[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-134
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Etlik Piliç Yemlerine Katılan Biyoaktif Kireç Taşının Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Zeynep ERDOĞAN1, Sibel CANOĞULLARI2, Mikail BAYLAN2, Vesile DÜZGÜNER3, Altuğ KÜÇÜKGÜL4
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Samandağ Meslek Yüksekokulu, Hatay, TÜRKİYE
3Ardahan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ardahan, TÜRKİYE
4Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Etlik piliç, yem katkı maddesi, biyoaktif katkı maddesi, performans, biyokimyasal parametreler
Özet
Bu araştırma, oksijen ile muamele edilerek biyoaktif özellik kazandırılmış doğal kireç taşı içeren bir yem katkı maddesinin etlik piliçlerde performans üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütüldü. Ayrıca bu yem katkı maddesinin protein, lipit ve glikoz metabolizması üzerine etkileri, bazı serum biyokimyasal parametreler analiz edilerek belirlendi. Araştırmada toplam 225 adet günlük yaşta etlik civciv her biri 3'er alt gruptan oluşan 3 gruba tesadüfî olarak ayrıldı. Kontrol grubu yemine ilave yapılmadı. Deneme grupları yemlerine 200 (Bio200) ve 400 (Bio400) mg/kg oranında oksijen ile işlem görmüş kireç taşı içeren katkı maddesi ilave edildi. Hayvanlara 5 haftalık deneme süresince yem ve su ad libitum verildi. Araştırma sonunda grupların ortalama canlı ağırlık, canlı ağırlık artışları, yemden yararlanma oranları Biyoaktif katkı maddesinden etkilenmezken (P0.05), yem tüketiminde düşüş kaydedildi (P≤0.05). Gruplar arasında serum total protein, glikoz, trigliserit, LDL, HDL ve total kolesterol ile serum kalsiyum ve fosfor düzeyi bakımından istatistiksel bir farklılık bulunmadı (P0.05). Biyoaktif katkı maddesinin belirlenen biyokimyasal parametreler üzerine olumsuz bir etkisinin bulunmaması ve canlı ağırlık artışını düşürmeksizin yem tüketimini azaltması, yemden yararlanma etkinliğinin iyileştirilmesinde potansiyel bir değer taşıdığını gösterdi. Sonuç olarak, verim artırmaya yönelik uygulamalarda kullanım olanağı bulabilecek bu yeni ürün ile ilgili özellikle etki mekanizmasına ilişkin ileri araştırmaların yapılıp, kullanımının yaygınlaştırılmasının etlik piliç yetiştiriciliğinde ve organik hayvancılıkta ekonomik üretim olanakları sağlayabileceği kanaatine varıldı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Etlik piliç yetiştiriciliğinde, verimliliği artırmak için birim üretimin daha az yem tüketimiyle gerçekleştirilmesi ve yemden yararlanma etkinliğinin üst düzeye çıkartılması önem taşımaktadır. Bu amaçla besin madde içeriği yoğun yemlerle besleme programları uygulandığı gibi yemlere çeşitli katkı maddelerinin ilavesiyle yemden yararlanma etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir1. Etlik piliçlerin beslenmesinde büyümeyi teşvik etmek için uzun yıllar kullanılan katkı maddeleri arasında antibiyotikler önemli yer tutmuştur2.

  Kanatlı sektöründe neredeyse vazgeçilmez duruma gelen antibiyotiklerin sağlık için risk oluşturması nedeniyle yemlerden çıkarılmasının ardından bu maddelerin yerini tutabilecek doğal yem katkı maddelerinden yararlanma öncelik kazanmıştır. Ayrıca tüketicilerin gelir ve eğitim seviyesinin yükselmesi ile entansif ürünlerin tüketimi konusunda bazı endişelerin oluşması, güvenilir ve kaliteli hayvansal ürün üretmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda insan ve hayvan sağlığı için risk taşımayan, doğal kaynaklı, alternatif yem katkı maddelerinin arayışına ilişkin çalışmalar günümüzde halen devam etmektedir2-4.

