[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-045
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Fonksiyonel Rumene Sahip Sağlıklı SığırlardaTransketolaz Test Değerlerinin Araştırılması
Murat DABAK, Tolga KARAPINAR
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ,TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, tiyamin, transketolaz test
Özet
Bu çalışmada, fonksiyonel rumene sahip olan sağlıklı sığırlardaki transketolaz testi sonuçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini Elazığ ilindeki sığır işletmelerinde bulunan farklı ırk ve cinsiyetteki 6 ay ve üzeri yaştaki 40 adet sığır oluşturmuştur. Hayvanların sistematik klinik muayeneleri yapılıp sağlıklı oldukları belirlendikten sonra v.jugularislerinden alınan kan örnekleri ile transketolaz testi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan hayvanlarda belirlenen ortalama tiyamin pirofosfat (TPP) etkisi değerleri % 15,8 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile sağlıklı sığırlarda belirlenen transketolaz test sonuçlarının, bu testin kullanılacağı çalışmalar için yararlı olabileceği kanısına varılmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Tiyamin diğer adı ile B1 vitamini organizmada özellikle karbonhidrat metabolizmasında anahtar role sahip bir vitamindir. Tiyaminin aktif formu olan tiyamin pirofosfat (TPP) alfa keto asitlerin dekarboksilasyonu ve transketolaz reaksiyonunda koenzim olarak görev yapar1. Koenzim fonksiyonu dışında tiyaminin nörofizyolojide de özel bir yeri olduğu ileri sürülmektedir2. Tiyamin, vücutta yeterli olarak depo edilememesi nedeniyle günlük olarak alınması gereken bir vitamindir1. Sığır beslenmesinde kullanılan tahılların embriyo ve kabuk kısımları, yeşil ve kaliteli kuru otlar önemli miktarda tiyamin içerirler3. Bunun dışında fonksiyonel bir rumene sahip olan sığırlarda rumen mikroorganizmaları tarafından önemli miktarda tiyamin sentezi de yapılmaktadır4. Bundan dolayı uzun yıllar erişkin sığırlarda tiyamin yetersizliğinin şekillenmeyeceği düşünülmüştür. Ancak, ruminal fermentasyon bozuklukları, rumende tiyaminaz üretimi, yem ve sularla aşırı sülfür alınması ve inaktif tiyamin analoglarının uygulanması gibi birçok faktör nedeniyle sığırlarda da klinik ve subklinik tiyamin yetersizliklerinin şekillendiği bildirilmiştir5-10. Tiyamin yetersizliklerinde kan ve idrar tiyamin konsantrasyonları azalır, tiyaminin koenzim fonksiyonuna bağlı olan piruvat ve laktat gibi ara metabolizma ürünlerinin kandaki düzeyleri artarken, tiyaminin kofaktör olduğu bir enzim olan transketolazın aktivitesi ise azalır. İn vitro olarak eritrosit lizatından elde edilen transketolaz enzimine tiyamin ilave edilmesi sonucu enzimin aktivasyonunda meydana gelen değişikliklerin belirlendiği transketolaz test, organizmadaki tiyamin durumunun belirlenmesinde en duyarlı ve spesifik test olarak olarak bildirilmiştir1,2. Transketolaz test genellikle indirekt değişken olarak reaktivasyonun etkisini gösteren TPP etkisi değeri ile ifade edilmektedir2. Sığırlarda transketolaz testinin kullanıldığı bazı çalışmalar bulunmasına karşın sağlıklı sığırlardaki transketolaz testi değerlerinin ortaya konulduğu çalışmalar halen yetersizdir. Bu nedenle, bu çalışmada, fonksiyonel rumene sahip olan sağlıklı sığırlardaki transketolaz testi değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmanın materyalini Elazığ ilindeki sığır işletmelerinde bulunan farklı ırk ve cinslerdeki 6 ay ve üzeri yaştaki 40 adet sığır oluşturdu. Hayvanların benzer şekilde konsantre yem, saman ve ot ile beslendiklerine ve ayrıca herhangi bir tiyamin preparatı uygulanmamış olduğuna özellikle dikkat edildi. Hayvanların sistematik klinik muayeneleri yapılıp sağlıklı oldukları belirlendikten sonra v.jugularislerinden 10 ml'lik heparinli tüplere kan örnekleri alındı. Alınan örnekler en kısa sürede laboratuvara getirildi. Bir cam tüp içerisine heparinli kan örneklerinden 1 ml alınıp üzerine 3 ml bidistile su eklenerek hemolizat elde edildi. -20 ºC'de tutulan hemolizatlar daha sonra oda ısısında çözdürülerek transketolaz test uygulandı11.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmada kullanılan hayvanlarda belirlenen ortalama % TPP etkisi değerleri Tablo 1'de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Fonksiyonel rumene sahip sağlıklı sığırlardaki transketolaz testi sonuçları.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Rumenin henüz fonksiyonel olmadığı ilk altı haftalık preruminant dönemde rumende tiyamin sentezi yapılamadığı için bu dönemdeki buzağılar tiyamin ihtiyaçlarını sadece dışarıdan karşılamak zorundadırlar. Süt çok iyi bir tiyamin kaynağı olmadığı için bu dönemde sadece sütle beslenen buzağıların tiyamin yetersizliği açısından risk altında oldukları kabul edilir3,12. Preruminant dönemin sonuna kadar buzağıları sadece sütle beslemeyip, ek olarak az miktarlarda yem verilmeye başlanması rumende villus gelişimini uyarır. Böylece rumendeki mikrobiyal tiyamin sentezinin altıncı haftadan itibaren başladığı bildirilmiştir3,13. Bununla birlikte rumenin tam olarak fonksiyonel hale geldiğinin kabul edildiği ilk altı aylık dönemde rumendeki mikrobiyal tiyamin sentezi hayvanın ihtiyacını tam olarak karşılayacak düzeyde gerçekleşmeyebilmektedir12,13. Bu çalışmada fonksiyonel rumene sahip olan sağlıklı sığırlardaki tiyamin durumunun ortaya konulabilmesi için, rumenin fonksiyonel hale geldiğinin kabul edildiği altı aylık yaştan büyük sığırlar kullanılmıştır.

