[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-076
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Deneysel Karbon Tetraklorür Toksisitesi Sonucu Karaciğerdeki IŞP70 İmmunoreaksiyon Artışı Üzerine Melatonin Hormonunun Etkisi
Ömür KARACA1, Hıdır PEKMEZ2, Murat Abdülgani KUŞ3, Nusret AKPOLAT4, Murat ÖGETÜRK2, İlter KUŞ1
1Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Burdur, TÜRKİYE
4İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Karbon tetraklorür, melatonin, karaciğer, IŞP70
Özet
Amaç: Karbon tetraklorür (CCl4) böbrek ve özellikle karaciğerde, doku hasarına yol açan uçucu organik bir kimyasal ajandır. Bu çalışma, sıçanlarda, CCl4'ün indüklediği akut karaciğer toksisitesine karşı melatonin hormonunun koruyucu etkisinin araştırılması amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: 24 adet Wistar-Albino cinsi yetişkin erkek sıçan, rastgele üç eşit gruba ayrıldı: Kontrol, CCl4 ve CCl4+Melatonin. CCl4 grubu sıçanlara, zeytinyağı içinde CCl4 (0.5 ml/kg) subkutan yoldan enjekte edilirken, CCl4+Melatonin grubunda yer alan hayvanlara ise CCl4 (0.5 ml/kg) ve Melatonin (25mg/kg) bir ay boyunca, günaşırı, subkutan yoldan enjekte edildi. Kontrol grubu sıçanlara ise saf zeytinyağı enjekte edildi. Karaciğer dokuları, Isı Şok proteini 70'in (IŞP70) immunoreaksiyonunu tespit etmek için immunohistokimyasal olarak incelendi.

Bulgular: CCl4 toksisitesi sonucu karaciğerde IŞP70 immunoreaksiyonunu gösteren yoğun bir boyanma görüldü. CCl4 maruziyeti ile birlikte melatonin enjekte edilen sıçanlara ait karaciğer doku kesitlerinde ise minimal IŞP70 boyanması tespit edildi.

Sonuç: İmmunohistokimyasal düzeyde elde ettiğimiz bu bulgular sonucunda; CCl4 maruziyeti sonucu karaciğerde meydana gelen zararlı etkinin, melatonin hormonu tarafından önlendiği tespit edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Karbon tetraklorür (CCl4) saydam, yanıcı olmayan ve kolayca buharlaşabilen renksiz bir sıvıdır1. Deneysel olarak yapılan çalışmalarda CCl4'ün karaciğerde, mitotik aktiviteyi artırdığı, hepatositlerde dejenerasyon, hepatik yağ dejenerasyonu, mononüklear hücre infiltrasyonu, fibrozis, siroza ve kansere neden olduğu gösterilmiştir1-3. Oluşturduğu karaciğer dejenerasyonu, insandaki siroz gelişim sürecine benzerlik gösterdiği için CCl4, kemirgenlerde deneysel çalışmalarda en çok kullanılan kimyasal ajandır. CCl4'e bağlı karaciğer toksisitesinin oluşmasında oksidatif stres önemli rol oynar4. Yapılan çalışmalarda, CCl4'ün toksik etkilerine karşı melatonin5, Luffa acutangula2 losartan6, ginkgo biloba ekstresi7, siyah çay ekstresi8 gibi ajanların etkileri araştırılmış ve farklı sonuçlar elde edilmiştir.

  Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine), pineal bez tarafından sirkadiyan ritimde ve karanlıkta salgılanan bir hormondur. Vücutta endokrin sistemin düzenlenmesi, immun fonksiyonun arttırılması, düz kas tonusunun ayarlanması ve gonadal fonksiyonların baskılanması gibi birçok fizyolojik işlevlerde görev alır. Melatonin hormonu indolamine ailesinin bir üyesidir ve onun elektron-donor özelliğinden dolayı güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir5,9,10. Melatonin hormonu, hem yağda hem de suda çözünebilir özelliğe sahip olduğu için, nükleus dahil hücrenin her organeline ulaşabilir. Bu özellik, DNA'nın oksidatif hasara karşı korunmasında, melatonine bir üstünlük sağlamaktadır9,11. Isı şok proteinleri (IŞP) çeşitli fonksiyonları olan bir protein ailesi olup, ortak özellikleri hücrelerin ani sıcaklık değişiklikleri, anoksi, reaktif oksijen metabolitleri ve glukoz düzeylerinde değişiklik gibi çevresel faktörlere maruz kaldıkları zaman üretilmeleridir12. IŞP'leri çeşitli stres uyarılarına cevap olarak bütün canlıların hücreleri tarafından üretilen bir grup proteindir. İlk olarak hücrelerde ısı şokuyla tespit edildikleri için IŞP adıyla anılırlar13. Bu protein ailesinden olan IŞP70 (HSP70), sitoplazma, çekirdek, endoplazmik retikulum ve mitokondride protein taşınmasına katılır. Stres altında proteinleri korur. Katlanmamış proteinlerin kümeleşmesini önler. Katlanmamış ve yanlış katlanmış proteinler arasındaki dengeyi sağlar. Polipeptitleri birbirine bağlar. ATP'ye bağlanır ve ATPaz aktivitesi gösterir14. 70 kDa'lık IŞP (IŞP70) stressiz hücrelerde çok düşük miktarlardayken, stresi takiben hızlı bir yükselme gösterdiği için en sık çalışılan IŞP'dir. Dokularda IŞP70'in immunoreaktivitesinin artması, herhangi bir nedenle oluşan toksik etkinin IŞP sentezini indüklediğinin bir göstergesidir. IŞP70'in dokudaki ve hücredeki immunolokalizasyonu immunohistokimyasal yöntem ile gösterilmektedir.