  Hayvansal üretimde kullanılan doğal kaynaklı yeni nesil yem katkı maddelerinden birisi de biyoaktif özellik kazandırılmış kireç taşı içeren bir yem katkı maddesidir. Bu katkı maddesi, oksijenin organizmadaki yararlı etkilerinden yararlanma amacıyla bilinen biyoteknolojik tekniklerden farklı olarak biyo-rezonans tekniği olarak adlandırılan özel bir fiziksel işlem sonucunda elde edilmektedir. Kireç taşı ve oksijenin biyorezonans işlemine tabii tutulması ile kireç taşına “homeopatik frekans bilgisi” yüklenerek biyoaktif özellik kazandırılmaktadır. Elde edilen ürün, özel frekans bilgisi içeren biyokatalizör olarak da tanımlanabilmektedir. Yem katkı maddesinin temel içeriğini oluşturan kireç taşı, taşıyıcı madde görevini görmekte, yem katkı maddesinden beklenen etkiyi ise kireç taşına yüklenen oksijen göstermektedir5. Oksijen, terapotik ajan olarak ozon tedavisi adıyla tıp alanında tamamlayıcı tedavide kullanılmaktadır. Ozon güçlü oksidan olup, antimikrobiyal özellik gösterir6. Ayrıca düşük dozlarda kullanıldığında, sitokinlerin salınımını uyararak hücresel metabolik aktivatör özellik gösterdiği ve antioksidan enzimlerin aktivasyonunu artırarak immunmodülatör etkiye sahip olduğu bildirilmiştir7,8.

  Biyoaktif özellik kazandırılan kireç taşının yemlere katılması ile gerçekleştirilen saha denemelerinde, barınak havasında amonyak oranında belirgin düşüşle birlikte hayvan sağlığının olumlu etkilendiği, ölüm oranının önemli derecede azaldığı, ürün miktar ve kalitesinin yükseldiği rapor edilmiştir5,9,10. Bu katkı maddesinin hayvan sağlığı ve performansı üzerine olumlu etkisi, sindirim sisteminde amonyak, metan, karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi toksik gazların sentezini azaltmasına bağlanmaktadır. Yemlerle alınan katkı maddesi, içerdiği oksijen sayesinde sindirim sisteminde amonyak sentezi yapan bakterilerin çoğalmasını engelleyerek, dışkı ile amonyak atılımını azaltmakta böylece daha temiz bir kümes havası oluşumuna katkı sağlamaktadır. Kümes ortamında istenmeyen gazların azalması ise hayvan sağlığını olumlu etkilemenin yanında yemden yararlanma etkinliğini yükseltmektedir5,10,11. Biyoaktif katkı maddesi ile etlik piliç ve yumurta tavukları üzerinde yapılan saha denemelerinde verimde artış, ölüm oranında önemli azalma kaydedilmiştir5,9. Diğer yandan oksijenle muamele edilmiş kireç taşı içeren biyoaktif katkı maddesinin homeopati ile karşılaştırılabilecek doğal fiziksel bir etki ile hayvan sağlığı ve verimi üzerine olumlu etki yaptığı da ileri sürülmektedir9,12.

  Bu araştırmada, biyoteknolojik ürünlerden farklı olarak özel bir rezonans teknolojisi ile üretilen, doğal kaynaklı yeni bir yem katkı maddesinin etlik piliçlerde canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı gibi performans parametreleri ile bazı serum biyokimyasal değerler üzerine etkilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Araştırmada 225 adet karışık cinsiyette günlük yaşta Ross 308 etlik civciv hayvan materyali olarak kullanıldı. Civcivler her biri 3'er alt gruptan oluşan 3 gruba tesadüfî olarak ayrıldı. Denemede NRC (13)'nin önerdiği enerji ve besin madde düzeylerini içeren mısır ve soya küspesine dayalı temel karma yem kullanıldı. Hayvanlar, 0-3. haftalar arasında etlik civciv yemi (%23 ham protein, 3100 kcal/kg ME), 4-5. haftalar arasında etlik piliç yemi (%20 ham protein, 3200 kcal/kg ME) ile beslendi. Denemede kullanılan yemlerin bileşimleri Tablo 1'de verildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Denemede kullanılan karma yemin bileşimi, %

  Kontrol grubu (K) yemine herhangi bir ilave yapılmazken, deneme grupları yemlerine 200 (Bio200) ve 400 (Bio400) mg/kg oranında katkı maddesi ilave edildi. Hayvanlara yem ve su ad libitum verildi. Araştırmanın yürütülmesi için Mustafa Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nun 2011-03/26-11 no'lu kararı ile onay alınmıştır.