  Sağlıklı sığırlardaki normal % TPP etkisi değerinin belirlendiği çalışmaların kısıtlı olması nedeniyle, hangi düzeydeki % TPP etkisi artışının ne derecede bir tiyamin yetersizliğini işaret edeceği hakkında kesin bir skala bulunmamaktadır. Rehm14 ve Clausen11 % 40'ın altındaki değerleri, İmren ve Şahal15 % 24 ± 11 değerini fizyolojik TPP etkisi değerleri olarak bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada9, kontrol grubu olarak kullanılan sağlıklı sığırlarda ortalama %18,9'luk bir TPP etkisi değeri bildirilmiştir. Bogin ve arkadaşları16 sağlıklı sığırlarda yaptıkları bir çalışmada ortalama 23,2'lük % TPP etkisi değeri bildirmişlerdir. Clausen11 TPP etkisi değerinin sağlıklı sığırlar için ortalama % 19,9 olduğunu vurgulamıştır. Quaghebeur ve arkadaşları17 sağlıklı sığırlardaki TPP etkisi değerini % 17,5 olarak tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ortalama % 15,8 olarak belirlenen TPP etkisi değeri araştırıcıların bildirimleri ile uyum içerisinde bulunmuştur.

  Bu çalışma ile sağlıklı sığırlarda belirlenen transketolaz test sonuçlarının, bu testin kullanılacağı çalışmalar için yararlı olabileceği kanısına varılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Bender, DA; Mayes, PA. Vitamins & Minerals. In: Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW, (Editors) Harper's Biochemistry. New York: Lange Medical Books 2003: 481-498.

  2) Braunlich K, Zintzen H. Vitamin B1 in animal nutrition. Number: 1593. Basel, Hoffmann-La Roche 1976

  3) Mc Dowell LR. Vitamin in animal nutrition comperative aspects to human nutrition. Academic Press Inc, San Diego: 1989: 155-183.

  4) Breves G, Brandt M, Hoeller H, Rohr K. Flow of thiamin to the duodenum in dairy cows fed different rations. J Agric Sci Camb1981; 96: 587-591.

  5) Edwin EE, Jackman R. Thiaminase I in the development of cerebrocortical necrosis in sheep and cattle. Nature 1970; 228: 772-774.

  6) Loew FM, Dunlop RH. Induction of thiamine inadequacy and polioencephalomalacia in adult sheep with amprolium. Am J Vet Res 1972; 33: 2195-2205.

  7) Sheereve JE, Edwin, EE. Thiaminase-producing strains of Cl. Sporogenes associated with outbreaks of cerebrocortical necrosis. Vet Rec 1974; 94:330.

  8) Gooneratne SR, Olkowski AA, Klemmer RG, Kessler GA, Christensen DA. High sulfur related thiamine deficiency in cattle: A field study. Can Vet J 1989; 30: 139-146.

  9) Dabak M, Gul Y. Investigation on the thiamine deficiency in cattle with dietary indigestion. Fırat Universitesi Saağlık Bilimleri Dergisi 1996;10: 345-

  10) Gould, DH. Polioencephalomalacia. J Anim Sci 1998; 76: 309-314.

  11) Clausen HH. The transketolase test: a diagnostic means for the evaluation of subclinical and clinical thiamine deficiency states in cattle. Dtsch Tierar Wochenschr 1977; 84: 453-492.

  12) Edwin EE, Herbert CN, Jackman R, Masterman S. Thiamine Requirement of young ruminants. J. Agric. Sci. 1976; 87: 679-688.

  13) Zintzen H. Vitamin B1 (Thiamine) in the Nutrition of the Ruminant. No: 1460,Hoffmann LaRoche, Basel. 1974.

  14) Rehm WF, Zerobin K, Christeller S, Kunovits G, Weiser H. Experiments with a new diagnostic methed on vitamin B1 deficiency in cattle. Berl Münch Tiearar Wochenschr 1971; 84: 64-67.

  15) İmren HY, Şahal M. Veteriner İç Hastalıkları. 2. Baskı,Ankara: Feryal Matbaacılık San ve Tic. Ltd. Şti., 1991.

  16) Bogin E, Soback S, Immelman A. Transketolase activity in the blood of cattle and sheep in relation to thiamine deficiency. Zentralbl Veterinarmed A 1985; 32: 135-139.

  17) Quaghebeur, D., Oyaert, W., Muylle, E., De Roose, P. Blood Thiamine Level and Transketolase Activities as a Diagnostic Method for Thiamine Adequacy in Cattle. Zbl.Vet. Med., A, 1974; 21, 851- 860.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]