[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-143
[ English ] [ PDF ]
İNSAN VE ÇEŞİTLİ HAYVAN TÜRLERİNİN SERUM LİPOPROTEİNLERİNİN VERTİKAL AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ İLE SEPARASYONU
Tülay İLERİ1, Tayfun GÜLDÜR2
1Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Burdur / TÜRKİYE
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Malatya / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnsan lipoproteinleri, hayvan lipoproteinleri, dikey agaroz jel elektroforez, lipoprotein separasyonu.

Lipoprotein elektroforezi çeşitli dislipoproteinemi’lerin sınıflandırılması amacıyla klinik laboratuvarlarda sıkça kullanılmaktadır. Lipoprotein elektroforezinde, kağıt, agaroz, nişasta, poliakrilamid ve selüloz asetat gibi çeşitli destek ortamları kullanılmaktadır. Günümüzde uygulanan elektroforezin büyük bir kısmı ticari şirketlerden satın alınan hazır jellerde yapılmakta ve genellikle en yaygın olarak kullanılan elektroforez destek materyalini agaroz jel teşkil etmektedir. Agaroz jel sistemi, β lipoproteinlerden pre-β lipoproteinleri diğer elektroforetik sistemlerden daha iyi ayırabilmektedir. Agaroz jel elektroforezi geleneksel olarak yatay (horizantal) yapılmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak yatay sistem dikey (vertikal) sisteme uyarlandı. Daha sonra serum lipoprotein kompozisyonu [HDL (a), LDL (β) and VLDL (pre-β)] normal sığır, koyun, keçi, kedi, köpek, at ve tavukta dikey agaroz jel elektroforez kullanılarak belirlendi ve insandaki ile karşılaştırıldı. İnsan lipoproteinlerinin vertikal agaroz jel elektroforezinde, lipoproteinlerin üç sınıfı (β, pre-β ve a lipoproteinler) belirlendi. Tavuk hariç, çalışılan hayvanlarda lipoproteinlerin agaroz jel elektroforezi β (+ pre-β) ve a lipoproteinler olmak üzere iki temel serum lipoprotein fraksiyonu gösterdi. Bu hayvanlarda, hem β hem de pre-β lipoproteinler agaroz jelde yaklaşık aynı pozisyonda göç etti. Fakat bir köpekte β, pre- β ve a bantları elektroforezde gözlendi. Tavuk serum lipoproteinlerinin agaroz jel elektroforezinde, pre- β, orijinden biraz uzaklıkta ve a lipoprotein albüminin sonunda göç etti. Tavuklarda (Broiler) β lipoprotein belirlenemedi. Sonuç olarak, vertikal agaroz jel elektroforezin, insan ve çeşitli evcil hayvanların dislipoproteinemilerinin değerlendirilmesinde referans bir metot olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]