  Araştırmada kullanılan yem katkı maddesi (Bioaktiv H®; Başak Organik Tarım Mühendislik Kim. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul) özel bir firmadan sağlandı. Katkı maddesinin temel içeriğini oksijen ile muamele edilmiş kireç taşı (kalsiyum karbonat) oluşturmaktadır. Bioaktiv H®, üretici firma tarafından geliştirilen ve patenti alınan özel bir biyo-rezonans (yüksek frekansta titreşim) işlemi ile taşıyıcı madde görevini gören kireç taşının, oksijenle işlenmesi sonucunda üretilmektedir. Biyo-rezonans aşamasında kireç taşı ve oksijen, titreşimler sonucunda biyoaktif kireç taşı tozuna dönüşmektedir. Üretim işleminde kimyasal ya da radyoaktif bir uygulama yer almayıp, fiziksel işlemlerle elde edilmektedir. Biyo-rezonans işlemi ile elde edilen biyoaktif kireç taşı ile işlemden geçmemiş kireç taşı arasında gözle görülür fiziksel bir farklılık bulunmamaktadır. Yem katkı maddesinden beklenen etki sadece bu süreçten geçen ürünlerden elde edilebilmektedir. Kimyasal bileşimi mermer tozuna benzeyen biyoaktif özellik kazandırılmış kireç taşının yapısında; %90 CaCO3 (%36 Ca), %0.8 MgCO3, %6.5 SiO2, %1.4 Al2O, %0.5 Fe2O ve %0.3 K2O yer almaktadır5,14.

  Deneme süresince haftalık olarak grupların canlı ağırlık ve yem tüketimleri belirlendi, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranları hesaplandı.

  Araştırma sonunda (35. gün) her gruptan 12 adet erkek hayvan rastgele seçilerek V. tibialis caudalis'ten kan örnekleri alındı. Serum total protein, glikoz, trigliserit, HDL, LDL ve total kolesterol analizleri ile serum kalsiyum ve fosfor düzeyi uyumlu kitlerle (ProDia International, Germany) spektrofotometrik metodla belirlendi. Yine araştırma sonunda her gruptan 10 erkek hayvan seçilerek karkas özellikleri tespit edildi.

  Araştırma sonunda elde edilen veriler, tesadüfî bloklar deneme desenine göre varyans analizine tabi tutuldu. Gruplar arası farklılıkların tespitinde ise Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi uygulandı15.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Araştırma süresince grupların canlı ağırlıkları Tablo 2'de, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranları Tablo 3'te verildi. Araştırma sonunda deneme gruplarının ortalama karkas randımanı ve bazı karkas verileri Tablo 4'de, serum total protein, glikoz, trigliserit, HDL, LDL ve total kolesterol ile serum kalsiyum ve fosfor değerleri ise Tablo 5'te sunuldu. Araştırmada grupların mortalite oranları bakımından farklılık saptanmadı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Grupların haftalık canlı ağırlık değerleri, (g)


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Grupların haftalık ortalama yem tüketimi (g/hayvan), canlı ağırlık artışı (g) ve yemden yararlanma oranı (g yem/g canlı ağırlık artışı) değerleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Grupların karkas değerleri, (%)


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Grupların bazı serum biyokimyasal değerleri (n: 12)

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu araştırmada, biyoaktif özellik kazandırılmış kireç taşı içeren yem katkı maddesinin etlik piliç yemlerine ilavesinin performans ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi araştırıldı. Etlik piliç yemlerine 5 hafta süre ile 200 ve 400 mg/kg düzeyinde biyoaktif kireç taşı ilavesinin deneme sonunda grupların canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı değerleri üzerine etkisi tespit edilmedi (P>0.05, Tablo 2 ve 3). Buna karşın yem katkı maddesinin canlı ağırlık artışını düşürmeksizin deneme gruplarında yem tüketimini kontrol grubuna göre belirgin olarak azalttı (P≤0.05). Araştırma süresi sonunda, grupların yem tüketimleri kontrol ve deneme gruplarında sırasıyla 3730.10, 3544.07 ve 3564.58 g olarak kaydedildi (Tablo 3). Yem tüketimi Bio200 ve Bio400 gruplarında kontrol grubuna göre yaklaşık %5 düzeyinde daha az gerçekleşti. Yem tüketiminde gözlenen bu iyileşme yemden yararlanma oranı üzerinde istatistiksel olarak fark oluşturmadı (P>0.05). Deneme gruplarında yemden yararlanma oranı kontrol grubuna göre %5.82 ve %4.76 oranında daha düşük tespit edilmekle birlikte farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmadı (Tablo 3). Gruplar arasında karkas randımanı ve bazı karkas değerleri bakımından da farklılık tespit edilmedi (P0.05). Literatür araştırmalarında bu ve benzer içerikli bir yem katkı maddesi ile yapılmış bilimsel araştırma sonucuna ulaşılamamıştır. Bununla birlikte ülkemizde henüz kullanılmaya başlayan bu katkı maddesi ile çeşitli ülkelerde ve farklı hayvanlar üzerinde yapılmış saha denemelerine ilişkin raporlara ulaşılmıştır. Bunlar arasında biyoaktif katkı maddesi ile etlik piliçler üzerinde gerçekleştirilmiş kısıtlı sayıdaki saha denemelerinde, bu araştırma bulgularına benzer şekilde yem tüketiminin azaldığı, yemden yararlanmanın iyileştiği rapor edilmiştir5. Yumurtacı tavuk yemine ilave edilen biyoaktif katkı maddesinin kümes ortamında amonyak seviyesini önemli oranda düşürdüğü, yumurta verimini arttırdığı, yumurta kabuk kalitesini iyileştirdiği ve mortalitede %30-40 oranında bir azalma sağlayarak üretim maliyetinde önemli bir düşüşe yol açtığı kaydedilmiştir5,9. Yumurta tavukları üzerinde yapılan bir diğer denemede, yeme biyoaktif kireç taşı ilavesinin mortalite, çatlak yumurta oranı ve kümes amonyak seviyesi üzerine etkisi belirgin bulunurken, yem tüketimi ve yumurta verimi üzerine etkisinin daha az belirgin olduğu sonucu elde edilmiştir10.

