[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-108
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Poliorşidizmli Bir Köpekte Görülen Seminom Olgusu
Ayhan ATASEVER1, Murat KİBAR2, Gültekin ATALAN2, Duygu YAMAN1
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, poliorşidizm, seminom
Özet
Bu çalışmanın materyalini, 4 yaşlı Collie ırkı erkek bir köpekten operasyon ile alınan iki kitle oluşturdu. Klinik olarak durgun ve halsiz olan hayvanda, göz konjunktivaları ve gingiva solgundu. Vücut ısısı 38.2 ºC, solunum hızı 28/dakika olarak ölçüldü. Hayvanın testislerinde ilk şişkinlik 4 ay öncesinde fark edilmiş olup, herhangi bir sağaltım uygulanmadığı, iştah azalması dışında idrar ve gaita ile ilgili herhangi bir problemin görülmediği anlaşıldı. Skrotum içerisinde 2 adet testis palpe edilebilmekteydi. Ekstraabdominal yerleşimli skrotumun kranialinde, penisin her iki yanında karnın ventralinde 2 parçalı olarak, sol taraftaki yaklaşık 13x5 cm, sağ taraftaki ise 8x3 cm boyutunda olan kapsüllü iki kitleye cerrahi ekstirpasyon yapıldı. Kapsülle çevrili olan bu kitlelerin kesit yüzleri gribeyazımtırak renkte olup, 1-2 cm çaplı kırmızı renkli kanama alanlarının varlığı dikkati çekti. Mikroskobik olarak, çoğunluğu diffuz yerleşim gösteren, tubuler yapının kaybolduğu yuvarlak ve polihedral şekilli hücrelerin yığınlar oluşturduğu, yer yer ince bir bağ dokudan oluşmuş ince bir stroma ile ayrılan tümör hücreleri tüm testisi kaplamıştı.

Sonuçta, klinik, makroskobik ve mikroskobik olarak incelenen bu olguya poliorşidizm (4 testis) ve ekstirpe edilen kitlelere de benign seminom tanısı konuldu.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Poliorşidizm ikiden fazla testisin bulunduğu, nadiren gözlenen konjenital bir anomalidir. Bu olgu köpeklerde1,2, atta3, kümes hayvanlarında4-6 ve kuşlarda7 bildirilmiş olup ayrıca yüzden fazla insan vakası da8,9 rapor edilmiştir. Pek çok vaka triorşidizm olarak tanımlanmakta ve genellikle fazla olan testis sol tarafta bulunmakla10 birlikte, skrotum, inguinal kanal veya abdomende konumlanmaktadır11.

  Testiküler neoplazi, köpeklerde deri tümörlerinden sonra en sık gözlenen ikinci tümör tipidir12. Yetişkin erkek köpeklerde bu tümörlerin görülme sıklığı %1-2712,13 oranları arasında değişmekte ve yaşlı köpeklerde bu oran % 60-65 aralığında seyretmektedir14-16. Köpeklerde, primer olarak üç tip testiküler tümörden bahsedilmekte ve bunların eşit sıklıkta gözlendiği belirtilmektedir17. Primer testis tümörleri; seminomlar, leydig hücre tümörleri ve sertoli hücre tümörleri olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadırlar3. Özellikle Boxer ve Alman çoban köpeklerinde seminomların yüksek oranda görüldüğüne ilişkin bulgular rapor edilmiştir2-4. Bunun yanında seminomların hormon üretmediği ve genellikle benign olarak seyrettiği bildirilmiştir18. Kriptorşidizm ve testis tümörleri arasındaki ilişki iyi bilinmekle birlikte kriptorşid vakası görülen köpeklerde, görülmeyenlere oranla en az 10 kat daha fazla testis tümörü geliştiği bildirilmiştir2,3,6,10. Ayrıca bu köpeklerde diğerlerine oranla 26 kat daha fazla sertoli hücre tümörü ve 15 kat daha fazla seminom gelişme riski bulunmaktadır19.

