[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Toplum Kökenli Escherichia coli Suşlarında Antibiyotik Direnci
Affan DENK1, Ayşe SAĞMAK TARTAR2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Cizre Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Şırnak, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci

Amaç: Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE), klinikte en sık karşılaşılan toplum kökenli bakteriyel enfeksiyonlardır. Bu çalışmada, toplum kökenli ÜSE etkenlerinden en sık izole edilen Escherichia coli suşlarının özellikle ampirik tedavide sık kullanılan antibiyotiklere karşı direnç durumlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Toplum kökenli ÜSE tanısı konulan hastalardan uygun şartlarda alınan idrar kültürleri Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuarı'na gönderildi. Son bir yıl içerisinde enfeksiyon etkeni olarak izole edilen 222 E. coli suşu çalışmaya dahil edildi. İdrar örnekleri %5 koyun kanlı agar ve Eosin Metilen Blue agar besiyerlerine ekilerek 37°C'de 18-24 saat inkübe edildi. İdrarda >105 cfu/mL üreme olması pozitif sonuç olarak kabul edildi. Suşların identifikasyonunda konvansiyonel yöntemler kullanıldı. İzolatların antibiyotik duyarlılıkları Clinical and Laboratory Standards Institute kriterlerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular: Çalışmada E. coli suşlarına karşı en etkili antibiyotikler sırasıyla; fosfomisin, nitrofurantoin ve amikasin bulundu. Direnç oranı en yüksek olanlar ise sırasıyla; ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol ve seftriakson idi.

Sonuç: Toplum kökenli enfeksiyonlarda ampirik tedavide kullanılacak antibiyotikleri seçerken ülkemizde hatta bölgemizde direnç oranlarını iyi bilmemiz gereklidir. Bunun için mikroorganizmaların, özellikle sık karşılaşılan etkenlerin yerel duyarlılıklarının belirli dönemlerde araştırılması önem arz etmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]