K-6100) kiti, kullanıldı) ile hedef bölgeler çoğaltılarak incelenmiştir (Tablo 1). Numune olarak hastalardan alınan ‘kan örnekleri izolasyonu yapıldıktan sonra elde edilen DNA’larının saflık ve miktar tayinleri Denovix Marka DS-11+ Model Mikro Hacimli (Nanodrop) spektrofotometre ile yapıldı. Q-PCR amlifikasyonu için kullanıma hazır master miksler ve analiz için edilen DNA miktarlarının uygun olduğu kontrol edilmiştir. Çalışmalarımızda Bioneer Marka ExiCycler™-96 Model QPCR Cihazı, Real Time PCR Cihazı kullanılarak çalışma her aşamasında uygun donanımlarla kontrol edilmiştir. Kullanılan Taqman probları, ilgili gen bölgesi için wild-tip sekans grubu ve Gen mutasyon grubu kullanılarak, genlerde aynı karakteristik özelliği kodlayan fakat farklı kodlar taşıdığı için farklı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan genlerin ‘allel’leri’ belirlenmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hedef SNP listesi

  Veri analiz işlemleri SPSS 22.0 (Chicago, USA) paket istatistik yazılımı kullanılarak gerçekleştirildi. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun tespiti için Kolmogorov-Smirnow ve Shapiro-Wilk normallik analizi yapıldı. Normal dağılıma uyan sürekli değişkenlerin analizinde Student’s t testleri kullanıldı. Kategorik verilerin analizinde ise “ki-kare testi” kullanıldı. Sayısal veriler ortalama±standart sapma olarak, kategorik veriler % olarak ifade edildi. İstatistiksel karşılaştırmalarda P<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Bu çalışmada Down Sendromlu olguların 58’i kız iken 42’si erkekdir. Ayrıca sağlıklı kontrol grubunun 52’si kız cinsiyette olup 48’i erkektir. Hastaların yaş ortalaması 3.19±3.79 idi ve hasta grubu ile kontrol grubu arasında yaş, boy, ağırlık ve anne yaşı bakımından fark saptanmadı (Tablo 2). Bu çalışmada alınan Down sendromlu olan ve beraberinde kalp hastalığı bulunan olguların %18’inde ventriküler septal defekt (VSD), %18’inde atriyal septal defekt (ASD), %11’inde patent duktus arteriozus (PDA), 7’sinde atrioventriküler septal defekt (AVDS), %19’unda ise birden fazla kalp defekti olup %27’sinde ise herhangi bir kalp defektine rastlanmadı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Çalışma gruplarına ait temel veriler

  Bu çalışmada rs770189, rs4521516 ve rs17560407 alleleri karşılaştırıldığında hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (Tablo 3), fakat rs11951031, rs12521522 ve rs17421627 gen bölgelerine ait allellerinin grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu belirlendi (Tablo 4). Down sendromumlu olup kalp defekti olanlar ile EKO’su normal olan hastaların karşılaştırılması sonucu herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir (Tablo 5).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Hasta ve kontrol grubunun rs770189, rs4521516, rs17560407 gen polimorfizmleri genotip ve alel dağılımları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Grupların rs11951031, rs12521522 ve rs17421627 gen polimorfizmleri genotip ve alel dağılımları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Ekokardiyografide patoloji varlığına göre rs’lerin allelinin karşılaştırılması

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Down Sendromu, dismorfik yüz özellikleri ve farklı özel fenotipi ile kolay tanınabilir olmasına karşın tanının olguların tamamında konulamadığı, bu sebepten ötürü de kesin tanı için kromozom analizinin gerekli olduğu bildirilmiştir 17-19. 21. Kromozom üzerinde bulunan genlerin trizomisinin, gen-dozaj etkisi sebebiyle aşırı ekspresyonlarının dokuların gelişimi, matürasyon ve yaşlanmaları üzerinde farklı etkilere yol açtığı ileri sürülmektedir 4,20. Bunun yanı sıra 21. kromozom üzerinde bulunmayan bazı gen polimorfizmlerininde sendromun çeşitli özelliklerinin ortaya çıkmasına ve kliniğinde etkili olabileceği gösterilmiştir 21. Ocaklı 22, yapmış olduğu çalışmada Down Sendromlu olguların ortalama anne yaşını 28.9±4.8 olarak tespit etmiştir. Yapılan çalışmalar ile bu çalışmanın verilerini kıyaslarsak aralarında herhangi bir farkın bulunmadığı görülmüştür.