  Bu çalışmada, sıçanlarda, CCl4'ün hepatotoksik etkisine karşı melatonin hormonunun koruyucu etkisinin, immunohistokimyasal yöntemle, karaciğerde IŞP70 protein sentezi analiziyle ortaya konulması amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Hayvanlar ve Tedavi: Çalışmamızda, ağırlıkları 170-220 gram arasında değişen toplam 24 adet yetişkin erkek Wistar-Albino cinsi sıçan kullanıldı. Rastgele üç eşit gruba ayrılan sıçanlar, özel hazırlanmış kafeslerde, ısısı ayarlanmış (22±1 ºC), 12 saat güneş ışığı alan ve özel havalandırma tertibatı olan ortamda, yeterli miktarda su ve sıçan yemi ile beslendi. Kontrol grubu sıçanlara deney boyunca 30 gün, günaşırı subkutan (sc) saf zeytinyağı (1 ml/kg) enjekte edildi. CCl4 grubu sıçanlara 30 gün, günaşırı olarak zeytinyağı içinde CCl4 (0.5 ml/kg, sc) uygulandı. CCl4+melotonin grubunda yer alan hayvanlara ise aynı süre ve dozda CCl4 yanı sıra 25 mg/kg Melotonin (0.1 ml. alkol içinde çözüldü) subkutan yoldan enjekte edildi. Çalışmamız Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır.

  İmmunohistokimyasal Analiz: 30 günlük deney süresi sonunda tüm sıçanlar dekapitasyon yöntemiyle öldürüldü. Alınan karaciğer dokuları Bouin solüsyonunda tespit edildi. Doku örnekleri rutin histolojik doku takip işlemlerinden geçirilerek, parafine gömüldü. Parafin bloklardan 5μm. kalınlıkta kesitler alındı. Kesitler poly-L-lysine ile kaplanan lamlar üzerine alındı. Daha sonra lamlar immünohistokimyasal olarak boyandı. Boyamada ABC Metodu kullanıldı. Bu yöntemde preparatlar deparafinizasyondan sonra, sırasıyla distile suda 5 dakika, pH'ı 7.6 olan fosfat tamponlu tuzlu su (PBS)'da 5 dakika yıkandı. “Antijen retrieval” işlemi 750 W dalga boyuna ayarlanmış mikrodalga fırında Citrate Buffer (pH=6.0) içinde 5 dakika uygulandı. Daha sonra, %3'lük H2O2'de (Sigma) 5 dakika, tekrar PBS'de 5 dakika (pH = 7.6) yıkandı. Daha sonra IŞP70 primer antikoruyla (Biogenex San Ramon, CA) oda ısısında 30 dakika inkübe edildi. PBS'de 5 dakika (pH = 7.6) bekletildi ve ardından 30 dakika sekonder antikor (Biogenex San Ramon, CA) uygulandı. Streptavidin peroksidaz, AEC kromojen (Sigma) uygulamasından sonra, Mayer's hematoksilen ile zıt boyama yapıldı ve dehidratasyon işleminden sonra özel kapatma maddesi (CC/MOUNT, DBS, Pleasanton, CA, USA) ile kapatıldı15-17. İmmünohistokimyasal boyamada primer antikor olarak Biogenex firmasının kullanıma hazır, rabbit, monoklonal IŞP70 kullanıldı. Kesitler ışık mikroskobik olarak Olympus BX50 mikroskobuyla patoloji uzmanı tarafından değerlendirildi. İmmünohistokimyasal boyamanın değerlendirilmesi boyanma yoğunluğuna göre yapıldı. Böylece dokularda veya hücrelerde IŞP70'in fazla immunoreaksiyonu, koyu boyanma ile kendini göstermektedir. İmmunohistokimyasal olarak IŞP70 boyanma reaksiyon şiddeti, 0'dan +5'e kadar semikantitatif olarak derecelendirildi (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: İmmunohistokimyasal boyanma yoğunluğunun derecelendirilmesi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  CCl4'ün indüklediği ISP70 boyanması ile melatonin hormonun etkisi Şekil 1-4'te gösterilmiştir. Kontrol grubuna ait karaciğer dokularında IŞP70 boyanmasına rastlanmadı (0) (Şekil 1). CCl4 grubunda IŞP70 immunoreaksiyonunu gösteren yoğun bir boyanma görüldü (+5) (Şekil 2-3). CCl4+melotonin grubunda ise minimal IŞP70 boyanması görüldü (+1) (Şekil 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Kontrol grubuna ait sıçanların karaciğer dokusunun görünümü X40.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: CCl4 toksisitesi sonucu karaciğer dokusunda şiddetli IŞP70 boyanması X40


