[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
PAZARLANAMAYAN KIRIK YUMURTALARIN TOKLU BESİ RASYONLARINDA KULLANILMA OLANAKLARI
Mehmet ÇİFTÇİ, İ. Halil ÇERÇİ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Bes. ve Besl. Hast. Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kırık yumurta, formaldehit muamelesi, naylon kese, besi performansı, kuzu.

Bu çalışmada, pazar dışı kırık yumurtaların toklu rasyonlarına katılabilme olanağı araştırılmıştır. Bu amaçla, çalışmada yaklaşık 30 kg canlı ağırlıkta, 7-8 aylık 21 adet İvesi erkek toklu kullanılmıştır. Araştırma rasyonları izonitrojenik ve izokalorik olarak hazırlanmıştır. Rasyona kırık yumurtanın ilave şekli ise deneme gruplarını oluşturmuştur. Buna göre, rasyona yumurta ilave edilmeyen grup kontrol grubunu (K), soya küspesinden gelen proteininin %10’u yumurta proteininden gelecek şekilde işlenmemiş yumurta ilave edilen grup Yumurta (YUM grubu) grubunu, formaldehitle işlenmiş (Ham proteinin %0.6’sı) kırık yumurta ilave edilen de Yumurta+Formol (YUM+FORMOL grubu) grubunu oluşturmuştur. Ruminal amonyak düzeyi yemlemeden sonraki 1. ve 2. saatlerde K ve Yum gruplarında benzer, Yum+Formol grubunda daha düşük bulunmuştur (P<0.01). Ruminal pH değerleri bakımından gruplar arasında istatistikî olarak önemli bir fark tespit edilmemiştir. Kuru madde, organik madde, ham protein, ham yağ, ham selüloz ve azotsuz öz maddenin sindirilme derecesi bakımından gruplar arasında istatistikî olarak önemli bir fark bulunmamıştır. Kuru madde tüketimi en yüksek değere Yum+Formol grubunda ulaşmıştır (P<0.05). Günlük canlı ağırlık artışı K ve Yum gruplarında birbirine yakın bulunurken, Yum+Formol grubunda yüksek bulunmuştur (P<0.05). Yemden yararlanma oranları da K, Yum ve Yum+Formol gruplarında sırası ile 4.13, 3.94 ve 3.83 olarak tespit edilmiştir (P>0.05), karkas değerleri açısından gruplar arasında istatistikî olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, bu çalışmada pazarlanamayan kırık yumurtaların protein katkısı olarak toklu rasyonlarında kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]