  Seminomlar makroskobik olarak birkaç milimetreden beş ya da daha fazla santimetreye kadar değişerek testislerde genişlemeye yol açmaktadırlar. Bu olgularda metastaz olayı nadir olarak gözlenmekte, genellikle iliak ve sublumbar lenf yumrularında metastazlara rastlanmaktadır20. Tümörün kesit yüzü az sayıda ince fibröz septumlar ile düzensiz lobüler yapıya ayrılmış olup, genellikle beyaz ya da gri-beyaz renklidir. Kıvamı ise yumuşaktan serte değişir20,21. Mikroskobik olarak seminomlar, spermatogonyum ve spermatositlere benzeyen hücrelerden oluşurlar. Hücreler, büyük, yuvarlak ve santral yerleşim gösteren, belirgin granüler kromatinli bir çekirdek ile genellikle tek, bazen çift belirgin çekirdekçik içerirler. Sitoplazma az ve genellikle bazofilik veya amfofilik şekilde bulunur21. Mitotik figürlere oldukça sık rastlanır20.

  Bu çalışma, testis gelişim anomalilerinden poliorşidizmli bir köpekteki primer testis tümörlerinden seminom olgusunun histopatolojik yönden incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Bu çalışmanın materyalini, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğine getirilen 4 yaşlı Collie ırkı erkek bir köpek oluşturmuştur. Testislerinde şişlik şikayetiyle getirilen köpeğin scrotumu içerisinde 2 adet testis palpe edilmiştir. Ayrıca ekstraabdominal yerleşimli scrotumun kranialinde, penisin her iki yanında karnın ventralinde 2 parçalı olarak, sol taraftaki yaklaşık 13x5 cm, sağ taraftaki ise 8x3 cm boyutunda olan kapsüllü iki kitleye cerrahi ekstirpasyon yapılmıştır (Şekil 1). Kapsülle çevrili olan bu kitlelerin kesit yüzleri gri-beyazımtırak renkte olup, 1-2 cm çaplı kırmızı renkli kanama alanlarının varlığı dikkati çekmiştir (Şekil 2A-B). Bu kitleler %10'luk tamponlu formalinde tespit edilmiştir. Trimleme işlemini takiben alınan doku örnekleri, dereceli alkol serilerinden geçirilerek parafinde bloklanmıştır. Bloklardan hazırlanan 5-6 μ kalınlığındaki kesitler, Hematoksilen-Eozin ile boyanarak ışık mikroskobunda incelenmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Kitlenin inguinal alandan cerrahi olarak uzaklaştırılması


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2 A-B: İnguinal alandan çıkarılan kitlenin kesit yüzündeki hemorajik ve gri-beyazımtırak alanların görünüşü

  Hastanın genel durumu hakkında bilgi alabilmek amacıyla, post operatif onuncu gün ve ikinci aylarda hasta sahibi ile iletişime geçilmiştir. Hastanın genel durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.

  Klinik Bulgular: Klinik olarak durgun ve halsiz olan hayvanda, göz konjunktivaları ve gingiva solgundu. Vücut sıcaklığı 38.2ºC, solunum hızı 28/dakika olarak ölçüldü. Hayvanın testislerinde ilk şişkinlik 4 ay öncesinde fark edilmiş olup, herhangi bir sağaltım uygulanmadığı, iştah azalması dışında, idrar ve gaita ile ilgili herhangi bir problemin görülmediği anlaşıldı (Şekil 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: İnguinal bölgedeki şişkin kitlenin görünümü

  Mikroskobik Bulgular: Mikroskobik olarak, çoğunluğu diffuz yerleşim gösteren, tubuler yapının kaybolduğu yuvarlak ve polihedral şekilli hücrelerin yığınlar oluşturduğu, yer yer ince bir bağ dokudan oluşmuş ince bir stroma ile ayrılan tümör hücreleri tüm testisi kaplamıştı (Şekil 4, 5).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Fibröz bant oluşumlarının arasına diffüz olarak dağılmış tümör hücreleri. Testis, HxE., x 200