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: CCl4 toksisitesi sonucu karaciğer dokusunda yoğun IŞP70 immunoreaksiyonu X40.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: CCl4 maruziyetiyle birlikte melatonin uygulanan sıçanların karaciğer dokusunda minimal düzeyde IŞP70 boyanması X40

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Oksidatif stres sonucu açığa çıkan serbest oksijen radikallerine bağlı olarak oluşan lipid peroksidasyonunun; kanser, aterosklerotik kalp hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve toksik hücre hasarlarında oluşan patogenezden sorumlu olduğu bilinmektedir18,19. CCl4'ün dokularda hasar oluşturma mekanizması, CCl4'ün sitokrom P450 enzimi aracılığıyla oldukça toksik triklorometil (CCl3) ve triklorometil peroksil (CCl3O2) serbest radikallerine dönüşümü sonrası başlayan lipit peroksidasyonu ile ortaya çıkan oksidatif hasar olarak açıklanmıştır20. Yapılan çalışmalarda CCL4 uygulanmış sıçanlarda oksidatif stres ve karaciğer kupfer hücrelerinin inaktivasyonunun, karaciğer fibrozisinde önemli bir rol oynadığı görülmüştür1,18. Deneysel çalışmalarda, CCl4'ün karaciğer ve böbrek başta olmak üzere birçok organda doku hasarına yol açtığı ve özellikle karaciğer dokusunda koagülatif nekroz, ağır fibroz, mononüklear hücre infiltrasyonu, hemoraji, yağ dejenerasyonu ve dejeneratif nodüler şekillenme gibi klasik siroz histolojik bulgularına neden olduğu ayrıca serum AST ve ALT değerlerini de artırdığı gözlenmiştir1,4,20. Lee ve ark.21, yaptıkları çalışmada, CCl4 ile oluşturulan karaciğer hasarında IŞP70 proteinlerinde aşırı bir uyarılma olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmamızın immunohistokimyasal analiz sonuçlarında; CCl4 toksisitesi sonucu karaciğerde şiddetli IŞP70 boyanmasının olduğu tespit edildi. Bu nedenle CCl4'e bağlı olarak karaciğerde oluşan toksik etki yönüyle çalışmamız daha önce yapılmış olan araştırmalarla uyum göstermektedir.

  CCl4'ün oluşturduğu hasarı önlemeye veya ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar incelendiğinde, kullanılan antitoksik ajanların, antioksidan veya serbest radikal giderici özelliklerinden yararlanıldığı görülür. Bunlardan biri olan melatoninin, CCl4'ün oluşturduğu intoksikasyon sonrasında böbrek ve karaciğerde oluşan hasarı azalttığı rapor edilmiştir1,20. Vücutta birçok fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesinde görev alan melatonin hormonunun güçlü bir antioksidan olduğu ve dokularda lipid peroksidasyon sonucu oluşan oksidatif hasarı önlediği bildirilmiştir22,23. Zavodnik ve ark.5, melatonin tedavisi sonrasında, CCl4'ün indüklediği hepatotoksitite sonucu oluşan hidropik distrofi özelliği taşıyan hepotositlerin sayısının anlamlı bir şeklide azaldığını belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada, melotoninin karaciğer hasarını ve yağ peroksidasyonunu azalttığı ve antioksidan enzimleri (SOD) artırarak oluşan toksik etkiye karşı karaciğeri koruduğu belirtilmiştir24. Bu çalışmada da CCl4'ün indüklediği toksisiteye karşı melatoninin hepatoprotektif etkisi immunohistokimyasal analiz ile ortaya konuldu. Melatonin enjekte edilen sıçanların karaciğerlerinde IŞP70 boyamasının minimal düzeyde olduğu gösterildi.