  Entansif kanatlı yetiştiriciliğinde, kümes ortamındaki yoğun amonyak düzeyi, hayvan sağlığını, performansını ve refahını olumsuz etkileyen önemli sorunlardandır11. Biyoaktif özellik kazandırılmış kireç taşı içeren yem katkı maddesinin, performans üzerine başlıca olumlu etkisini dışkı ile amonyak atılımını azaltmak suretiyle gerçekleştirdiği bildirilmiştir. Katkı maddesinin; içeriğini oluşturan kireç taşına yüklenen oksijen sayesinde bağırsaklarda amonyak sentezi yapan bakterilerin çoğalışını engellediği, dışkı ile amonyak atılımının azalttığı, buna bağlı olarak kümes ortamında kötü kokunun ve buna yol açan toksik gazların oranını düşürdüğü kaydedilmiştir5. Hayvanların normal fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirebilecekleri uygun bir kümes ortamının oluşması, sağlığa ve verime olumlu yansımakta, yemden daha iyi yararlanmayı sağlayarak, performansı iyileştirmektedir10,11. Bununla birlikte temel materyal olan kireç taşına yüklenen oksijenin, homoepati ile karşılaştırılabilecek doğal fiziksel bir etki ile hayvan sağlığı ve verimi üzerine pozitif bir etki yaptığı da ileri sürülmektedir. Biyo-rezonans işlemi ile yüklenen homoepatik bilgi ile biyoaktif kireç taşının sindirim sisteminde “biyolojik düzenleyici” görevini görerek besin maddelerinin sindirimini ve genel hayvan sağlığını olumlu etkilediği bildirilmektedir9,12. Günümüzde aktif oksijen molekülünün yararlı etkilerinden tıp alanında tamamlayıcı tedavide yararlanılmaktadır. Bu amaçla, üç oksijen atomundan oluşan ozon terapotik ajan olarak alternatif tedavide kullanılmaktadır. Ozonun, güçlü oksidant etkisi ile antibakteriyel, antiviral ve antifungal özellik gösterdiği, düşük dozlarda kullanıldığında, organizmada IL-2, 4, 10, IFN-, g, TGF-1 gibi sitokinlerin salınımını uyararak hücresel metabolik aktivatör olarak rol aldığı ve antioksidan enzimlerin aktivasyonunu sağlayarak immunmodülatör etkiye sahip olduğu bildirilmiştir7,8.