  Down Sendromunda karakteristik fenotipik özelliklerin yanı sıra konjenital kalp hastalıkları da sık görülmektedir 3. Down Sendromlu hastalarda en sık görülen temel malformasyon konjenital kalp hastalığı olup görülme sıklığı %30-60 olduğu bildirilmektedir 23-26. Konjenital kalp hastalıklarını görülme sıklığı yapılan çalışmalarda farklı oranlarda bildirilmiştir. Freman ve ark. yaptıkları Down Sendromlu hastaları içeren çalışmasında KKH olan Down Sendromlu olgularda %45 oranında AVDS, %35 oranında VSD, %8 oranında izole ASD, %7 oranında izole PDA olduğunu bildirmiştir 27. Ayrıca Rubens Figueroa ve ark. 28 yaptıkları çalışmada saptanan olguların %24’ünde ASD, %22’sinde VSD, %21’inde PDA ve %8.7’sinde de AVSD görüldüğünü bildirmiştir. İki çalışmada da oranları farklı olmakla birlikte en sık görülen KKH olarak ASD rapor edilmiştir. Fakat Abbag ve ark. larının yayınladığı makalede ensık görülen KKH olarak %33.3 oranla VSD olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada diğer KKH ise %22.8’inde AVSD, %21.1’inde ASD, %14’ünde PDA, %5.3’ünde de fallot tetralojisi (TOF) olarak sıralanmıştır 29. MEF2C üzerine yapılan bir çok çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir 12-16,30 Fakat litearürde Down sendromlu hastalarda MEF2C gen bölgelerini kapsayan rs gen polimorfizm ilişkisinin incelendiği çalışma bulunamamıştır. Bu çalışmada Down sendromlu olup aynı zamanda kardiyak malformasyonu olan hastalar ile down sendromlu olup kardiyak malformasyonu olmayan hastaların karşılaştırılması sonucu MEF2C’nin herhangi bir etksinin olmadığı tespit edildi.

  Down sendromu konjentinal kalp hastalığı olanlar ile sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırılmasında ise elde edilen sonuçlar da MEF2C üzerindeki gen bölgelerinden rs770189, rs4521516 ve rs17560407 gruplar arasında anlamlı fark tespit edilemez iken rs11951031, rs12521522 ve rs17421627 gen bölgelerine ait allellerinin hasta ve kontrole göre frekans karşılaştırılmasında gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.

  Sonuç olarak, bu çalışmada Down sendromu olan hastalarda rs770189, rs4521516 ve rs17560407 allerlerinin hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık saptanmaz iken rs11951031, rs12521522 ve rs17421627 gen bölgelerine ait allellerinin gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu saptandı. Down sendromlu olup aynı zamanda kardiyak malformasyonu olan hastalar ile Down sendromumlu olup kardiyak malformasyonu olmayan normal olan hastaların karşılaştırılması sonucu istatiksel olarak herhangi bir anlamlılık tespit edilmemiştir. Bu çalışma sonuçlarının, özellikle Down Sendromunda anlamlı polimorfizm içeren gen bölgeleri kullanılarak, konjenital kalp hastalıklarının erken tanısı ve tedavisi açısından yeni gelişmelere ışık tutabileceği düşüncesindeyiz. Bu bulgular literatüre katkı sağlayacak ve aynı zamanda bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutarak yol gösterici nitelikte olacağı düşüncesindeyiz. Sonuç olarak Down sendromu ve konjenital kalp hastalıklarının gen polimorfizmleri ile arasındaki bağlantıları gösterebilecek daha spesifik çalışmalara ihtiyaç vardır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Smith G, Berg J. Down's Anomaly. 2nd Edition, Edinburgh and New York: Churchill Livingstone, 1995.

  2) Jyothy A, Kumar KS, Mallikarjuna GN, et al. Parental age and the origin of extra chromosome 21 in Down syndrome. J Hum Genet 2001; 46: 347-350.

  3) Kara M, Kargün K, Köse H, Aygün AD, Şen A. Double trizomiye (48,XXX,+21) sahip down sendromlu bir çocuk: Olgu sunumu. Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2013; 18: 126-129.

  4) Antonarakis SE, Lyle R, Dermitzakis ET. Chromosome 21 and Down syndrome: From genomics to pathophysiology. Nature Rewiews 2004; 5: 725-738.

  5) Maina PK, Milind ST, Mamta N. Down syndrome: Clinical profile from India. Archives of Medical Research 2004; 35: 31-35.

  6) Anonim. “MEF2C”. https://en.wikipedia.org/wiki/MEF2C/ 26.05.2017.

  7) Lockhart MM, Wirrig EE, Phelps AL, et al. MEF2c regulates transcription of the extracellular matrix protein cartilage link protein 1 in the developing murine heart. PLoS One 2013; 8: e57073.