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: Geniş polihedral görünümlü eozinofilik hiperkromatik ve mitotik tümör hücreleri. Testis, HxE., x 200

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Oluşma mekanizması tam olarak bilinmeyen poliorşidizm olgularında, fazla olan testis gelişiminin, embriyogenezis sırasında longitudinal veya transversal bölünme ya da duplikasyon sırasında meydana geldiği ileri sürülmektedir10. Leung10 testislerin anatomisine dayanarak poliorşidizmin dört formundan bahsetmiştir. Bölünmeye bağlı olarak fazla olan testisin, sadece testiküler doku veya testiküler ve epididimal dokunun birlikte olması şeklinde gözlenebildiğini belirtilmiştir. Duktus deferensin ise bölünmüş veya ortak olabileceğini ya da hiç bulunmayacağını bildirmiştir. Bergholz ve ark.22 ise poliorşidizmi, tip A duktus deferens tarafından drene edien tip ve tip B duktus deferens tarafından drene edilmeyen tip olmak üzere temel olarak iki şekilde sınıflandırmıştır. Bu temel grupların ise kendi içlerinde ilgili yapılar (epididimis) ve birbirleriyle ilişkilerine göre alt gruplara ayrıldığını bildirmiştir. Sunulan olguda ise fazla olan testisin kendine ait epididimis ve vas deferensinin olmadığı sadece testiküler dokudan oluştuğu gözlenmiştir.

  Doğal yolla gelişen testiküler tümörlere, yaşlı köpeklerde, gençlere oranla daha sık rastlandığı bildirilmiştir18,23. Olgumuzdaki köpeğin yaş durumu dikkate alındığında, araştırıcıların görüşleri ile uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır.

  Seminomların Boxer ve Alman çoban köpeklerinde yüksek oranda görüldüğü rapor edilmiştir2-4. Özsoy ve Kutsal24 ise çalışmalarında seminomu Terrier ırkı bir köpekte saptamışlardır. Bu olguda ise bu tümör Collie ırkı bir köpekte görülmüştür.

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün, evcil hayvanlarda histolojik açıdan tömör sınıflandırmasına göre, seminomlar, intratubüler veya diffuz olarak ayrı ya da bir arada bulunabilmektedir25. Bu çalışma bu yönüyle diffuz seminom sınıflandırmasına girmektedir.

  Ülkemizde yapılan çalışmalarda köpeklerde görülen seminom olgularının genellikle benign karakterde olduğu bildirilmesine rağmen26-28. Özsoy ve Kutsal24, 13 yaşlı, erkek Terrier ırkı bir köpekte malign seminom olgusunu saptamışlardır. Olgu materyalini oluşturan köpekte ise ülkemizde sıklıkta gözlenen benign seminom formu tespit edilmiştir.

  Sonuç olarak, 4 yaşlı Collie ırkı erkek bir köpekte şekillenen klinik, makroskobik ve mikroskobik olarak incelenen bu olguya poliorşidizm (4 testis) ve ekstirpe edilen kitlelere de seminom tanısı konulmuş, primer testis tümörlerin etiyolojisinde kriptorşid testisler gibi poliorşidizmin de rolü olabileceği sonucuna varılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Atkinson MC. Polyorchidism in a dog. Vet Rec 1999; 145: 711-712.

  2) Tamminen TM, Leinonen MR, Käck H, Andersson M. A Polyorchid dog. Reprod Dom Anim 2011; 47: 26-28.

  3) Davies EV. Polyorchidism in a horse. Vet Rec 2010; 167:310.

  4) Hocking PM. Bilateral testicular asymmetry and supernumerary testes in the domestic-fowl (Gallus domesticus). Brit Poultry Sci 1992; 33: 455-460.

  5) Shrivastava AB, Katıyar AK, Awadhıya RP, Vegad JL. Triorchidism in a domestic fowl. Vet Rec 1988; 123: 110.

