[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 167-175
[ English ] [ PDF ]
RETENSİYO SEKUNDİNARUMLU İNEKLERDE POSTPARTUM 15. GÜNDE KULLANILAN GnRH’NIN FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Yaşar AKAR1, Ali Mükremin APAYDIN2
1Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Retensiyo sekundinarum, fertilite, inek.

Bu çalışmada, Retensiyo sekundinarumlu (RS) ineklere doğum sonrası 15. günde kas içi uygulanan GnRH’nın, kistik ve inaktif ovaryum sorunundan korunulmasındaki etkinliği ile fertilite üzerine etkilerini araştırmak amaçlandı.

Araştırmanın materyalini, çeşitli ırklardan yaşları 2,5-10 arasında değişen, 36’sı RS’lu, 24’ü kontrol olmak üzere toplam 60 inek oluşturdu. Hayvanlar doğum sonrası 45. günden sonraki tespit edilebilir östrüslerinde, tabii ya da sun’i olarak tohumlandı ve tohumlamadan 35 gün sonra ultrasonla gebelikler teşhis edildi.

Retensiyo sekundinarumlu hayvanlar (n:36), rasgele iki eşit alt gruba ayrılarak, yarısına (n:18) doğum sonrası 15. günde kas içi 0.021 mg Buserelin Acetate (5ml), yarısına da (n:18) aynı gün kas içi 5 ml serum fizyolojik uygulandı. Her iki alt gruptan rasgele 10’ar inekten doğum sonrası 15-50. günler arasında, haftada 3 defa olmak üzere, toplam 15 defa, vena jugularisten 10 ml kan örneği alındı. Aynı şekilde, retensiyo sekundinarumsuz hayvanlar da rasgele iki eşit alt gruba ayrılarak, yarısına doğum sonrası 15. günde, kas içi 0.021 mg Buserelin Acetate (5ml), yarısına da aynı gün kas içi 5 ml serum fizyolojik enjekte edildi. Her iki alt gruptan rasgele 5’er inekten doğum sonrası 15-50. günler arasında, haftada 3 defa olmak üzere, toplam 15 defa vena jugularisten 10 ml kan örneği alındı. Alınan kan örneklerinde progesteron düzeyleri EIA ile tespit edildi.

Hayvanların; doğum-ilk östrüs aralığı, doğum-ilk tohumlama aralığı, doğum-gebe kalma aralığı, gebelik başına tohumlama sayısı, ilk tohumlamadaki gebelik oranı, toplam gebelik oranı belirlendi.

Doğum sonrası 15. günde 0.021 mg Buserelin Acetate uygulanan retensiyo sekundinarumlu ineklerde, doğum-ilk östrüs ve doğum-ilk tohumlama aralığının uzadığı tespit edildi. Diğer fertilite parametreleri üzerine ise, GnRH’nın etkisiz olduğu belirlendi. Retensiyo sekundinarumsuz ineklerde ise, GnRH’nın tüm fertilite parametreleri üzerine önemli bir etkisinin olmadığı tespit edildi. Ancak RS’suz ineklerde, GnRH enjeksiyonlarının doğum-ilk östrüs ve doğum-ilk tohumlama aralığını, RS’lu ineklere göre önemli oranda kısalttığı görüldü. GnRH uygulamasının, RS’lu ve RS’suz ineklerde, kistik ve inaktif ovaryum rastlantısı üzerine etkisinin olmadığı görüldü.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]