[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-013
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Reelin Gen rs7341475 Polimorfizmi Auralı Migrenle İlişkilidir
Bilge KARA1, Ebru MARZİOĞLU ÖZDEMİR2, Murat KARA3, Gökhan ÖZDEMİR4, Ayşe SÖZEN5, Kürsat KARGÜN6
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla, TÜRKİYE
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik, Erzurum, TÜRKİYE
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Muğla, TÜRKİYE
4Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
5Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Muğla, TÜRKİYE
6Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Migren, auralı migren, Reelin gen, polimorfizm

Amaç: Bu çalışmada auralı migren hastalarında Reelin gen polimorfizmleri incelenerek, Reelin gen ile migren hastalığı arasındaki ilişki araştırıldı. Migren vasküler baş ağrıları içinde en sık görülen, genetik ve çevresel komponentlerin etkili olduğu ve işgücü kaybına yol açan bir hastalıktır. İnsanlarda 7. kromozomda lokalize olan Reelin geni, santral sinir sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynayan ekstraselüler bir matriks proteinini sentezler. Reelin genindeki herhangi bir mutasyon ya da ekspresyon değişikliklerinin nöropsikiyatrik hastalıklara zemin hazırladığı bilinmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya migren tanısı almış 91 hasta ve 85 sağlıklı kontrol grubu alındı. Kişilerden alınan kanlardan DNA elde edildi ve rs7341475, rs362691, rs12705169 polimorfizmleri TaqMan probları kullanılarak RT-PCR ile çalışıldı.

Bulgular: Migren hastalarında tespit edilen rs7341475 polimorfizmi ve A alleli kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.05). Hastalarda görülen bulantı ile rs12705169 arasında (P<0.05), baş ağrısının ani ve yavaş başlaması ile de rs362691 arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (P<0.05). Cinsiyet ve alışkanlıklar (sigara gibi) açısından üç SNP polimorfizminin genotip dağılımında fark gözlenmedi (P>0.05).

Sonuç: Çalışmamız Reelin genin rs7341475 polimorfizmi ve A alleli ile migren arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]