  Etlik piliç yemlerine 200 ve 400 mg/kg düzeyinde biyoaktif kireç taşı katılmasının organizmada protein, lipit ve glikoz metabolizmalarının durumunu yansıtabilecek bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi de araştırıldı. Etlik piliçler için önem taşıyan protein anabolizmasını ortaya koymak ve hepatik protein metabolizması üzerine bu katkı maddesinin etkisini belirlemek amacıyla serum total protein seviyesi belirlendi. Araştırma sonunda grupların serum total protein düzeyleri arasında farklılık bulunmadı (P>0.05, Tablo 5). Biyoaktif kireç taşı katkısını serum total proteinini oluşturan albümin ve globülinin başlıca sentez yeri olan karaciğer protein sentezi üzerine olumsuz bir etkisi belirlenmedi. Yem katkı maddesinin kan glikozu ve lipit profili üzerine etkisini belirlemek amacıyla analiz edilen serum glikoz, trigliserit, HDL, LDL ve total kolesterol seviyeleri bakımından gruplar arasında farklılık bulunmadı (P>0.05). Analiz edilen biyokimyasal bulgulara göre biyoaktif kireç taşı katkısının organizmada protein, lipit ve glikoz metabolizmaları üzerine olumsuz etkisi kaydedilmedi. Serum kalsiyum ve fosfor seviyesi de yeme biyoaktif kireç taşı katkısından etkilenmedi (P>0.05) Bu katkı maddesi kullanılarak yapılan bilimsel makalelere rastlanılmadığından analiz edilen biyokimyasal parametreler bakımından sonuçların karşılaştırılması yapılamadı.

  Etlik piliç yetiştiriciliğinde yemi daha etkin ve ekonomik şekilde verime dönüştürmek için çeşitli katkı maddelerinin kullanımı yaygın bir uygulamadır16-18. Bu amaçla uzun yıllar kullanılan antibiyotiklerin yemlerden çıkarılması sonucunda bunların yerini alabilecek alternatif katkı maddeleri ile yapılan kimi çalışmalarda başarılı sonuçlar alınırken16,17,19,20, kimilerinin ise performans üzerine belirgin etkisinin olmadığı bildirilmektedir18,21,22. Araştırma bulguları arasındaki farklılıkların, hayvanın yetiştirildiği koşullar yanında katkı maddesinin çeşidi, içeriği ve kullanım dozu gibi çok sayıda faktörden kaynaklanabileceği rapor edilmiştir1,23,24. Bazı araştırıcıların25 büyütme faktörlerinin performans üzerine etkisinin, uygun ortamlarda yetiştirilen hayvanlarda belirgin olmadığı yönündeki bildirimlerini bu araştırma bulguları destekler niteliktedir. Büyütme faktörlerinin uygun olmayan, sağlıksız koşullarda yetiştirilen ya da stres altında bulunan hayvanlarda etkisinin daha belirgin olduğu bildirilmiştir2,21,22. Medikal ozonun da özellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu veya bozuk olduğu durumlarda uygulanması ile başarılı sonuçların alınabileceği vurgulanmıştır7. Medikal ozonun belirli dozlarda kullanıldığında sağlık üzerine yararlı etkileri göz önüne alındığında, oksijenin de homoepatik etkisinden yararlanmak amacıyla hayvanlarda sağlık koruma ve performans iyileştirici olarak yem katkı maddelerinin yapısında yer alabileceği mümkün görülmektedir.

  Deneme sonunda elde edilen bulgulara göre biyoaktif özellik kazandırılmış kireç taşı içeren bu katkı maddesinin canlı ağırlık artışını düşürmeksizin yem tüketiminin azaltılması ve yemden yararlanma etkinliğinin iyileştirilmesinde potansiyel bir değer taşıdığını göstermektedir. Ayrıca protein, lipit ve glikoz metabolizmaları için belirleyici olabilecek bazı biyokimyasal parametreler üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmaması, hayvan sağlığı için risk taşımadığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bu yeni katkı maddesi ile yapılacak kapsamlı araştırmalar için ön araştırma niteliği taşımaktadır.

  Sonuç olarak, hayvan ve insan sağlığını gözeterek, verim arttırmaya yönelik uygulamalarda kullanım olanağı bulunabilecek bu yeni ürün ile ilgili ileri araştırmaların yapılıp, kullanımının yaygınlaştırılması, etlik piliç yetiştiriciliğinde daha ekonomik üretim olanakları sağlayabilecektir. Doğal bileşimi ve elde ediliş yöntemi itibariyle homeopatik etkili biyoaktif kireç taşının, altenatif yem katkı maddesi olarak organik piliç eti üretiminde de kullanım alanı bulabileceği öngörülmektedir.

  Teşekkür
  Bu araştırmada, yem katkı maddesinin temininde yardımlarını esirgemeyen Bioaktiv Türkiye temsilcisi Başak Organik Tarım Mühendislik Kim. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti.'ne teşekkür ederiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) El-Husseiny OM, Abdallah AG, Abdel-Latif KO. The ınfluence of biological feed additives on broiler performance. Inter J Poult Sci 2008; 7: 862-871.

