[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ English ] [ PDF ]
RUMİNANTLARIN ERİTROSİT ANTİOKSİDAN ENZİM VE PLAZMA LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE TÜR VE CİNSİYETİN ETKİLERİ*
Sema YARALIOĞLU, Necmi ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ruminant, tür, cinsiyet, glutatyon peroksidaz, katalaz, lipid peroksidasyon, eritrosit

Bu araştırma, tür ile cinsiyet faktörlerinin ruminantların eritrosit antioksidan enzim aktiviteleri ve plazma lipid peroksidasyon düzeyi üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Araştırmada Elazığ ili ve çevresinde yetiştirilen, klinik ve postmortem muayene sonrası sağlıklı olduğu anlaşılan ruminantların eritrositlerinde serbest radikal metabolizmasında rol alan glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT) aktiviteleri ile plazma malondialdehid (MDA) düzeyleri ölçüldü.

Türler arasında ve tür içinde yapılan karşılaştırmalarda söz konusu parametrelere bağlı olarak değişmekle birlikte, tür ve cinsiyetin farklı derecelerde etkili olduğu anlaşıldı. En yüksek eritrosit CAT aktivitesi (96.22±2.16 1x104 U/gHb) sığırlarda, en yüksek plazma MDA düzeyi ise (3.54±0,12 nmol/ml plazma) keçilerde saptandı.

Erkek ve dişiler arasında yapılan karşılaştırmalarda, erkek sığırlarda, eritrosit GSH-Px aktivitesi (54.81±2.93 U/g Hb), dişi sığırlarda ise eritrosit CAT (102.82±2.96 1x104 U/g Hb) aktivitesi daha yüksek bulundu. Özellikle keçi türünün dişilerinde, hem GSH-Px (58.5±2.27 U/g Hb) hem de CAT (78.69±3.98 1x104 U/g Hb) aktivitelerinin erkeklere göre istatistik olarak önemli derecede yüksek olduğu saptandı. Eritrosit CAT (68.71±1.83 1x104 U/g Hb) aktivitesi dişilere göre erkek koyunlarda daha yüksek bulundu.

Türler ve cinsiyetler arasında, antioksidan enzim düzeylerinde meydana gelen farklılığın sorumlusunun, sığır, koyun ve keçilerdeki farklı oksidan hasar mekanizmaları ya da bunlardaki diğer endojen antioksidanların olabileceği kanısına varıldı.

* Bu çalışma, doktora tezinin bir bölümünden özet olup, FÜNAF (Proje No: 259) tarafından desteklenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]