[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Sınavları ile İlgili Görüşleri
Şeyda Ferah TUYGAR, İlter KUŞ, Burak GÜLCEN, Emrah ÖZCAN, Ömür SAYGILI
Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıp öğrencisi, anatomi sınavı, geribildirim

Amaç: Bu çalışma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, anatomi dersi almakta olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin, anatomi sınavlarını değerlendirmeleri amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 4 ayrı Tıp Fakültesinin birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. 818 tıp fakültesi öğrencisinin anatomi sınavları ile ilgili düşünceleri değerlendirilmiş ve anatomi sınavlarının nasıl olması gerektiği konusundaki görüşleri toplanmaya çalışılmıştır. Anket soruları, 5’li Likert ölçeği ile cevaplandırılacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrenci anketi 12 ifadeden oluşmaktadır. Veriler, SPSS 18.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Tüm katılımcıların puanlarının ortalaması ve yüzdelik dağılımları hesaplanmıştır.

Bulgular: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 133, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 222, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 142 ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 321 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Anatomi sınavları ile ilgili olarak, öğrencilerin %45.6’sı teorik sınav sorularının derslerin içeriği ile uyumlu olduğunu, %74.7’si pratik sınav sorularının derslerin içeriği ile uyumlu olduğunu, %35.3’ü teorik sınav sorularının açık ve kolay anlaşılır olduğunu, %42’si ise pratik sınav sorularının açık ve kolay anlaşılır olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların birlikte yer aldığı bir anatomi sınavını %12.5 oranında tercih ettikleri görülmüştür.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları öğrencilerin anatomi sınavlarına yönelik görüşlerini yansıtmaktadır. Tıp eğitimini geliştirme ve iyileştirme çabaları içinde, öğrenci geribildirimlerinin çok önemli yeri vardır. Öğrenci görüşlerini içeren bu çalışma, anatomi eğitimine yardımcı olabileceği inancı ile sunulmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]