[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Apendektomi Olan Hastalarda Lornoksikamın Farklı Dozlarının Preoperatif Uygulanmasının Postoperatif Analjezi ve Trombosit Fonksiyonları Üzerine Etkileri
Selami Ateş ÖNAL1, Ayşe Belin ÖZER2, İsmail DEMİREL2, Ömer KAYMAZ3, Tuba GÖKDEMİR2, Ahmet DENİZ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Kovancılar Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Lornoksikam, PT/INR, aPTT, apendektomi

Amaç: Çalışmamızda apendektomi uygulanan hastalarda operasyondan 45 dakika önce intravenöz yoldan 4 mg, 8 mg ve 16 mg dozlarında uygulanılan lornoksikamın postoperatif analjezi ve trombosit fonksiyonları üzerine etkileri incelendi.

Gereç ve Yöntem: Randomize, çift kör ve plasebo kontrollü bu çalışmaya appendektomi yapılacak ASA I-II risk grubuna sahip 42 hasta dahil edildi. Hastalar lornoksikam dozuna göre 3 çalışma grubuna ayrıldı: Grup 4L: 4 mg, Grup 8L: 8 mg ve Grup 16L: 16 mg lornoksikam. Grup K'ya ise lornoksikam yerine 4 mL serum fizyolojik uygulandı. Standart anestezi indüksiyon ve idamesi uygulandı. Postoperatif dönemde hasta kontrollü analjezi, tramadol ile sağlandı. Vizuel analog skala (VAS) skorları, derlenmeye kabul sırasında, 1., 2., 6., 12. ve 24. saatlerde kaydedildi. Ayrıca postoperatif 24 saatte tüketilen tramadol miktarı kaydedildi. Preoperatif ve postoperatif 24. saatte trombosit fonksiyonlarını aktive parsiyel tromboplastin, Protrombin zamanı/Uluslararası Düzeltme Oranını değerlendirmek amacıyla 2 mL venöz kan alındı.

Bulgular: Demografik veriler açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Grup K'da, yüksek VAS skoru ve tramadol tüketiminin diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi (P<0.05). Gruplar arasında, preoperatif ve postoperatif aPTT ve INR değerleri belirgin farklılık saptanmadı. Tüm gruplarda artmış aPTT ve Grup 16L'de artmış INR düzeyleri postoperatif dönemde kaydedildi (P<0.05).

Sonuç: Lornoksikamın artan dozları ile ek analjezi olmaksızın INR düzeylerinde artışa neden olabilir gibi kesin bir sonuca varmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]