  2) Hughes P, Heritage J. ”Antibiotic growth-promoters in food animals”. http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/ AGRIPPA/555_EN.HTM/ 01.05.2012.

  3) Mueller K, Blum NM, Kluge H, Mueller SM. Influence of broccoli extract and various essential oils on performance andexpression of xenobiotic- and antioxidant enzymes in broiler chickens. Br J Nutr 2012; 108: 588-602.

  4) Küçükyılmaz K, Çatlı AU, Çınar, M. Etlik piliç yemlerine esansiyel yağ karışımı ilavesinin büyüme performansı, karkas randımanı ve bazı iç organ ağırlıkları üzerine etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2012; 18: 291-296.

  5) Anonim. “Bioactiv for animal feed”. http://www.bioaktiv gmbh.de/ 01.01.2013.

  6) Li JL, Yang YG, Zhang ZL, et al. Protective effects of medical ozone combined with traditional Chinese medicine against chemically-induced hepatic injury in dogs. World J Gastroenterol 2007; 7: 5989-5994.

  7) Bocci VA. Scientific and medical aspects of ozone therapy. State of the art. Arch Med Res 2006; 37: 425-435.

  8) Güven A, Gündoğdu G, Vurucu S, et al. Medical ozone therapy reduces oxidative stress and intestinal damage in an experimental model of necrotizing enterocolitis in neonatal rats. J Pediatr Surg 2009; 44: 1730-1735.

  9) Anonim. “The Philippines: BioAktiv proven in layers”. http://www.bioaktivfe.com/ 10.11.2012.

  10) Nikolova N. “Report: Bıoaktiv–experiment made in Republic of Macedonia”. http://www.bioaktivgmbh.de/ gefl%20mazedonien%20englisch.pdf/ 01.12.2011.

  11) Mccrory DF, Hobbs PJ. Additives to reduce ammonia and odor emissions from livestock wastes: A review. J Environ Qual 2001; 30: 345-355.

  12) Gaughan J. “The effect of Bioactive on the health and growth performance of pigs”. http://www.bioaktivgmbh.de/ 10.11.2012.

  13) National Research Council (NRC). Nutrient Requirements of Poultry. 9th Edition, Washington: National Academy Press, 1994.

  14) Anonim. “BioAktiv HL”. http://www.bioaktivturkiye.com/tr/ index.html/01.01.2013.

  15) Kalaycı Ş. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 2. Baskı, Ankara: Asil Yayıncılık, 2006

  16) Erdogan Z, Erdogan S, Aslantas O, Celik S. Effects of dietary supplementation of synbiotics and phytobiotics on performance, caecal coliform population and some oxidant/antioxidant parameters of broilers. J Anim Physiol N 2010; 94: e40–e48.

  17) Guo FC, Kwakkel RP, Soede J, et al. Effect of a Chinese herb medicine formulatian, as an alternatıve for antıbıotıcs, on performance of broilers. Br Poul Sci 2004; 45: 793-797.

  18) Mountzouris KC, Tsirtsikos P, Kalamara E, et al. Evaluation of the efficacy of a probiotic containing Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, and Pediococcus strains in promoting broiler performance and modulating cecal microflora composition and metabolic activities. Poult Sci 2007; 86: 309-317.

  19) El-Abasy M, Motobu M, Shimura K, et al. Immunostimulating and growth-promoting effects of sugar cane extract (SCE) in chickens. J Vet Med Sci 2002; 64: 1061-1063.

  20) Jamroz D, Kamel C. Plant extracts enhance broiler performance. In non ruminant nutrition: Antimicrobial agents and plant extracts on immunity, health and performance. J Anim Sci 2002; 80: 41.

  21) Lee KW, Everts H, Kappert HJ, et al. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. Br Poult Sci 2003; 4: 450-457.

  22) Köksal BH, Küçükersan MK. Broyler rasyonlarına humat ile bitki ekstraktı karışımı ilavesinin büyüme performansı, bazı bağışıklık ve serum biyokimya değerlerine etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2012; 18: 103-108.

  23) O'Dea EE, Fasenko GM, Allison GE, et al. Investigating the effects of commercial probiotics on broiler chick quality and production efficiency. Poult Sci 2006; 85:1855-1863.

  24) Patterson JA, Burkholder KM. Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Poult Sci 2003; 82: 627-631.

  25) Angel R, Dalloul RA, Doerr J. Performance of broiler chickens fed diets supplemented with a direct-fed microbial. Poult Sci 2005; 84:1222-1230.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]