  6) Katiyar AK, Shrivastava AB, Awadhiya RP, Vegad JL. Supernumerary testis in a domestic-fowl. Vet Rec 1986; 118: 306-307.

  7) Witt CC, Bautista E. Triorchidism in a hummingbird. Wilson J Ornithol 2011; 123: 632-635.

  8) Kundu AK, Deb D, Pradhan P, Ghosh G, Chakrabarty S. Triorchidism: An incidental finding and review of literature. J Anat Soc India 2001; 50: 37-39.

  9) Savas M, Yeni E, Ciftci H, et al. Polyorchidism: A threecase report and review of the literature. Andrologia 2010; 42: 57-61.

  10) Leung AK. Polyorchidism. Am Fam Physician 1988; 38: 153-156.

  11) Haddock G, Burns HJ. Polyorchidism. Postgrad Med J 1987; 63: 703-705.

  12) Hanh KA, Vonderhaar MA, Teclaw RF. An epidemiological evaluation of 1202 dogs with testicular neoplasia. J Vet Intern Med 1992; 6: 121.

  13) Liao AT, Chu PY, Yeh LS, Lin CT, Liu CH. A 12-year retrospective study of canine testicular tumours. J Vet Med Sci 2009; 71: 919-923.

  14) Peters MAJ, Rooij DG, Teerds KJ, Van Der Gaag I, Van Sluijs FJ. Spermatogenesis and testicular tumours in ageing dogs. J Reprod Fertil 2000; 120: 443-452.

  15) Taniyama H, Hirayama K, Nakada K, et al. Immunohistochemical detection of inhibin-alpha, beta-B and beta chains and 3 betahydroxysteroid dehydrogenase in canine testicular tumours and normal testes. Vet Pathol 2001; 38: 661-666.

  16) Rajpert-De Meyers E. Recent advances and future directions in research on testicular germ cell cancer. Int J Androl 2007; 30: 192-197.

  17) Nielsen SW, Kennedy PC. Tumors of the genital system. In: Moulton JE (Editor). Tumors in Domestic Animals. Berkeley: University of California Press 1990: 479-517.

  18) MacLachlan NJ, Kennedy PC. Tumours of the genital system. In: Meuten DJ (Editor). Tumours of the Domestic Animals. 4th Edition, Iowa: Iowa State Press 2002: 563- 565.

  19) Hayes HM Jr, Wilson GP, Pendergrass TW, Cox VS. Canine cryptorchism and subsequent testicular neoplasia: case-control study with epidemiologic update. Teratology 1985; 32: 51-56.

  20) Jones TC, Hunt RD, King NW. Veterinary Pathology. 6th Edition, USA: Wiley-Blackwell, 1997.

  21) Hazıroğlu R, Milli ÜH. Veteriner Patoloji. Ankara: Medipres, 2001.

  22) Bergholz R, Koch B, Spieker T, Lohse K. Polyorchidism: A case report and classification. J Pediatr Surg 2007; 42: 1933-1935.

  23) Grieco V, Riccardi E, Rondena M, et al. Canine testicular tumours: A study on 232 dogs. J Comp Pathol 2008; 138: 86-89.

  24) Özsoy ŞY, Kutsal O. Bir köpekte malign seminom. Ankara Üniv Vet Fak Derg 2007; 54: 65-66.

  25) Kennedy PC, Cullen JM, Edwards JF, et al. Histological Classification of Tumors of the Genital System of Domestic Animals. Second Series, Washington: Armed Forces Institute of Pathology, 1998.

  26) Erer H, Kıran MM. Konya'da 1985-1992 yılları arasında köpeklerde görülen tümörler. Selçuk Üniv Vet Fak Derg 1993; 9: 87-89.

  27) Sönmez G, Özmen Ö. Bursa'da 1988-1996 yılları arasında incelenen köpek tümörleri. Uludağ Üniv Vet Fak Derg 1996; 15: 69-76.

  28) Kutsal O. 1971-2001 yılları arasında incelenen köpek testis tümörleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg 2003; 50: 217-218.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]