  İmmunohistokimyasal düzeyde yapmış olduğumuz bu çalışma sonucunda, CCl4 maruziyeti sonucu karaciğerde meydana gelen toksik etkinin melatonin uygulamasıyla önlendiği tespit edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Kus I, Ogeturk M, Oner H, et al. Protective effects of melatonin against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats: a light microscopic and biochemical study. Cell Biochem Funct 2005; 23: 169-174.

  2) Jadhav VB, Thakare VN, Suralkar AA, et al. Hepatoprotective activity of Luffa acutangula against CCl4 and rifampicin induced liver toxicity in rats: a biochemical and histopathological evaluation. Indian J Exp Biol 2010; 48: 822-829.

  3) Manibusan MK, Odin M, Eastmond DA. Postulated carbon tetrachloride mode of action: a review. J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev 2007; 25: 185-209.

  4) Hong RT, Xu JM, Mei Q. Melatonin ameliorates experimental hepatic fibrosis induced by carbon tetrachloride in rats. World J Gastroenterol 2009; 15: 1452-1458.

  5) Zavodnik LB, Zavodnik IB, Lapshina EA, et al. Protective effects of melatonin against carbon tetrachloride hepatotoxicity in rats. Cell Biochem Funct 2005; 23: 353-359.

  6) Croquet V, Moal F, Veal N, et al. Hemodynamic and antifibrotic effects of Losartan in rats with liver fibrosis and/or portal hypertension. Hepatol 2002; 37: 773-780.

  7) Bahcecioglu IH, Ustundag B, Ozercan I, et al. Protective effect of Ginkgo biloba extract on CCl4-induced liver damage. Hepatol Res 1999; 15: 215-224.

  8) Fadhel ZA, Amran S. Effects of black tea extract on carbon tetrachloride-induced lipid peroxidation in liver, kidneys, and testes of rats. Phytother Res 2002; 16: 28-32.

  9) Kuş İ, Sarsılmaz M. Pineal bezin morfolojik yapısı ve fonksiyonları. T Klin J Med Sci 2002; 22: 221-226.

  10) Guerrero JM, Reiter RJ. A brief survey of pineal gland-immune system interrelationships. Endocr Res 1992; 18: 91-113.

  11) Arendt J. Melatonin. Clin Endocrinol 1988; 29: 205-209.

  12) Feder ME, Hofmann GE. Heat-shock proteins, molecular chaperones, and the stress response: Evolutionary and ecological physiology. Annu Rev Physiol 1999; 61: 243-282.

  13) Subjeck JR, Sciandra JJ, Johnson RJ. Heat shock proteins and thermotolarance a comparison of induction kinetics. Br J Radiol 1982; 55: 579-584.

  14) Mayer MP, Bukau B. Hsp70 chaperones: Cellular functions and molecular mechanism. CMLS, Cell Mol Life Sci 2005; 62: 670-684.

  15) Eddy EM. Role of heat shock protein HSP70 in spermatogenesis. Rev Reprod 1999; 4: 23-30.

  16) Özen OA, Akpolat N, Songur A, et al. Effect of formaldehyde inhalation on Hsp70 in seminiferous tubules of rat testes: an immunohistochemical study. Toxicol Ind Health 2005; 6: 249-254.

  17) Dix DJ, Allen JW, Collins BW et al. Targeted gene distruption of Hsp70-2 results in failed meiosis, germ cell apoptosis, and male infertility. Developmental Biol, 1996; 93: 3264-3268.

  18) Muriel P, Escobar Y. Kupffer cells are responsible for liver cirrhosis induced by carbon tetrachloride. J Appl Toxicol 2003; 23: 103-108.

  19) Luckey SW, Peterson DR. Activation of Kupffer cells during the course of carbon tetrachloride induced liver injury and fibrosis in rats. Exp Mol Pathol 2001; 71: 226-240.

  20) Aranda M, Albendea CD, Lostale F, et al. In vivo hepatic oxidative stress because of carbon tetrachloride toxicity: protection by melatonin and pinoline. J Pineal Res 2010; 49: 78-85.

  21) Lee KJ, Terada K, Oyadomari S, et al. Induction of molecular chaperones in carbon tetrachloride–treated rat liver: implications in protection against liver damage. Cell Stress & Chaperones 2004; 9: 58-68.

  22) Longoni B, Salgo MG, Pryor WA, Marchiafava PL. Effects of melatonin on lipid peroxidation induced by oxygen radicals. Life Sci 1998; 62: 853-859.

  23) Sewerynek E, Melchiorri DA, Chen L, Reiter RJ. Melatonin reduces both basal and bacterial lipopolysaccharide-induced lipid peroxidation in vitro. Free Radic Biol Med 1995; 19: 903-909.

  24) Rosa Dp, Bona S, Simonetto D, et al. Melatonin protects the liver and erythrocytes agaınst oxidative stress ın cirrhoticrats. Arq Gastroenterol 2010; 47: 71-77.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]