  8) Bi W, Drake CJ, Schwarz JJ. The transcription factor MEF2C-null mouse exhibits complex vascular malformations and reduced cardiac expression of angiopoietin 1 and VEGF. Developmental Biology 1999; 211: 255-267.

  9) Leifer D, Golden J, Kowall NW. Myocyte-specific enhancer binding factor 2C expression in human brain development. Neuroscience 1994; 63: 1067-1079.

  10) Schwab MH, Bartholomae A, Heimrich B, et al. Neuronal basic he¬lix-loop-helix proteins (NEX and BETA2/Neuro D) regulate terminal granule cell differentiation in the hippocampus. J Neurosci 2000; 20: 3714-3724.

  11) Nowakowska BA, Obersztyn E, Szymańska K, et al. Severe mental retardation, seizures, and hypotonia due to deletions of MEF2C. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2010; 153B: 1042-1051.

  12) Zheng HF, Duncan EL, Yerges-Armstrong LM, et al. Meta-analysis of genome-wide studies identifies MEF2C SNPs associated with bone mineral density at forearm. J Med Genet 2013; 50: 473-478.

  13) Adriao A, Conceicao N, Gavaia PJ, Cancela ML. Zebrafish as a model to study craniofacial phenotypes related to human MEF2Cmutations, European Journal of Clinical Investigation 2013; 43: 102-102.

  14) Lu W, Yan X, Huang Q, et al. Study of the 482G/A variation in PGC-1alpha gene domain MEF2C as possible mechanism of type 2 diabetes. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 2008; 25: 616-623.

  15) Mohseni P, Hahn NA, Frank RA, Hewitt LM, Hajibabaei M. 3, naphthenic acid mixtures from oil sands process-affected water enhance differentiation of mouse embryonic stem cells and affect development of the heart. Environ Sci Technol 2015; 49: 10165-10172.

  16) Levy D, Larson MG, Benjamin EJ, et al. Framingham Heart study 100K project: Genome-wide associations for blood pressure and arterial stiffness. BMC Med Genet 2007; 8 Suppl 1: S3.

  17) Lüleci G, Acar A, Bağcı G. Mongolizm ön tanısı ile laboratuvarımıza başvuran 32 hastanın sitogenetik değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1986; 3: 251-255.

  18) Devlin L, Morrison PJ. Accuracy of the clinical diagnosis of down syndrome. Ulster Med 2004; 73: 4-12.

  19) Catovic A, Kendic S. Cytogenetic findings at down syndrome and their correlation with clinical findings. Bosn J Basic Med Sci 2005; 5: 61-67.

  20) Reeves RH. Down syndrome mouse models are looking up. Trends in Molecular Medicine 2006; 12: 237-240.

  21) Biselli JM, Goloni-Bertollo EM, Haddad R, et al. The MTR A2756G polymorphism is associated with an increase of plasma homocysteine concentration in Brazilian individuals with Down Syndrome. Braz J Med Biol Res 2008; 41: 34-40.

  22) Ocaklı S. Down Sendromu Ön Tanısı Alan Bazı Hastalarda Sitogenetik İncelemeler. Yüksek Lisans Tezi, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

  23) Cohen WI. Health care guidelines for individuals with Down syndrome: 1999 Revision. Sept. 1999; 4: 1-16.

  24) Lin AE, Herring AH, Amstutz KS, et al. Cardiovascular malformations: Changes in prevalence and birth status, 1972-1990. Am J Med Genet 1999; 84: 102-110.

  25) Day SM, Strauss DJ, Reynolds RJ, et al. Mortality and causes of death in persons with Down syndrome in California. Dev Med Child Neurol 2005; 47: 171-176.

  26) Rasmussen SA, Wong LY, Correa A, et al. Survival in infants with Down syndrome, Metropolitan Atlanta, 1979-1998. J Pediatr 2006; 148: 806-812.

  27) Freeman SB, Taft LF, Dooley KJ, et al. Populationbased study of congenital heart defects in Down syndrome. Am J Med Genet 1998; 80: 213-217.

  28) Rubens Figueroa J, del Pozzo Magana B, Pablos Hach JL, Calderon Jimenez C, Casterjon Urbina R. Heart malformations in children with Down Syndrome. Rev Esp Cardiol 2003; 56: 894-899.

  29) Abbag Fl. Congenital heart diseases and other major anomalies in patients with Down syndrome. Saudi Med J 2006; 27: 219-222.

  30) Gao W, Pan B, Liu L, et al. Alcohol exposure increases the expression of cardiac transcription factors through ERK1/2-mediated histone3 hyperacetylation in H9c2 cells. Biochem Biophys Res Commun 2015; 466: 670-675.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]